پاسخ لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مقابله با نیروی زلزله و تاثیرات نامطلوب آن بر سازه‌ها، استفاده از جداسازهای لرزه‌ای می‌باشد. تحقیق و بررسی بر سازه لرزه‌ای از دهه‌های گذشته توسط پژوهشگران آغاز شده، ولی تاکنون مطالعه‌ای بر موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است لذا در این مطالعه رفتار لرزه‌ای سازه لغزشی نامتقارن فولادی با سیستم قاب خمشی تحت تاثیر مولفه‌ی افقی زلزله با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت دستیابی به هدف اصلی تحقیق، سازه‌های یک، پنج و ده طبقه نامنظم (میزان نامنظمی 40%) با جداگر لرزه‌ای R-FBI واقع بر روی خاک‌های تیپ II، III و IV در نظر گرفته شده است. همچنین برای بررسی اثر نامنظمی، سازه‌های با نامنظمی 20، 40 و 60 درصد با مدل منظم آن مقایسه شد. جهت حصول نتایج تحقیق، از روش عددی اجزا محدود با مدل‌سازی مصالح در ناحیه غیرخطی و تحلیل دینامیکی صریح بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با تغییر نوع زمین (مطابق آیین نامه 2800)، تغییرمکان و شتاب طبقات سازه به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند. این تغییر جهت تبدیل زمین نوع II به III برای تغییر مکان طبقه فوقانی سازه 1، 5 و 10 طبقه به ترتیب 2/87%، 36%، 1/4% و جهت تبدیل زمین نوع II به IV به ترتیب 1/19%، 3/1% و 7/30% می‌باشد. همچنین شتاب طبقه فوقانی سازه‌های 1، 5 و 10 طبقه با تبدیل زمین از نوع II به III به ترتیب 18/2%، 2/3%، 2/43% و از نوع II به IV به ترتیب 9/51%، 5/40% و 4/57% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic Response of Asymmetric Sliding Steel Structure with Considering Soil-Structure Interaction Effects

نویسندگان [English]

  • Sahar Radkia 1
  • Farhad Abbas Gandomkar 2
  • Rohola Rahnavard 3
1 M.Sc of Structural Engineering, Civil dept, Institute for higher educations ACECR Khuozestan, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of Technology-Dezful, Dezful, Iran
3 Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Jundi-Shapur University of Technology-Dezful, Dezful, Iran
چکیده [English]

One of the methods of resisting to earthquake forces and its undesirable effects on structures is the use of seismic isolators. Investigations on the seismic structure have been initiated by researchers since decades, but so far no study has been done on the subject of this research. Therefore, in this study, the seismic behavior of an asymmetric slip structure with a moment frame system is affected by the horizontal component of the earthquake with Considering the effects of soil and structure interaction have been investigated. In order to achieve the main objective of the research, one, five, and ten stories irregular structures (40% irregularity) are considered with seismic isolator R-FBI located on type II, III and IV soils. Also, for irregular effect analysis, irregular structures of 20, 40 and 60 percent were compared to the regular model. In order to obtain the results of the research, the finite element method has been used with modeling of nonlinear materials and performing dynamic explicit analysis. The results of the study showed that, by changing the type of soil (in accordance with the 2800 Standards), the displacement and acceleration of the structural changes considerably. This change for the conversion of II to III soil was 87.2%, 36%, 4.1%, and in order to convert the soil II to IV, 19.1%, 3.1% and 30.7%, respectively, to change location of the upper storey of the structure is 1, 5 and 10 stories. Also, the acceleration of the upper storey of structures of 1, 5 and 10 stories for converting II to III are 2.18%, 3.2%, and 43.2% respectively, and in order to convert II to IV are 51.5%, 40.5% and 57.4% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antisymmetric structure sliding structure
  • sliding structure
  • soil - structure interaction
  • seismic analysis
  • Steel moment frame