تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مطالعة حاضر تحت عنوان تحلیل خطر لرزه‌ای و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کرمان انجام شده است. مجموعه‌ای از داده‌های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هشتم میلادی تا به امروز تا شعاع 200 کیلومتری بکار گرفته شده ومنابع لرزه زا مدل شده‌اند. برای برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی باتوجه به کمبود داده‌های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانهای مختلف، از روش کیکو  استفاده شده است. در تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر از روابط کاهندگی مختلف قدرتی و همکاران و زارع و همکاران استفاده شده که با کمک درخت منطقی ‌و به ترتیب با وزن‌های 6/0 و 4/0 با هم ترکیب شده‌اند. تحلیل احتمالی خطر زلزله برای یک شبکه نقاط 13×8 که شهر کرمان را پوشش داد شده و با استفاده از نرم افزار SEISRISK III محاسبه گردیده و جهت تعیین شتاب طیفی از رابطه کاهندگی طیفی قدرتی و همکاران استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Hazard Analysis and Uniform Hazard Spectra for Different Regions of Kerman

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghodrati Amiri 1
  • Seyyed Ali Razavian Amrei 2
  • Mohammad Ali Tahmasbi Broujeni 3
1 Professor, Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University
3 MSc Student Eartjquake Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University Shahrkord Branch
چکیده [English]

This paper was present a seismic hazard analysis and uniform hazard spectra for different regions of Kerman city. A collected catalogue containing both historical and instrumental events and covering the period from 8th century AD until now within the area of 200 Km in radius were used and Seismic sources are modeled. Kijko method has been applied for estimating the seismic parameters considering lack of suitable seismic data, inaccuracy of the available information and uncertainty of magnitude in different periods. To determine the peak ground acceleration the calculations were performed by using the logic tree method. Two weighted attenuation relations were used; including Ghodrati et al, 0.6 and Zare et al, 0.4. Analysis was conducted for 13×8 grid points over Kerman region and adjacent areas with SEISRISK III software and in order to determine the seismic spectra Ghodrati et al, spectral attenuation relationships was used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismicity Parameter
  • Seismic Hazard Analysis
  • Uniform Hazard Spectrum
  • Kerman
[1] Berberian, M., Ghoreishi, M., Ravesh, B.A., and Ashjaei, A.M., 1983, “Seismotectonic and Earthquake Fault Hazard Investigations in the Tehran Region”; Geological Survey of Iran, Report No.56 (1983) (In Persian)
[2] Gardner, J. K. and Knopoff, L., “Is the sequence of earthquake in southern California, with aftershocks removed, Poissonian?”; Bulletin of the Siesmological Society of America 64, No. 5 (1974) 1363-1367
[3] Berberian, M., “Natural Hazards & the First Earthquake Catalogue of Iran, Vol. 1: Historical Hazards in Iran Prior to 1900”; International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, IIEES, Tehran, Iran (1994)
[4] Nabavi, S.M., “Historical earthquakes in Iran, 300BC - 1900 AD”; Journal of Earth and Space Physics 7, (1978) 70-117.
[5] Ambraseys, N.N. and Melville, C.P., “A History of Persian Earthquakes”; Cambridge University Press, Cambridge, Britain. (1982)
[6] IIEES, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, http://www.iiees.ac.ir.
[7] Iranian Committee of Large Dams (IRCOLD), “Relationship between Fault Length and Maximum Expected Magnitude”; Internal Report. (1994) (In Persian)
[8] Kijko, A., “Statistical estimation of maximum regional earthquake magnitude Mmax”; Workshop of Seismicity Modeling in Seismic Hazard Mapping, Poljce, Slovenia, Geological Survey, 1-10. (2000)
[9] Cornell, C.A., “Engineering seismic risk analysis”; Bulletin of the Seismological Society of America 58, No. 5 (1968) 1583-1606
[10] Green, A.R. and Hall, W.J., “An Overview of Selected Seismic Hazard Analysis Methodologies”; A Report on a Research Project, Department of Civil Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign. (1994)
[11] Douglas, J., “Earthquake ground motion estimation using strong-motion records: A review of equations for the estimation of peak ground acceleration and response spectral ordinates”; Earth-Science Reviews 61(1-2), 43-104 (2003)
[12] Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A., Manouchehri Dana, F. “Attenuation Relationship for Iran”; Journal of Earthquake Engineering 11, No. 4 (2007) 469-492
[13] Zar´e, M., Ghafory-Ashtiany, M., & Bard, P.-Y., “Attenuation law for the strong-motions in Iran”; Proceedings of the Third International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Vol. 1., 345–354 (1999)
[14] Ghodrati Amiri, G., Khorasani, M., Mirza Hesabi, R., and Razavian Amrei, S.A., “Ground-Motion Prediction Equations of Spectral ordinates and Arias Intensity for Iran”; Journal of Earthquake Engineering 14, No. 1 (2010) 1-29
[15] Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, 2005, Standard No.2800, Third Revision, Building & Housing Research Center, Iran. (In Persian)
[16] Bender, B. and Perkins, D.M., “SEISRISKΙΙΙ: A Computer Program for Seismic Hazard Estimation”; U.S. Geological Survey, Bulletin 1772. (1987)
[17] IIEES, “Seismic Rehabilitation Code for Existing Buildings in Iran”; International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran (2002) (In Persian)