دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 26، آذر 1398، صفحه 1-229 

علمی - پژوهشی

بهبود عملکرد روسازی بتن نفوذپذیر با جایگزینی سنگ دانه رسوبی تراورتن

صفحه 5-16

10.22065/jsce.2018.112016.1414

سعید فرزین؛ مهسا دوست محمدی؛ حجت کرمی؛ سید فرهاد موسوی؛ امید رضائی فر