آسیب پذیری لرزه ای شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی زلزله، گروه عمران، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

با توجه به واقع شدن ایران بر روی یکی از دو کمربند زلزله خیز جهان و وجود گسل های فراوان، وقوع زلزله در فلات ایران امری طبیعی است. هدف از این مطالعه بررسی آسیب پذیری شهر یزد در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران می‌باشد. در این مطالعه آسیب پذیری کل سازه ها با توجه به نوع خاک منطقه از روش HAZUS بدست آمده و براساس آن آسیب پذیری ساخت و ساز انواع سازه ها در مناطق مختلف بررسی می‌گردد و براساس سطوح آسیب سازه میزان خسارت و تلفات جانی برای هر محدوده به تفکیک محاسبه می‌شود. در نهایت با توجه به نتایج مشخص گردید که مناطق یک و دو بدلیل تراکم جمعیتی و فرسوده بودن اکثر سازه ها بیشترین تلفات جانی را داشته و منطقه 3 بیشترین خسارات مالی و سازه ای را داشته و آسیب پذیر می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic vulnerability of Yazd

نویسندگان [English]

  • Vahid Rashidinia 1
  • Seyed Ali Razavian Amrei 2
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 3
1 MSc of Earthquake Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrkord, Iran
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor, Center of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Occurring earthquake in Iran plateau is common due to that Iran is on seismic belt and having a large number of faults. Studying of Yazd’s vulnerability in Iranian’s seismic code earthquake is the goal of this research. In this study vulnerability of structures depending on the type of soil obtained by HAZUS method and on the basis of the vulnerability of building structures in different regions will be investigated. On the basis of structural damage, levels of damage and loss of life calculated separately for each region. The results showed that in region 1 and 2 because of population density and having most of the old buildings, they have the greatest loss of life and region 3 have a greatest financial and structural damages and it is very vulnerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic vulnerability
  • Fragility curve
  • Yazd
  • seismic analysis
[1] Multi-hazard Loss Estimation Methodology, Technical manual, Federal Emergency Management Agency, Washington DC, USA. (2003)
[2] Sergio Molina, Dominik H. Lang, Conrad D. Lindholm, Fredrik Lingvall, and EmrahErduran, June 28, 2012, Manual for the Earthquake Loss Estimation, Tool: SELENA v6.0
[3] نقشه گسلهای فعال ایران، حسامی و همکاران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌‌شناسی ومهندسی زلزله، 1382.
[4] آمار سازه‌ای بناهای شهر یزد، سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری شهر یزد، 1390.
[5] نتایج سرشماری جمعیت ومسکن، مرکز آمار ایران، 1390.
[6] International Building Code (IBC-2006). Technical report, International Code Council, United States, January (2006)
[7] Improvement of nonlinear static seismic analysis procedures. FEMA-440, Technical report, Applied Technology Council (ATC), California, USA, (2005)
[8] اداره مسکن و شهرسازی استان یزد، نقشه GIS شهر، 1390.
[9] آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات و ساختمان ومسکن، 1384.