بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران

چکیده

در این پژوهش همکاری همزمان فولاد و بتن در ستون های مرکب مد نظر قرار گرفته و با استفاده از مدل سازی عددی به منظور مطالعه رفتار این مقاطع به معرفی نوع جدیدی از مقاطع به معرفی نوع جدیدی از مقاطع مرکب با عنوان ستون های فولادی دوجداره پر شده با بتن پرداخته شده است. عوامل موثر بر شبیه سازی عددی که این شبیه سازی را هرچه بیشتر به شرایط آزمایشگاهی نزدیک نماید تعیین و با تغییر در ابعاد و هندسه و همچنین خواص مصالح، مقاومت های محوری در نمونه ها بررسی و بیان می شود. هدف این مقاله، بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن در عملکرد محوری ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن CFDST می باشد. با بررسی سایر مقالات، می توان دریافت که تغییرات مقاومت بتن و ضخامت جداره های داخلی و خارجی در دو مقطع مربع و دایره ستون های بلند وجه تمایز این تحقیق نسبت به سایر تحقیقات بوده است. در مجموع 20 نمونه با پارامترهای مختلف از جمله تاثیرات بتن، ظرفیت باربری و نسبت عرض به ضخامت بر روی مقاومت ستون های با مقطع دایره و مربع در جداره داخلی و خارجی توسط نرم افزار اجزای محدود (ABAQUS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد، ظرفیت باربری ستون های CFDST تحت فشار محوری، با افزایش مقاومت فشاری بتن در جداره ی داخلی حدوداً 4% افزایش پیدا می کند. همچنین بررسی ها نشان داد که با افزایش مقطع در جداره داخلی، ظرفیت باربری در ستون های مربعی حدوداً 7% افزایش و در ستون های دایره ای حدوداً 3% کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Concrete Compressive Strength on Axial Performance of Double-Edged Steel Columns Filled with Concrete

نویسندگان [English]

  • Vesam Kolmi Zadeh 1
  • Hamid Saberi 2
  • Amir Mokhtari 1
  • Vahid Saberi 2
1 Masters, Structural Engineer, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this research, the co-operation of steel and concrete in composite columns is considered. Using numerical modeling to study the behavior of these sections, a new type of composite sections named concrete-filled double-skin steel column is introduced. The factors affecting numerical simulation, which bring this simulation closer to the laboratory conditions, determine the axial resistance of the samples by changing the dimensions and geometry as well as the properties of the materials. The purpose of this thesis is to investigate the effect of concrete compressive strength on the axial performance of concrete-filled double-skin steel column CFDST concrete. A total of 20 samples with different parameters such as effects of concrete, loading capacity and width to thickness ratio on the strength of columns with square and round cross section in inner and outer walls were investigated by ABAQUS software. The results of the study showed that the loading capacity of CFDST columns under axial pressure increased by about 4% with increasing compressive strength of concrete in the inner wall. Also, studies showed that with increasing cross-section in the inner wall, the loading capacity in square columns increased by about 7% and decreased by about 3% in circular columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite columns
  • CFDST Columns
  • Axial Performance
  • Bearing Load
  • Numerical modeling
[1] Li, W., Wang, T. and Han, L-H. (2019). Seismic performance of concrete-filled double-skin steel tubes after exposure to fire: Experiments, Vol. 154, pp. 209–223. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2018.12.003
[2] Ho, J.C.M. and Dong, C.X. (2014)."Improving strength, stiffness and ductility of CFDST columns by external confinement, Thin-Walled Structures, Vol. 75, pp.18–290. https://doi.org/10.1016/j.tws.2013.10.009
[3] Subramoni, P.T. and Saratha, J.P. (2018) Behaviour of Beam-Column Subjected to Reversed Lateral Loading, KSCE Journal of Civil Engineering, Vol. 22, NO. 7, pp. 2464–2468. https://doi.org/10.1007/s12205-017-2023-6
[4] Tao, Z., Han, L.H. and Zhao, X.L. (2004). Behavior of concrete-filled double skin (CHS inner and CHS outer) steel tubular stub columns and beam-columns, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 60, NO. 8 pp. 1129-1158. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2003.11.008
[5] Zhao, X.L., Han, B. and Grzebieta, R.H. (2002). Plastic mechanism analysis of concrete-filled double skin (SHS inner and SHS outer) stub columns, Thin Walled Structures, Vol. 40, NO. 10. pp. 815 - 833. https://doi.org/10.1016/S0263-8231(02)00030-7
[6] Han, L.H., Li, Y.J. and Liao, F.Y. (2011). Concrete-filled double skin steel tubular (CFDST) columns subjected to long-term sustained loading, Thin Walled Structures, Vol. 49, NO. 12, pp. 1534-1543. https://doi.org/10.1016/j.tws.2011.08.001
