مطالعه مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها در نمونه‎های بتنی حاوی پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

بتن مسلح متداول‌ترین مصالح در ساخت و ساز است. دوام بتن مسلح، عمدتاً به شرایط قرارگیری و محیط اطراف آن همچون کربناته ‌شدن، خوردگی، انجماد و ذوب شدن بستگی‌ دارد. خوردگی فولاد در بتن، یکی از دلایل عمده زوال زودرس سازه‌های بتنی مسلح می‌باشد که منجر به خرابی سازه‌ای می‌گردد و به مقدار قابل توجهی تحت تأثیر نفوذپذیری پوشش بتنی می‌باشد که آرماتورها را در برابر خوردگی حفظ می‌کند. از‌این‌رو، در این تحقیق اثر پوزولان‎های دوده سیلیسی، خاکستر بادی و زئولیت بر مقاومت فشاری، نفوذپذیری و خوردگی میلگردها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مقاومت فشاری نمونه‎های 7 و 28 روزه نشان می‎دهد که دوده سیلیسی موجب افزایش مقاومت فشاری نسبت به نمونه کنترل (فاقد پوزولان) شده است. جز برای نمونه‎های حاوی زئولیت در درصدهای وزنی جایگزینی برابر با 5، 10 و 15 درصد و خاکستر بادی در درصد وزنی برابر با 5 درصد، در سایر موارد مقاومت فشاری نمونه‎های 28 روزه حاوی خاکستر بادی و زئولیت نسبت به مقاومت فشاری نمونه کنترل کمتر است. نتایج آزمایش ”محفظه استوانه‎ای“ نیز بیانگر کاهش نفوذپذیری نمونه‎های 7 روزه حاوی این پوزولان‎ها نسبت به نمونه کنترل می‎باشد. همچنین بر اساس نتایج روش نیم‎پیل، مقاومت نمونه‎های بتنی مسلح حاوی دوده سیلیسی و زئولیت در برابر خوردگی در اثر استفاده از این پوزولان‎ها بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the compressive strength, permeability and reinforcement corrosion of concrete samples containing silica fume, fly ash and zeolite

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Alireza Kaboudan 2
  • Kimiya Kargarfard 2
1 Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
2 Dept. of Civil Engineering, Engineering Faculty, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Reinforced concrete is the most commonly used construction material. The durability of reinforced concrete mostly depends on the surrounding environmental and exposure conditions such as carbonation, corrosion, and freezing and thawing. Corrosion of steel in concrete is one of the major causes of premature deterioration of reinforced concrete structures, leading to structural failure and is largely controlled by the permeability of the concrete cover to protect the steel reinforcement from corrosion. Therefore, the effect of silica fume, fly ash and zeolite pozzolans on the compressive strength, permeability and reinforcement corrosion is evaluated in this investigation. The compressive strength of 7 and 28-day concrete samples results show that silica fume results in compressive strength increase with respect to the control sample (without any pozzolans). Except for the samples containing zeolite with replacement weight percentages equal to 5, 10 and 15 percentage and fly ash with replacement weight percentage equal to 5 percentage, in other cases the compressive strength of 28-day samples containing fly ash and zeolite are lower than that of the control sample. The results of cylindrical chamber test also represent the permeability reduction of the 7-day samples containing these pozzolans with respect to the control sample. Based on the half-cell method test results, it is also observed that the resistance to corrosion of reinforcement concrete containing silica fume and zeolite is improved by using these pozzolans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • Silica fume
  • Zeolite
  • Fly ash
  • Cylindrical chamber method
  • Reinforcements corrosion
  • Half-cell method
[1] ACI Committee. (2001), Protection of Metals in Concrete against Corrosion (ACI 222-01), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
[2] Brown, M.C. (2002), Corrosion protection service life of epoxy coated reinforcing steel in Virginia Bridge Decks. Ph.D Thesis, faculty of the Virginia polytechnic Institute and state university.
[3] Verma, S.K., Bhadauria, S.S. and Akhtar, S. (2014). Monitoring corrosion of steel bars in reinforced concrete structure. The scientific world journal, pp.1–9.
[4] Castel, A., Khan, I. and Gilbert, R.I. (2015). Development Length in Reinforced Concrete Structures Exposed to Steel Corrosion: A Correction Factor for AS3600 Provisions. Australian Journal of Structural Engineering, 16 (2), pp. 89–98.
[5] Otieno, M., Beushausen, H. and Alexander, M. (2011). Prediction of corrosion rate in RC Structures - A critical review. Modelling of Corroding Concrete Structures, pp.15–37
[6] Yuan, Y., Ji, Y. and Jiang, J. [2009]. Effect of corrosion layer of steel bar in concrete on time-variant corrosion rate. Materials and Structures, 42(10), pp.1443–1450.
[7] Masadeh, S. (2015). Performance of Galvanized Steel Reinforcement in Concrete in Sea and Dead Sea Water. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 3(5), pp. 46–53.
[8] Masadeh, S. (2015). The Effect of Added Carbon Black to Concrete Mix on Corrosion of Steel in Concrete. Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 3(4), pp. 271–276.
