مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سازه های امن، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

امروزه با افزایش حملات تروریستی در نزدیکی اماکن شهری، طراحی ساختمان‌ها در مقابل بارهای ناشی از انفجار به ویژه در برخی ساختمان‌های حساس و شریان‌های حیاتی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. هنگامی که یک انفجار رخ می‌دهد، انتشار امواج در فضا می‌تواند منجر به بروز خسارات شدید در سازه و به خطر افتادن جان افراد شود. با توجه به اینکه سازه‌های فولادی موجود به طور معمول بر اساس بارهای ثقلی و لرزه‌ای متعارف مورد طراحی قرار گرفته‌اند، نیاز است عملکرد این سازه‌ها تحت بارهای ناشی از انفجار مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله مطالعات عددی بر روی مدل‌های سازه‌ای 2 بعدی با تعداد طبقات 2 و 5 دارای سیستم قاب ساده فولادی با مهاربند هم‌محور (CBF) صورت گرفته است. مدل‌ها بر اساس دستورالعمل UFC 3-340-02 در دو سطح مختلف بار انفجاری، در نرم افزار SAP 2000 مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گرفته‌اند. مدل‌های سازه‌ای در این تحقیق یک بار به روش طراحی بر اساس عملکرد به ازای سطح عملکرد پایین (LS) و یک بار به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) تحلیل و طراحی می شوند. طرح‌های حاصل از روش عملکردی با طرح‌های حاصل از روش ضرایب بار و مقاومت به لحاظ اقتصادی و ایمنی مقایسه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of designing simple steel frame & coaxial brace systems by contrast of blast, using two methods of load & resistance coefficients & performance surfaces

نویسندگان [English]

  • P. Hassanvand 1
  • M. H. Rasoul Abadi 1
  • A. S. Moghadam 2
  • M. Hosseini 3
1 MSc, Complex of logistics and passive defence, Malek-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Structural Engineering Research Center, International Institute of Engineering Earthquake and Seismology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, because of the increasing terrorist attacks around the urban areas, designing buildings by contrast of resulted loads of blast came into consideration particularly in some sensitive buildings & vital arteries. When a blast occurs, the resulted emissions in environment leads to appearance of several penalties and endangers to the human life. Steel structures generally are designed on the basis of standard seismic and gravity loads, it is necessary to investigate the implantation of these structures under the impact of the loads originated from blast. This article presents numerical studies of two-dimensional structural models with 2 and 5 stories which are including simple steel frame system in addition to CBF. The models were analyzed by nonlinear dynamic analysis method using the instruction UFC 3-340-02 in two adverse levels of blast loads by SAP 2000 software. In this study structural models are designed and analyzed using two designing methods: the basic performance design, and Load and Resistance Factor Design (LRFD). Finally, two set of results are compared in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • explosion
  • Steel structures
  • CBF Systems
  • passive defense
[1] Unified Facilities Criteria (UFC 3-340-02); “Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions”; US Department of Defense, Washington DC, 5 December 2008.
[2] Accidental Explosions; TM 5-1300; “The Design of Structures to Resist the Effects of US Department of the Army, Navy, and Air Force”; Washington DC, 1990.
[3] J.Y.Richard Liew; “Survivability of steel frame structures subject to blast and fire”; Journal of Constructional Steel Research, (2008),Volume 64, Pages 854-866.
[4] Urgessa, G. S.; Arciszewski, T.; “Blast Response Comparison of Multiple Steel Frame Connections”; Finite. Elem. Anal. Des. 2011, 47, 668-675.
[5] Kapil Khandelwal, Sherif El-Tawil, Fahim Sadek.; “Progressive collapse analysis of seismically designed steel braced frames”; Journal of Constructional Steel Research. (2009).
[6] Luccioni , B.M ., Ambrosini , R.D and Danesi , R.F ,(2004) , Analysis of building collapse under blast load , Engineering structure , Volume 26, Issue 1, January 2004, Pages 63–71.
[7] FEMA427.; “Primer for Design of Commercial Buildings to Mitigate Terrorist Attacks”; Federal Emergency Management Agency, December 2003, Chapter 4, 1-10.
[8] FEMA426.; “Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks against Building”; Federal Emergency Management Agency, December 2003, Chapter 4, 1-20.
[9] Bangash, N. Y. H.; Bangash, T.; “Shock, Impact and Explosion”; Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009, 388-393.
[10] ISC.; “Facts for Steel Buildings, Blast and Progressive Collapse”; American Institute of Steel Construction, 2004, 1-13.
[11] Bangash, N. Y. H.; Bangash, T.; “Explosion-Resistant Buildings”; Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006, 67-101.
[12] Brode, H. L.; “Numerical Solution of Spherical Blast Waves”; J. Appl. Phys. 1955, 26, 0021-8979.
[13] Newmark, N. M.; Hansen, R. J.; “Design of Blast Resistant Structures”; Shock and Vibration Handbook, Vol. 3, Eds. Harris and Crede. McGraw-Hill, New York, 1961.
[14] Henrych, J.; “The Dynamics of Explosion and its Use”; Elsevier Scientific Pub. Co., Vol. 1, Amsterdam, 1979.
[15] INBC.; “Iranian National Building Code, Part 10, Design and Construction of Steel Structures”; Ministry of Housing and Urban Development, Tehran, 2008 (In Persian).
[16] INBC.; “Iranian National Building Code, Part 6, Design Loads for Buildings”; Ministry of Housing and Urban Development, Tehran, 2006 (In Persian).
[17] FEMA356.; “Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”; Federal Emergency Management Agency, November 2000.
[19] ASCE 41-13; “Seismic Evaluation and Retrofit Rehabilitation of Existing Buildings”.