ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی سازه گروه مهندسی عمران/موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

2 مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 استادیار ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ایران

چکیده

به علت این که سوله ها اساسا دارای وزن سبکی هستند، در بیشتر موارد علاوه بر مؤلفه افقی زلزله از مؤلفه قائم آن ها نیز صرف نظر می شود. این در حالی است که با افزایش دهانه قاب خمشی سوله ها، جرم سازه بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و در نتیجه حرکت قائم زمین می تواند باعث بوجود آمدن نیرو های اینرسی قابل توجهی در اعضای سازه شوند. نتایج تحقیقات، اثرات مخرب این مؤلفه را در سازه های بتنی و فولادی تأیید می کند ولی علی رغم مطالعات متعدد، تاکنون اثر مؤلفه قائم زلزله در سوله ها مورد بررسی قرار نگرفته است که این مطالعه می تواند پنجره جدیدی از مطالعات را بر روی این نوع از سازه ها گشاید. به علاوه بررسی رفتار این نوع از سازه ها با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک-سازه می تواند به درک صحیح و دقیق تر از رفتار سازه کمک کند. برای این منظور در این پژوهش بر روی چهار عدد قاب خمشی سوله با دهانه 20 و 60 متر و ارتفاع 6 و 12 متر، تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA) با و بدون لحاظ نمودن اثرات مؤلفه قائم زلزله و همچنین اندرکنش خاک-سازه انجام گردید. سپس نتایج در قالب منحنی های شکست در سه سطح عملکرد مختلف ارائه شدند. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه قائم زلزله، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در بررسی دقیق تر رفتار سوله ها داشته و باعث زودتر رسیدن سازه به ناحیه غیر خطی، کاهش ظرفیت، افزایش احتمال وقوع شکست و سرعت بخشیدن خرابی در این نوع سازه ها می شود، اما در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه اثر چندانی بر رفتار لرزه ای سازه های مذکور ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Earthquake Vertical Component on Large Bay Steel Gabled Frame Located on Flexible Substrate using IDA

نویسندگان [English]

  • Mohammad Malekizadeh 1
  • Ali Akbar Pirasteh 2
  • Navid Siahpolo 3
1 Msc Graduated in Structural Engineering/Khuzestan ACECR institute for higher education
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran
3 Assistant Professor, Deptartment of Civil Engineering, Institute for High Education ACECR, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Because Steel Gabled Frame, SGF, is essentially a lightweight, in most cases, in addition to the horizontal earthquake component, their vertical component is also ignored. That's while with an increase of SGF bay, structural mass increases significantly and as a Result, vertical motion can produce large inertial forces in the structural members. Previous research shows destructive effects of this component in both concrete and steel structure systems, but so far the effect of earthquake vertical component on SGF has not been Studied before. Therefore this paper could open a new window of study on this type of Structure against both horizontal and vertical motions. Moreover, reviewing the behavior of SGF under the effect of Soil-Structure Interaction (SSI) can help to achieve the better understanding of the SGF Structural Behavior. For this purpose, in this research 4 types of SGF with 20 and 60 m span, and 6 and 12 m height has been considered. Incremental Dynamic Analysis (IDA) with and without regard to the effects of the vertical component as well as SSI was conducted. Then, results were presented in the form of fragility curves at three different performance levels. Results Indicate that vertical component of an earthquake has an important and decisive role in the behavior of SGFs. For example, with considering both vertical and horizontal motion effects, the SGFs enters nonlinear region immediately in comparison with considering horizontal component only. Moreover, reducing the capacity and increasing the probability of fragility and collapse are the most important effects of vertical and horizontal motion simultaneously. But, Consider Soil-Structural Interaction has a less impact on the seismic behavior of SGFs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Gabled Structure
  • Vertical Component
  • Soil-Structural Interaction
  • Incremental Dynamic Analysis Performance Level
  • Fragility curve