[7] Essopjee, Y. and Dundu, M. (2015). Performance of concrete-filled double-skin circular tubes in compression, Composite Structures, Vol. 133, pp. 1276–83. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.08.033
[8] Romero, M.L., Espinos, A., Portolés, J.M., Hospitaler, A. and Ibañez, C. (2015). Slender double-tube ultra-high strength concrete-filled tubular columns under ambient temperature and fir". Engineering Structures, Vol. 99, pp.536–45. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.05.026
[9] Ibañez, C., Romero, M. L., Espinos, A., Portolés, J.M. and Albero, V. (2017). Ultra-high strength concrete on eccentrically loaded slender circular concrete-filled dual steel columns, Structures, Vol. 12, pp. 64-74. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2017.07.005
[10] Ekmekyapar, T. and Hasan, H.G. (2019). The influence of the inner steel tube on the compression behaviour of the concrete filled double skin steel tube (CFDST) columns, Marine Structures, Vol. 66, pp. 197–212. https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2019.04.006
[11] Romero, M.L., Ibañez, C., Espinos, A., Portolés, J.M. and Hospitaler, A. (2017). Influence of Ultra-High Strength Concrete on Circular Concrete-filled Dual Steel Columns, Structures, Vol. 9, pp. 13-20. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2016.07.001
[12] Sulthana, U.M. and Jayachandran, S.A. (2017). Axial Compression Behaviour of Long Concrete Filled Double Skinned Steel Tubular Columns, Structures, Vol. 9, pp. 157-164. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2016.12.002
[13] Elchalakani, M., Patel, V.I., Karrech, A., Hassanein, M.F., Fawzia, S., and Yang, B. (2019). Finite element simulation of circular short CFDST columns under axial compression, Structures, Vol. 20, pp. 607-619. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2019.06.004
[14] AISC: American Institute of Steel Construction. (2010). Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 360-10.
[15] Khalili, A., Kheyroddin, A., Sharbatdar, M.K. and Farahani, A. (2016). Study on the Nonlinear Behavior of Strengthened RC Frames using Steel Prop and Curb in Connections and Strengthening of Beam and Column. Modelling in journal Engineering, Volume 14, Issue 46, Page 25-38. (In Persia) http://dx.doi.org/10.22075/jme.2017.1773
[16] Lotfollahi Yaghin, M.A. and Ziyaeioun, M. (2013). Analytical Study of Concrete-Filled Double Skin Steel Tubular Columns Under Interaction of Bending Moment and Axial Load. Modelling in journal Engineering, Volume 10, Issue 31, Page 15-23. (In Persia) http://dx.doi.org/10.22075/jme.2017.1627
[17] Xiong, M-X., Xiong, D-X. and Richard Liew, J.Y. (2017). Axial performance of short concrete filled steel tubes with high and ultra-high-strength materials. Engineering Structures, Vol. 136, pp. 494–510.  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.01.037
[18] Pagoulatou, M., Sheehan, T., Dai, X.H. and Lam, D. (2014). Investigation The Behavior and Comparison of Reliable Codes on Concrete-Steel Composite Columns, Engineering Structures, Vol. 72, pp. 102-112.  https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.04.039
[19] Zhang, Y-B., Han, L-H. and Li, W. (2017). Analytical behaviour of tapered CFDST stub columns under axially partial compression, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 139, pp. 302–314. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.09.023
[20] Ahmadi, M., Kheyroddin, A. and Naderpour, H. (2010). Finite Element Analysis on the Capacity of Circular Concrete-Filled Double-Skin Steel Tubular (CFDST) Stub Columns, Modelling in journal Engineering, Volume 8, Issue 22, Page 37-49. (In Persia) http://dx.doi.org/10.22075/jme.2017.1566
[21] Liang, Q.Q. and Fragomeni, S. (2009). Nonlinear Analysis of Circular Concrete-Filled Steel Tubular Short Columns under Axial Loading, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, NO. 12, pp. 2186-2196. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2009.06.015
[22] Hassanein, M.F. and Patel, V.I. (2018). Round-Ended Rectangular Concrete-Filled Steel Tubular Short Columns: FE Investigation Under Axial Compression, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 140, pp. 222-236. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2017.10.030
[23] Mander, J.B., Priestley, M.J.N. and Park, R. (1988). Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete, Journal of structural Engineering, ASCE, Vol. 114, NO. 8, pp. 1804-1826. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1988)114:8(1804)
[24] American Concrete Institute, (2011). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318−11) and Commentary.
