بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

به منظور ارتقای عملکرد سازه در برابر بارهای جانبی و ثقلی، می­توان از سیستم­های نوینی تحت عنوان سیستم­های ترکیبی از جمله سیستم قاب خمشی شامل ستون بتن مسلح و تیر فولادی (RCS) استفاده کرد و بدین وسیله از مزایای بتن در کنار فولاد بهره برد. اتصالات RCS به دو صورت اتصال با تیر عبوری یا اتصال با ستون عبوری اجرا می شوند. در این مقاله یک اتصال بتنی به عنوان اتصال مرجع استاندارد و یک اتصال ترکیبی پیشنهادی با ستون عبوری با جزئیات جدید ساخته شدند و تحت بارگذاری چرخه ای مورد آزمایش قرار گرفتند. سپس با استفاده از تحلیل عددی به روش اجزای محدود رفتار و عملکرد اتصال ترکیبی پیشنهادی تحت بارگذاری چرخه ای مورد مطالعه قرار گرفته و با نتایج اتصال بتنی مقایسه شده است و همچنین اثر آن در یک قاب یک دهانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که مرکب­سازی اتصال به این شیوه منجر به کاهش خسارت­های فشاری و کششی بتن و افزایش ظرفیت باربری و شکل­پذیری و سختی و انرژی جذب شده اتصال گردیده است. نتایج کلی بررسی رفتار این اتصال ترکیبی، در یک قاب ترکیبی، حاکی از افزایش ظرفیت باربری جانبی قاب و بهبود عملکرد قاب ترکیبی در مقایسه با قاب بتنی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of new composite rigid joint under cyclic loading and its effect on one-floor composite frame

نویسندگان [English]

  • Azadeh Haghighat 1
  • Neamat Allah Heydarian 1
  • Mohammad Kazem Sharbatdar 2
1 MSc in Structural Engineering, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In order to improve the performance of structure against lateral and gravity loads, new systems known as composite systems consisting of the reinforced concrete columns and steel beams (RCS) can be used and thereby the advantages of concrete beside steel are acquired. RCS joints can be implemented as either through-beam-type joint or through-column-type joint. In this paper, a concrete joint as standard reference joint and a proposed composite joint through-column‎ with new details were built and tested under cyclic loading. Then, using numerical analysis by finite element method, the behavior of composite joint under cyclic loading has been studied and the behavior and performance of proposed composite joint has been studied by comparing the results with that of concrete joint. The results showed that the joint composition in this way resulted in decreasing of the compressive and tensile damages of concrete and increasing in loading capacity, ductility, stiffness and energy absorption. General results of application of composite joint at the one floor-one span composite frame indicating that lateral loading capacity of frame was increased and the performance of frame was improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite system
  • Loading capacity
  • Ductility
  • stiffness
  • Energy absorption
[1] Sheikh, T.M. and Deierlein, G.G. and Yura, J.A. and Jirsa, J.O. (1989). Beam-Column moment connections for composite frames: Part 1.Journal of structural engineering, ASCE, 115(11), pp2858-2876.
[2] Sheikh, T.M. and Deierlein, G.G. and Yura, J.A. and Jirsa, J.O. (1989). Beam- Column moment connections for composite frames: Part 2. Journal of structural engineering, ASCE, 115(11), pp2877-2896.
[3] Kanno, R. (1993). Strength deformation and seismic resistance of joints between steel beams and reinforced concrete columns. PHD dissertation. US, cornell university.
[4] Cordova, P. and Deierlein, G.G. (2005). Validation of the seismic performance of composite RCS framed: full-scale testing, analytical modeling and seismic design. Stanford University, Department of civil and environmental engineering, Report No.155.
[5] Cheng, C.T. and Chen, C.C. (2005). Seismic behavior of steel beam and reinforced concrete column connections. Journal of constructional steel research 61, pp 587–606.
[6] Chen, Z. and Qin, Y. and Yang, Q. and Shang, K. (2014). Experimental seismic behavior of through-diaphragm connections to concrete-filled rectangular steel tubular columns. Journal of constructional steel research 93, pp. 32_43.
[7] Noguchi, H. and Uchida, K. (2000). FEM analysis of hybrid structural frames with R/C columns and steel. proc. of 12WCEE.
[8] Choi, S.M. and Park, S.H. and Yun, Y.S. and Kim, J.H (2010). A study on the seismic performance of concrete-filled square steel tube column-to-beam connections reinforced with asymmetric lower diaphragms. Journal of constructional steel research 66, pp. 962_970.
[9] Heydarian, N. (2012). Experimental investigation of effect perimeter diaphragm on hybrid connection of RC column and steel beam. M.Sc thesis. Semnan university, Faculty of civil engineering.
[10] Sharbatdar, M.K. and Heydarian, N. and Haghighat, A. (2016).  Experimental investigation of perimeter diaphragm and internal plate effect on hybrid connection of steel and concrete structural elements. Journal of Sharif, civil engineering, Volume 32.2, Issue 3.1.
 [11] Haghighat, A. (2013). Numerical investigation of perimeter diaphragm effect in hybrid steel beam- concrete column connections and hybrid frames performance. M.Sc thesis. Semnan university, Faculty of civil engineering.
 [12] Chaudhari, S.V. and Chakrabarti, M.A. (2012).  Modeling of concrete for nonlinear analysis using finite element code ABAQUS. International journal of computer applications, Volume 44– No.7, pp 14-18
[13] Hognestad, E. (1951). A study of combined bending and axial load in reinforced concrete members. Engineering experiment station, university of Illinois, urbana
[14] Wahalathantri, B.L. and Thambiratnam, D.P. and Chan, T.H.T. and Fawzia, S. (2011). A material model for flexural crack simulation in reinforced concrete elements using ABAQUS. Queenstand university of technology, Brisbane Australia, infrastructure, transport and urban development, pp. 260-264
[15] Tasnimi, A.A. and Salimi, M. (2007). The effect of concrete confinement on the behavior factor of concrete structures.
Journal of Engineering, Tarbiat Modares university, Volume.19, Issue 1.