کلیدواژه‌ها = تحلیل غیرخطی
مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 81-102

10.22065/jsce.2020.205729.1979

جعفر قلعه جوقی؛ محمد رضا شیدایی؛ سعید تاریوردیلو


بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی نرم‌شونده

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 163-178

10.22065/jsce.2019.189443.1878

کریم بادامچی؛ محمد خلیل خلیلی؛ کیا بادامچی


تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف

دوره 7، شماره ویژه 2، مرداد 1399، صفحه 257-272

10.22065/jsce.2019.145512.1652

سید علی اصغر حسین زاده؛ علی کاظمی؛ محمد علی برخورداری؛ مهدی میرزایی


بررسی تطبیقی آیین نامه های متداول طراحی با دستورالعمل های بهسازی لرزه ای در ارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 21-38

10.22065/jsce.2018.96056.1300

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ محمدعلی هادیان فرد؛ شهریار ملک جمشیدی؛ سیدمهدی دهقان


بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی

دوره 6، شماره ویژه 2، شهریور 1398، صفحه 127-148

10.22065/jsce.2018.104564.1374

امیر پیروزنیا؛ امیر جواد مرادلو


تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-155

مهدی علیجانی اردشیر؛ بهرام نوایی نیا؛ محمدتقی احمدی