ارزیابی مقاومت فشاری بتن در اثر جایگزینی خاکستر مخروط کاج با سیمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

بتن یکی از رایج‌ترین مصالح پرکاربرد در صنعت ساختمان است که به علت وجود سیمان در خود به عنوان بخش اصلی، مصالحی زیان‌بار برای محیط زیست محسوب می‌شود. فرآیند تولید سیمان بسیار انرژی‌بر و آسیب‌رسان است به‌طوری‌که مقدارهای فراوانی از گازهای گلخانه‌ای را وارد محیط می‌کند. پژوهش‌گران تلاش می‌کنند با یافتن روش‌هایی، نسل نوینی از بتن‌های دوست‌دار محیط زیست را معرفی کنند. در این مقاله، از خاکستر به‌وجود آمده از میوه‌ی مخروطی‌شکل درخت کاج به عنوان جایگزین و کاهش‌دهنده‌ی میزان مصرف سیمان در طرح اختلاط بتن بهره‌جویی شده است. از آنجا که خاکستر مورد استفاده در این پژوهش علاوه بر کاهش مصرف سیمان، باعث جلوگیری از انباشته‌شدن مخروط کاج در طبیعت و در نتیجه ایجاد آلودگی زیست محیطی می‌گردد، آثار مخرب زیست محیطی تولید بتن را نیز کاهش می‌دهد. برای این منظور، میوه‌ی درخت کاج جمع‌آوری و سوزانده شد و خاکستر باقی‌مانده مورد استفاده قرار گرفت. میزان 20 درصد وزنی خاکستر کاج در نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای استاندارد، جایگزین سیمان مصرفی شد و اثر آن بر مقدار مقاومت فشاری نمونه‌ها ارزیابی شد. ارزیابی‌ها نشان دادند استفاده از این میزان از خاکستر کاج، باعث افزایش مقاومت فشاری بتن می‌شود و از این رو، می‌تواند گامی مهم در راستای بهره‌جویی بهینه از مواد و مصالحی باشد که در نگاه نخست بی‌فایده به نظر می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of concrete compressive strength by substitution of pinyon pine ash for cement

نویسندگان [English]

  • Hashem Jahangir 1
  • Mansour Bagheri 2
  • Seyed Mohammad Javad Delavari 3
1 Ph.D. Student of structural engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of civil engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
3 Bachelor Student of civil engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

