موضوعات = مهندسی پل
بررسی رفتار پل‌های بتن مسلح روگذر تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.306577.2591

علی سلیمی؛ محمد حسین زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ سپیده رحیمی


توسعه یک روش ترکیبی برای تحلیل سیستم اندرکنش وسیله متحرک و پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.263226.2322

محسن محمد کریمی؛ رضا مرشد


ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-94

10.22065/jsce.2018.121655.1495

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


بررسی اثر تحریک چند تکیه گاهی بر روی پاسخ لرزه ای پل های ترکه ای

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 58-69

10.22065/jsce.2017.87901.1216

محمودرضا شیراوند؛ پارسا پروانه رو؛ سینا باقری


ارزیابی رفتار دینامیکی انواع پل های کابلی ایستا در برابر نیروی زلزله

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 58-72

10.22065/jsce.2016.40433

علیرضا میرزا گل تبار روشن؛ جواد واثقی امیری؛ اویس دلاوریان عباس آبادی