کلیدواژه‌ها = تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 214-238

10.22065/jsce.2018.134617.1574

محمد حسین ثقفی؛ علی گل افشار؛ سروش صفاخواه


ارزیابی روش‌های پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 27-38

محسنعلی شایانفر؛ رضا زارع بیدکی