کلیدواژه‌ها = سطح عملکرد
تحلیل قابلیت اعتماد مبتنی بر توابع حالت حدی چندگانه قاب‌های فلزی مجهز به میراگر ویسکوز مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22065/jsce.2023.388000.3054

محتشم محبی اسبمرز؛ سولماز مرادپور


ارزیابی لرزه‌ای پل‌ها با میراگرجرمی تنظیم شده چندگانه در حالت موازی و سری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.390067.3065

محسنعلی شایانفر؛ مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدامین زارع


رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 5-21

10.22065/jsce.2017.78052.1086

سید بهرام بهشتی اول؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ وحید محسنیان


کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-81

مهدی ایزدی؛ محمد ایزدی؛ عباس اکبرپور نیک قلب