کلیدواژه‌ها = سطح عملکرد
رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 5-21

10.22065/jsce.2017.78052.1086

سید بهرام بهشتی اول؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ وحید محسنیان


کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-81

مهدی ایزدی؛ محمد ایزدی؛ عباس اکبرپور نیک قلب