Nowadays, one of the most popular ways to get a more sustainable cement industry is using additions as cement replacement. However, there are many civil engineering applications in which the use of sustainable cements is not extended yet, such as special foundations, and particularly micro piles, even though the standards do not restrict the cement type to use. These elements are frequently exposed to the sulphates present in soils. The purpose of this research is to study the effects of using pinyon pine ash as a substitution for ordinary Portland cement and reduce its content in the concrete mix design. For this reason, 20 % of pinyon pine ash with respect to cement weight was used and the compressive strength of concrete is obtained from testing cubic and standard cylinder specimens. Considering the results obtained, using pinyon pine ash increase the compressive strength of concrete. On the other hand, more axial micro cracks were occurred in pinyon included specimens and their colour were darker comparing to representative specimens without pinyon pine ash. This study shows that using pinyon pine ash could be an effective and Eco-friendly alternative for ordinary Portland cement in industry and construction and could reduce the dangerous effects of using cement in concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinyon Pine ash
  • cement
  • Compressive strength
  • Cubic Specimens
  • Cylinder Specimens
[1] Mathur VK. (2006) Composite materials from local resources. Constr Build Mater; 20: 470–477.
[2] Salem ZTA, Khedawi TS, Baker MB, et al. Effect of Waste Glass on Properties of Asphalt Concrete Mixtures. Jordan J Civ Eng; 11.
[3] Cartuxo F, de Brito J, Evangelista L, et al. (2016) Increased durability of concrete made with fine recycled concrete aggregates using superplasticizers. Materials (Basel); 9: 98.
[4] Andreu G, Miren E. (2014) Experimental analysis of properties of high performance recycled aggregate concrete. Constr Build Mater; 52: 227–235.
[5] Bjork F. (1999) Concrete Technology and Sustainable Development. In: CANMET/ACI International Symposium on Concrete Technology for Sustainable Development.
[6] Aitcin P-C. (2000) Cements of yesterday and today: concrete of tomorrow. Cem Concr Res; 30: 1349–1359.
[7] Berndt ML. (2009) Properties of sustainable concrete containing fly ash, slag and recycled concrete aggregate. Constr Build Mater; 23: 2606–2613.
[8] Jayapalan AR, Lee BY, Kurtis KE. (2013) Can nanotechnology be green? Comparing efficacy of nano and microparticles in cementitious materials. Cem Concr Compos; 36: 16–24.
[9] D’Alessandro A, Fabiani C, Pisello AL, et al. (2016) Innovative concretes for low-carbon constructions: a review. Int J Low-Carbon Technol; 12: 289–309.
[10] Liew KM, Sojobi AO, Zhang LW. (2017) Green concrete: Prospects and challenges. Constr Build Mater; 156: 1063–1095.
[11] Lothenbach B, Scrivener K, Hooton RD. (2011) Supplementary cementitious materials. Cem Concr Res; 41: 1244–1256.
[12] Wu M, Li C, Yao W. (2017) Gel/space ratio evolution in ternary composite system consisting of Portland Cement, silica fume, and fly ash. Materials (Basel); 10: 59.
[13] Zhang P, Wan J, Wang K, et al. (2017) Influence of nano-SiO2 on properties of fresh and hardened high performance concrete: A state-of-the-art review. Constr Build Mater; 148: 648–658.
[14] Ortega JM, Esteban MD, Rodriguez RR, et al. (2017) Long-Term Behaviour of fly ash and slag cement grouts for micropiles exposed to a sulphate aggressive medium. Materials (Basel); 10: 598.
[15] Velázquez S, Monzó JM, Borrachero M V, et al. (2014) Assessment of pozzolanic activity using methods based on the measurement of electrical conductivity of suspensions of Portland Cement and pozzolan. Materials (Basel); 7: 7533–7547.
[16] Marks Michałand Glinicki M, Gibas K. (2015) Prediction of the Chloride Resistance of Concrete Modified with High Calcium Fly Ash Using Machine Learning. Materials (Basel); 8: 8714–8727.
[17] Kalaw ME, Culaba A, Hinode H, et al. (2016) Optimizing and characterizing geopolymers from ternary blend of Philippine coal fly ash, coal bottom ash and rice hull ash. Materials (Basel); 9: 580.
[18] Xu W, Lo TY, Wang W, et al. (2016) Pozzolanic reactivity of silica fume and ground rice husk ash as reactive silica in a cementitious system: A comparative study. Materials (Basel); 9: 146.
[19] Aprianti E. (2017) A huge number of artificial waste material can be supplementary cementitious material (SCM) for concrete production--a review part II. J Clean Prod; 142: 4178–4194.
[20] Hemalatha T, Ramaswamy A. (2017) A review on fly ash characteristics--Towards promoting high volume utilization in developing sustainable concrete. J Clean Prod; 147: 546–559.
[21] Norhasri MSM, Hamidah MS, Fadzil AM. (2017) Applications of using nano material in concrete: A review. Constr Build Mater; 133: 91–97.
[22] Khatib JM, Negim EM, Sohl HS, et al. (2012) Glass powder utilisation in concrete production. Eur J Appl Sci; 4: 173–176.
[23] Pereira P, Evangelista L, De Brito J. (2012) The effect of superplasticisers on the workability and compressive strength of concrete made with fine recycled concrete aggregates. Constr Build Mater; 28: 722–729.
[24] Saikia N, de Brito J. (2014) Mechanical properties and abrasion behaviour of concrete containing shredded PET bottle waste as a partial substitution of natural aggregate. Constr Build Mater; 52: 236–244.
[25] Ismail S, Ramli M. (2013) Engineering properties of treated recycled concrete aggregate (RCA) for structural applications. Constr Build Mater; 44: 464–476.
[26] Topcu IB, Canbaz M. (2004) Properties of concrete containing waste glass. Cem Concr Res; 34: 267–274.