ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزه با توجه به رشد جمعیت و در پی آن افزایش نیاز به مسکن، فعالیت ساخت و ساز نسبت به گذشته رونق بیشتری داشته و حجم دورریزهای ساختمانی نیز افزایش یافته‌است. این مساله باعث بروز مشکلات زیست محیطی بسیاری شده ‌است. این ضایعات، پتانسیل استفاده در کارهای ساختمانی را دارا می‌باشند. بازیافت یکی از راه‌های مناسب برای مدیریت این ضایعات است که علاوه بر کاهش حجم دورریزها، بر استفاده مجدد از آن‌ها نیز تاکید دارد و نیاز به استخراج و استفاده از منابع طبیعی را کاهش می‎‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، می‌توان از این ضایعات به عنوان جایگزین سنگ‌دانه در بتن استفاده کرد. در این پژوهش، استفاده از این ضایعات به عنوان جایگزین بخشی از درشت‌دانه در بتن بررسی شده‌است. در این راستا، تأثیر استفاده از این ضایعات بر روی مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن مورد بررسی قرار گرفته است. درصد جایگزینی این نوع سنگ‌دانه‌ها با درشت‌دانه طبیعی به میزان 0، 10، 20، 30 و 50 درصد می‌باشد. نسبت آب به سیمان نیز در این بتن‌ها 49/0 در نظر گرفته شده‌است. آزمایش‌ها برای دو زمان عمل آوری 7 و 28 روز انجام گرفته است نتایج نشان داد با افزایش درصد جایگزینی، خواص مکانیکی بتن کاهش می‌یابد. البته افت در عملکرد بتن ناشی از جایگزینی در پارامتر‌های مقاومت فشاری، کششی و خمشی چشمگیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Concrete Mechanical Properties Containing Recycled Aggregate from Construction Waste

نویسندگان [English]

  • Bahareh Hadavand 1
  • Abdolreza Karimi 2
  • Saeed Farzin 3
  • Mohsen Ahmadi 4
1 MSc in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Qom University of Technology (QUT), Qom, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
4 PhD student, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Nowadays considering the growth of the population and increasing the need for housing, construction activities have been booming more remarkably than the past. So, the volume of construction waste has increased which has caused many environmental problems. These derbies have potation to reuse in construction activities. Recycling is one of the best ways to manage this debris. Because it reduces the volume of waste. It also confirms to reusing, and it reduces the need to extract and uses natural resources. Considering the importance of this, this waste can be used as replacement of aggregates in concrete. In this study, the effect of different percentages of replacement of construction and demolition waste as coarse aggregate on mechanical properties of concrete has been investigated, and the effect of using these debris on compressive strength, tensile strength and flexural strength concrete was studied. The percentages of replacement are 0%, 10%, 20%, 30%, and 50%, and the water to cement ratio is 0.49. Tests were done for two curing time 7 and 28 days. Also, in order to analysing the results, statistical analysis of one-way ANOVA was carried out. The results show that with increasing the replacement rate, compressive strength, tensile strength and flexural strength are decreased, but these decreases aren’t significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • The environment
  • Construction Waste
  • Recycled aggregates
  • Concrete
  • Mechanical properties
[1] Poon, C. S., Kou, S. C. and Lam, L. (2002). Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks .Construction and Building Materials 16:281-289.
[2] Bazigar, M. (2015). Tehran Environmental Protection Agency.
[3] Sartipi por, F. (2015). Possibility of recycling materials in post-traumatic reconstruction (Concrete recycling case). Housing and rural environment.
[4] Khalil, Z.V.A., Moradi, N. (2016). Laboratory study of the effect of nanoclay and fly ash on compressive strength of sand and cement mortar. Scientific and Research Journal of Structural Engineering and Construction 1: 38-48.
[5] Ahmadi, M., Farzin, S., Hassani, A., Motamedi, M. (2017). Mechanical properties of the concrete containing recycled fibers and aggregates. Construction and Building Materials 144: 392–398.
[6] Lennon M. (2005).Recycling Construction and Demolition Wastes. A Guide for Architect and Contractors. The Institution Recycling Network. 57.
[7] Howard, K. (2009). The Cement Sustainability Initiatve .World Business Counsil for Sustainable Development.
[8] Silva, R.V., de Brito, J., Dhir, R.K. (2014). Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. Construction and Building Materials 65: 201–217.
[9] Marinkovic´, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatovic´, I. (2010). Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete. Waste Management 30:2255–2264.
[10] Dabagh, H., Mohamaddost, H. (2017). The effect of different geometry fibers on mechanical properties of concrete structural containing Scoria seed. Scientific and Research Journal of Structural Engineering and Construction.1: 25-17.
[11] Bravo, M., De Brito, J., Pontes, J., Evangelista, L. (2015). Mechanical performance of concrete made with aggregates from construction and demolition waste recycling plants. Journal of Cleaner Production 99: 59-74.
[12] Evangelista, L., de Brito, J. (2007). Mechanical behaviour of concrete made with fine recycled concrete aggregates. Cem Concr Compos. 29: 397–401.
[13] Khatib, JM., (2005). Properties of concrete incorporating fine recycled aggregate. Cem Concr Res. 35: 763–9.
[14] Zoran, J., Grdic, G., Despotovic, M. (2010). Properties of self-compacting concrete prepared with coarse recycled concrete aggregate, Facultyof civil Engineering and Architecture of Nis,Serbi. Construction and Building Materials.24: 1129-1133.
[15] Crentsil Sagoe, K., Brown, T., Taylor, A. (2001). Performance of concrete made with commercially produced coarse recycled concrete aggregate. Cem. Concr. Res. 31: 707–712.
[16] Ajdukiewicz, A., Kliszczewicz, A. (2002). Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC. Cem. Concr. Compos. 24: 269–279.
[17] McNeil, K., Kang, T.H.-K. (2013). Recycled concrete aggregates: a review. Int. J. Concr. Struct. Mater. 7: 61–69.
[18] Carneiro, C.A., Lima, M.B, Leite, R.D.T. (2014). Compressive stress–strain behavior of steel fiber reinforced-recycled aggregate concrete. Cement Concr.Compos. 46 :886–893
[19] Etxeberria, M., Vázquez, E., Marí, A., Barra, M. (2007). Influence of amount of recycled coarse aggregates and production process on properties of recycled aggregate concrete. Cem Concr Res. 37: 735–42.
[20] Shirani, M., Akbari, M. (2017). Evaluation of mechanical properties of fibers recycled concrete: Impact of dimensions and amount of recycled aggregates, type and volume of fibers. . Scientific and Research Journal of Structural Engineering and Construction. 4: 138-150.
[21] Rao, A., Kumar, N., Sudhir M. (2007). Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete. Resources, Conservation and Recycling 50: 71–81.
[22] Choi, W.C. and Yun, W.C, (2012). Compressive behavior of reinforced concrete columns with recycled aggregate under uniaxial loading. Engineering Structure, Vol. 41: 285–293.
[23] López-Gayarre, F., López-Colina, C., Serrano-López, MA. García Taengua, E., Lópe Martínez,A (2011). Assessment of properties of recycled concrete by means of a highly fractioned factorial design of experiment. Constr. Build. Mater. 25: 3802–3809.
[24] Ahmadi, M., Hasani, l., Kermani, M. (2015). The role of metal recycled metal tires on concrete containing recycled aggregate from construction waste. Concrete Research of Ghilan. 2: 57-68.