انتخاب سیستم ساختمانی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش AHP, SAW,TOPSIS

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

امروزه با پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری و دخالت عوامل مختلف، نیاز به تصمیم گیری‌هایی که تمام عوامل موثر در مساله را مدنظر قرار دهند، بیش از پیش نمایان شده است. از این رو محققان داخلی و خارجی، به سمت تصمیم گیری‌های چند معیاره رغبت نشان داده‌اند. ما نیز در این تحقیق، از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره شامل روش‌های تحلیل سلسله مراتبی، مجموع ساده وزنی و تاپسیس (تکنیک رتبه‌بندی پیشنهادها با توجه به شباهت به راه حل ایده آل)، برای حل مساله انتخاب سیستم بهینه ساختمانی استفاده کرده‌ایم. سیستم‌هایی که در این مساله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند عبارتند از: سیستم قاب سبک فولادی سرد نورد شده، سیستم قالب عایق ماندگار، سیستم تری دی پانل و سیستم پیش ساخته بتنی. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه در سطح نمونه (150 نفر)  بررسی شد. پرسشنامه‌ها در میان خبرگان انبوه سازی، مراکز دانشگاهی و کنفرانس‌ها توزیع گردید. بنا بر نتایج تحقیق، استفاده از روش‌های مختلف تصمیم گیری، نتایج نسبتاً مشابهی را به همراه خواهد داشت؛ به گونه‌ای که با استفاده از هر سه روشتصمیم گیری چند معیاره، سیستم پیش ساخته بتنی در رتبه اول و سیستم قاب سبک فولادی سرد نورد شده در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنین سیستم پیش ساخته بتنی، از لحاظ معیارهای اجرایی و اقتصادی، در رتبه اول قرار گرفت و سیستم  قاب سبک فولادی سرد نورد شده، از لحاظ معیار زیست محیطی رتبه اول را به خود اختصاص داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting the Optimal Building System Using Multiple Criteria Decision Making Emphasising on Three Methods of TOPSIS , SAW, AHP

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezaiean 1
  • Seyed Amirhosein Hoseini 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University,karaj branch
2 MSc, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, karaj branch
چکیده [English]

Nowadays, various factors complicate the decision making process and the need to make decisions that consider all the factors in question, they are more than ever before. The internal and external researchers, have shown interest in the multi-criteria decision making. In our study, the method includes a multi-criteria decision making method such as Analytical Hierarchy Process, Simple additive weighting and TOPSIS )Technique for order-prefrence by similarity to ideal solution(  to solve the selection problem of building efficient systems we have used. Systems that have been evaluated in this issue include: Lightweight Steel Frames, Insulating concrete formwork, 3D-PANEL and Prefabricated reinforced concrete systems. Required data using the questionnaire sample (n = 150) were examined. Questionnaires among the mass of experts, academic institutions and conferences were distributed. According to the research results, using different methods of decision making, the results will yield fairly similar, so that all three methods, Prefabricated reinforced concrete systems in the first place, and the Lightweight Steel Frames system was in the Second place. The Prefabricated reinforced concrete systems, in terms of administrative and economic criterias, in the first place, and the system Lightweight Steel Frames, ranked first in terms of environmental criteria accounted for.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • TOPSIS
  • Analytical Hierarchy Process
  • Simple additive weighting
  • Selecting the optimal Building system
[1]  آذر، عادل، رجب زاده، علی، تصمیم گیری کاربردی با رویکرد MADM، چاپ پنجم، نگاه دانش،1391
[2]  گلابچی، محمود، مظاهریان، حامد، فناوری­های نوین ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1389 
[3]  اصغرپور، محمد جواد، تصمیم گیری­های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،1387
[4]  بلالی، وحید، حسینی، عبدا.. ،زهرائی، بنفشه، روزبهانی، عباس، انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چند معیاره AHP گروهی، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1390
[5]  حسامی، سعید، اکبری کفاش، احسان، طاهری امیری، محمد جواد، انتخاب سیستم سازه ای مناسب از میان سیستم­های نوین و سنتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، 1391
[6]  خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب، 1386
[7]  نوجوان، مهدی، محمدی، علی اصغر، صالحی، اسماعیل ،کاربرد روش­های تصمیم گیری چند معیاره در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای با تاکید بر روش­های TOPSISو SAW MADM، نشریه مدیریت شهری، شماره 28، 1390
[8]  Ebgu,Charles,Abullah,Mohd Rofdzi,Selection criteria framework for choosing industrialized building systems for housing projects, 26th Annual ARCOM Conference, 2010
[9]  Zabihi,Hosein,Habib,Farah,Mirsaeedi,Leila,Sustainability Assessment Criteria For Buiding Systems in Iran,Middle –East Journal of Scientific Research 13, 2013