بررسی ضخامت ورق پوششی ضربدری و عرض آن در تقویت دیوار برشی فولادی تحت بار لرزه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد دشتستان، دانشگاه آزاد اسلامی، دشتستان، ایران

چکیده

دیواربرشی فولادی در برابر بارهای جانبی که از طرف زلزله بر قاب اعمال می شود، قبل از رسیدن به حد مقاومت خود دچار کمانش می شود و این به دلیل ضخامت کمی است که دیواربرشی نسبت به تیر و ستون مجاور خود دارد و کمانش آن باعث کاهش ظرفیت باربری ورق های دیوار برشی فولادی می شود. از این رو روش های مقاوم سازی ورق های دیوار برشی فولادی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. دراین تحقیق برای افزایش ظرفیت باربری این ورق ها از ورق های تقویتی که به صورت ضربدری در دو طرف دیوار برشی فولادی به آن متصل هستند، استفاده شده است. این تحقیق در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است که دراین تحقیق ابتدا دیواربرشی فولادی براساس مدل آزمایشگاهی صبوری قمی وسجادی مدلسازی شده وپس ازصحت سنجی مدل عددی با مدل آزمایشگاهی به تغییرپارامترهای ضخامت ورق تقویتی، عرض ورق وضربدری وتحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که باافزایش 1.5 برابری ضخامت ورق ، مقاومت برشی 7%افزایش می یابد. باافزایش 1.5 برابری عرض ورق فولادی سختی برشی 42% و مقاومت برشی 32% کاهش مییابد و با کاهش 50%عرض ورق ، مقاومت برشی 8%کاهش مییابد. با توجه به نتایج حاصل برای مدل صحت سنجی، نتایج مدل های عددی و آزمایشگاهی با تقریب مناسبی با هم همخوانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on cross sheeting thickness and its width in strengthening of steel shear wall under seismic load

نویسندگان [English]

  • Mahmood Seraji 1
  • Daryia Dehghanfard 2
  • Mohammad Reza Forudi 3
1 Department of Civil Engineering, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Department of Civil Engineering, Bushehr branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
3 Department of Civil Engineering, Dashtestan Branch, Islamic Azad University, Dashtestan, Iran
چکیده [English]

The steel shear wall, as a system to resist the lateral loads, buckles when it is vulnerable to the lateral loads applied to the frame before it reaches its ultimate strength. This phenomenon is due to the small thickness of shear wall relative to the adjacent beam and column. Hence, the idea of reinforcing shear wall to control the sheet buckling seems to be quite applicable. In this research, cross sheet have been used to increase loading capacity of reinforced sheets, which are attached to the both sides of the steel shear wall. In this regard, at first the steel shear wall was modeled according to Qomy experimental model. After verification of the developed model conducted by comparing with the results from laboratory test, parametric study was carried out on the thickness and width of the reinforcing sheet. The obtained results of the analysis showed that by increasing the sheeting thickness to 1.5 times, shear strength is enhanced by 7%. Increasing the sheeting width by 1.5 times shear stiffness and shear strength are decreased by 42% and 32% respectively and decreasing of this parameter by 50% leads to decrease of shear strength by 8%. According to the obtained results for the verification model, numerical and experimental results are in good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Shear Wall
  • Lateral load
  • Width of cross sheet
  • Thickness of cross sheet
  • Ductility
  • Nonlinear analysis
[1] Sabouri-Ghomi, S., Sajjadi, S.R.A.(2012)." Experimental and theoretical studies of steel shear walls with and without stiffeners". Journal of Constructional Steel Research. 75,p. 152-159.
[2]Caccese,V., Elgaaly, M., , Du,C.(1993). "Postbuckling behavior of steel-plate shear walls under cyclic loads"., Journal of Structural Engineering. 119(2), p. 588-605.
[3]Berman, J., Bruneau,M.(2003)." Plastic analysis and design of steel plate shear walls". Journal of Structural Engineering". 129(11), p. 1448-1456.
[4]Deylami, A. , Daftari, H.(2000). "Non-linear Behaviour of steel plate shear wall with large rectangular opening"., in Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake.
[5]Bruneau, M., Bhagwagar,T.(2002). "Seismic retrofit of flexible steel frames using thin infill panels". Engineering Structures. 24(4), p. 443-453.
[6]Kharrazi, M. H., Ventura, C. E., Prion, H. G., & Sabouri-Ghomi, S. (2004, August). "Bending and shear analysis and design of ductile steel plate walls". In 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, BC, Canada, paper (No. 77).
[7] Zhao, Q. , Astaneh-Asl,A.(2004)." Cyclic behavior of traditional and innovative composite shear walls". Journal of Structural Engineering. 130(2), p. 271-284.
[8] Ryu HK, Chang SP, Kim YJ, Kim BS.(2005). "Crack control of a steel and concrete composite plate girder with prefabricated slabs under hogging moments".Engineering Structures,(27):1613_24.
[9] De Matteis G, Landolfo R, Mazzolani FM.(2003). "Seismic Response of MR steel frames with low-yield steel shear panels". Journal of Engineering Structures,25 (2):155_68.
[10] Bruneau M, Bhagwagar T.(2002). " Seismic retrofit of flexible steel frames using thin infill panels". Journal of Engineering Structures, 24(4):443_53.
[11] Berman JW, Bruneau M.(2004). " Steel plate shear walls are not plate girders". AISC
Engineering Journal, Third quarter-95.
[12] American Institute of Steel Construction (AISC) (2005). "Seismic provisions for structural steel buildings". (ANSI/AISC 341-05). Chicago, IL., USA.