شناسایی موقعیت و شدت ترک‌های چندگانه در تیر طره‌ی بتن‌آرمه با استفاده از تحلیل مودال و آنالیز موجک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانشیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق روش شناسایی ترک‌های چندگانه در تیر طره بتن مسلح بر پایه تبدیل موجک ارائه شده است. به این منظور، سناریوهای مختلف خرابی در تیر بتنی درنظر گرفته شد. سپس، شکل های مودی چهار مود اول تیر در حالت سالم و آسیب دیده با استفاده از نرم افزار ABAQUS استخراج گردید. شکل های مودی بدست آمده برای شناسایی آسیب های در نظر گرفته شده، تحت تبدیل موجک پیوسته و گسسته قرار گرفتند. مشاهده شد که موجک گسسته به موقعیت آسیب برای تیر بتنی تعریف شده در این مطالعه، نسبت به موجک پیوسته حساس تر می باشد. همچنین اثر مرتبه مودها و تاثیر فاصله آسیب از تکیه‌گاه در شناسایی آسیب ارزیابی شد. ملاحظه شد که فاصله ترک‌ها از یکدیگر تاثیری در شناسایی موقعیت آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying location and severity of multiple cracks in reinforced concrete cantilever beams using modal and wavelet analysis

نویسندگان [English]

  • Tahere Arefzade 1
  • Seyed Rohollah Hosseini Vaez 2
  • Hosein Naderpour 3
  • Amir Ezzodin 4
1 MSc student in Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
4 MSc student in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this paper, a method of multiple cracks detection in a cantilever reinforced concrete beam based on wavelet transform is presented. For this purpose, different damage scenarios in concrete beam were considered. Then, the four first mode shapes of undamaged and damaged beam using ABAQUS software were extracted. The estimated mode shapes of the beam are analyzed by the continuous and discrete wavelet transform (CWT & DWT) to detect the damage scenarios. It was found that DWT is more sensitive to damage location than CWT in the concrete beam which introduced in this paper. Also, the influence of the mode order and the effect of damage distance from support on the effectiveness of damage detection was evaluated. It was observed that the distance of cracks to each other have no effect on identifying their location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage detection
  • concrete beam
  • Mode shape
  • Continuous wavelet
  • Discrete wavelet
[1] Nair, K. K. and Kiremidjian, A. S.; “Derivation of a Damage Sensitive Feature Using the Haar Wavelet Transform”; Journal of Applied Mechanics 76, No. 6 (2009) 061015-23.
[2] Wang, J. and Qiao, P.; “On Irregularity-Based Damage Detection Method for Cracked Beams”; International Journal of Solids and Structures 45, No. 2 (2008) 688-704.
[3] Ovanesova, A. V. and Suárez, L. E.; “Applications of Wavelet Transforms to Damage Detection in Frame Structures”; Engineering Structures 26, No. 1 (2004) 39-49.
[4] Rucka, M. and Wilde, K.; “Application of Continuous Wavelet Transform in Vibration Based Damage Detection Method for Beams and Plates”; Journal of Sound and Vibration 297, No. 3–5 (2006) 536-50.
[5] Gökdağ, H. and Kopmaz, O.; “A New Damage Detection Approach for Beam-Type Structures Based on the Combination of Continuous and Discrete Wavelet Transforms”; Journal of Sound and Vibration 324, No. 3–5 (2009) 1158-80.
[6] Zhong, S. and Oyadiji, S. O.; “Detection of Cracks in Simply-Supported Beams by Continuous Wavelet Transform of Reconstructed Modal Data”; Computers & Structures 89, No. 1–2 (2011) 127-48.
[7] Liu, X. Leimbach, K. R. Hartmann, D. and Höffer, R.; “Signal Analysis Using Wavelets for Structural Damage Detection Applied to Wind Energy Converters”;14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, (2012).
[8] Vafaei, M. R. and Adnan, A. b.; “Seismic Damage Detection of Tall Airport Traffic Control Towers Using Wavelet Analysis”; Structure and Infrastructure Engineering 10, No. 1 (2014) 106-27.
[9] Khorram, A. Rezaeian, M. and Bakhtiari-Nejad, F.; “Multiple Cracks Detection in a Beam Subjected to a Moving Load Using Wavelet Analysis Combined with Factorial Design”; European Journal of Mechanics 40 (2013) 97-113.
[10] Spanos, P. D. and Failla, G.; “Wavelets: Theoretical Concepts and Vibrations Related Applications”; Shock and Vibration Digest 37, No. 5 (2005) 359.
[11] Ezzodin, A. Naderpour, H. Kheyroddin, A. and Ghodrati Amiri G. R.; “Damage Localization and Quantification of Beams Using Wavelet Transform”; [In Persion]. Journal of Modeling in Engineering 12, No. 39 (2015) 1-11.
[12] Antoine, J. P. Murenzi, R. Vandergheynst, P. and Twareque, A. S.; “2-D Wavelets and Their Relatives”; Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, (2004).
[13] Bachmann, G. Narici, L. and Beckenstein, E.; “Fourier and Wavelet Analysis”; Springer New York, (2012).
[14] Stark, H.G.; “Wavelets and Signal Processing: An Application-Based Introduction”;  Springer Berlin Heidelberg, (2005).