دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، شهریور 1394، صفحه 1-78 

فهرست مطالب و سر مقاله

1. فهرست مطالب و سر مقاله

صفحه 1-4

غلامرضا هوائی


5. تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان

صفحه 43-51

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ محمدعلی طهماسبی بروجنی


6. بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC

صفحه 52-66

محسن علی بخشی؛ روح اله احمدی جزنی؛ محمد سهیل قبادی؛ معصومه سادات مکی آبادی