دوره و شماره: دوره 6، شماره ویژه 3 - شماره پیاپی 27، آذر 1398، صفحه 1-235 
ارزیابی عملی استفاده از بتن های سبک خودتراکم در احداث سازه های بتن آرمه

صفحه 193-204

10.22065/jsce.2018.104048.1376

حامد پوراحمدی صفت عربانی؛ علی صدر ممتازی؛ میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی؛ مرتضی عمویی سراجاری؛ رضا کهنی خشکبیجاری