دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 79، اردیبهشت 1403 

علمی - پژوهشی

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی نوع جدیدی از اتصال کاهش‌یافته بدون کاهش عرض بال تیر

10.22065/jsce.2023.394078.3097

شایسته چقازردی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ محسن عقابی؛ مهرداد موحدنیا