[25] Liang, Q.Q. (2009). Performance-Based Analysis of Concrete-Filled Steel Tubular Beam-Columns, Part I: Theory and Algorithms, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, pp. 363-372. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2008.03.007
[26] Richart, F.E., Brandtzaeg, A. and Brown, RL. (1928). A study of the failure of concrete under combined compressive stresses, Bull 185, Champaign (III): University of Illionis, Engineering Experimental Station; Vol. 185. http://hdl.handle.net/2142/4277
[27] Hu, H.T., Huang, C.S., Wu, M.H. and Wu, Y.M. (2003). Nonlinear Analysis of Axially Loaded Concrete-Filled Tube Columns with Confinement Effect, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 129, NO. 10, pp. 1322-1329. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(2003)129:10(1322)
[28] Tang, J., Hino, S., Kuroda, I. and Ohta, T. (1996). Modeling of stress-strain relationships for steel and concrete in concrete filled circular steel tubular columns. Steel Construction Engineering, JSSC, Vol. 3 NO. 11, pp. 35-46. https://doi.org/10.11273/jssc1994.3.11_35
[29] Tomii, M. and Sakino, K. (1979). Elastic-Plastic Behavior of Concrete Filled Square Steel Tubular Beam-Columns, Transactions of the Architectural Institute of Japan, Vol. 280, pp. 111-120.
[30] Yao, Y., Liu, M. and Guo, H. (2019). Concrete filled double skin steel tubular columns subjected to non-uniform heating. Journal of Constructional Steel Research, Vol. 158, pp. 263–278. https://doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.03.035
[31] Alhalaby, M. and Wanga, Y. (2017). Second-order effects of cantilever concrete filled double skin tube (CFDST) transmission towers, Copenhagen, Denmark, Vol. 1, pp. 4390-4399. https://doi.org/10.1002/cepa.498
[32] Wang, F-C., and Han, L-H. (2019). Analytical behavior of carbon steel-concrete-stainless steel double skin tube (DST) used in submarine pipeline structure, Marine Structures, Vol. 63, pp. 99–116. https://doi.org/10.1016/j.marstruc.2018.09.001
[33] Shiri, B., Gholizadeh, A. And Safarzadeh, A. (2014). The numerical investigation of the behaviour of double walled steel columns (CFDST) is subjected to axial pressure with respect to the ratio of two different empty columns, 2nd. International congress on structure, Architecture & Urban development, 16-18 December. (In Persia)
[34] Schneider, S.P. Alostaz, Y.M. (1998). Experimental Behavior of Connections to Concrete-filled Steel Tubes, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 45, NO. 3, pp. 321-352. https://doi.org/10.1016/S0143-974X(97)00071-0
[35] Hassanein, M.F., Elchalakani, Karrech, M.A., Patel, V.I. and Yang, B. (2018). "Behaviour of Concrete-filled Double-skin Short Columns Under Compression Through Finite Element Modelling: SHS Outer and SHS Inner Tubes", Structures, Vol. 14, pp. 358-375. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2018.04.006
[36] Pons, D., Espinós, A., Albero, V. and Romero, M.L. (2018). Numerical study on axially loaded ultra-high strength concrete-filled dual steel columns, Steel and Composite Structures, Vol. 26, NO. 6, pp. 705-717. https://doi.org/10.12989/scs.2018.26.6.705
[37] Hassanein, M.F., Elchalakani, M. Patel, V.I. (2017). Overall buckling behaviour of circular concrete-filled dual steel tubular columns with stainless steel external tubes, Thin-Walled Structures, Vol. 115, pp. 336-348. https://doi.org/10.1016/j.tws.2017.01.035
[38] Pagoulatou, M., Sheehan, T., Dai, X.H. and. Lam, D. (2014). Finite element analysis on the capacity of circular concrete-filled double-skin steel tubular (CFDST) stub columns. Engineering Structures, Vol. 72, NO, 1, pp. 102–12. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2014.04.039
[39] Johanssont, M. and Gylltoft, K. (2001). Structural behavior of slender circular steel-concrete composite columns under various means of load application. Steel and Composite Structures, Vol. 1, pp. 393-410. https://doi.org/10.12989/scs.2001.1.4.393