[9] Petersen, R.B. and Melchers, R.E. (2012). Long –term corrosion of cast iron cement lined pipes. Proceedings of corrosion and prevention, 23, pp. 1–10
[10] ASTMC 618-99a. (1999). Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concret, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[11] Hossain, K. M. A. (2004). Chloride induced corrosion of reinforcement in volcanic ash and pumice based blended concrete. Cement and Concrete Composites, 39 (2), pp 201–210
[12] Hossain, K. M. A., and Lachemi, M. (2003). Corrosion resistance and Chloride diffusivity of volcanic ash blended cement mortar. Cement and Concrete Composites, 34 (4), pp. 695–702.
[13] Shah, S.P. and Ahmad, S.H. (1994). High performance concrete. Properties and applications. New York: McGraw-Hill
[14] Detwiler, R. J., Bhatty, J. I. and Bhattacharja, S. (1996). Supplementary Cementing Materials for Use in Blended Cements. Skokie: Portland Cement Association
[15] Kjellsen, K. O., Wallevik, O. H. and Hallgren, M. (1999). On the compressive strength development of high performance concrete and paste - effect of silica fume. Materials and Structures, 32 (1), pp. 63-69.
[16] Diab, A.M., Awad, A.E.M., Elyamany, H.E. and Elmoaty, A.E.M.A. (2012). Guidelines in compressive strength assessment of concrete modified with silica fume due to magnesium sulfate attack. Construction and Building Materials, 36.  pp 311–318.
[17] Massazza, F. (1998). Pozzolana and pozzolanic cements. Lea’s chemistry of cement and concrete, 4th ed, pp 471–631.
[18] Shi, H.S., Xu, B.W. and Zhou, X.C. (2009). Influence of mineral admixtures on compressive strength, gas permeability and carbonation of high performance concrete. Constr Build Mater. 23 (5), pp 1980–1985.
[19] Najimi, M. (2010). Investigating the properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious materials, Building and Housing Research Center, Tehran
[20] Canpolat, F., Yılmaz, K., Köse, M.M., Sümer, M. and Yurdusev, M.A. (2004). Use of zeolite, coal bottom ash and fly ash as replacement materials in cement production. Cement and Concrete Research, 34 (5), pp 731–735.
[21] Poon, C.S., Lam, L., Kou, S.C. and Lin, Z.S. (1999). A study on the hydration rate of natural Zeolitee blended cement pastes. Construction and Building Materials, 13 (8), pp 427–432.
[22] Bilodeau, A., Sivasundaram, V., Painter, K.E. and Malhotra, V.M. (1994). Durability of concrete incorporating high volumes of fly ash from sources in US. ACI Mater. J., 91 (1), 3–12.
[23] Joshi, R.C. and Lohita, R.P. (1997). Fly ash in concrete: production, properties and uses. Amsterdam: Gordon and Breach.
[24] Han, S.H., Kim, J.K. and Park. Y. D. (2003). Prediction of compressive strength of fly ash concrete. Cement and Concrete Research, 33 (7), pp 965–971.
[25] Oner, A., Akyuz, S. and Yildiz, R. (2005). An Experimental Study on Strength Development of Concrete Containing Fly Ash and Optimum Usage of Fly Ash in Concrete, Cement and Concrete Research, 35 (6), pp 1165–1171.
[26] Poon, C.S., Lam, L. and Wong, Y.L. (2000). A study on high strength concrete prepared with large volumes of low calcium fly ash. Cement and Concrete Research, 30 (3), pp 447–455.
[27] Neville, A.M. (1995). Properties of concrete. London: Longman.
[28] Chahal, N. and Siddique, R. (2013). Permeation properties of concrete made with fly ash and silica fume: Influence of ureolytic bacteria. Construction and Building Materials, 49, pp 161–174.
[29] Naderi, M. (2010). Determine of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method. Registration of Patent in Companies and industrial property Office. Reg. N. 67726. Iran.
[30] ASTM C876. (1991) "Standard test method for half-cell potentials of uncoated reinforcing steel in concrete".
[31] Ramachandran, V. S.  and Beaudoin, J. J.  (1999). Hand book of analytical techniques in concrete science and technology. institute for research in construction national research council Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
[32] NORDTEST Project. (2002). Calibration of the electrochemical methods for the corrosion rate measurement of steel in concrete, SP Swedish National.
[33] ASTM C642-06. (2006). Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. ASTM International, West Conshohocken, PA.
[34] ASTM C136-06. (2006). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[35] Trejo, D. and Halmer, C. (2009). Corrosion Performance tests for reinforcing steel in concrete: test procedures. Report No: FHWA/Tx-09/04825-P1, Texas Transportation Institute, Texas A & M University System.
[36] Canpolat, F., Yılmaz, K., Köse, M.M., Sümer, M. and Yurdusev, M.A. (2004). Use of zeolite, coal bottom ash and fly ash as replacement materials in cement production, Cement and Concrete Research, 34 (5), pp 731–735.
[37] Vejmelková, E., Ondráček, M. and Černý, R. (2012). Mechanical and Hydric Properties of High-Performance Concrete Containing Natural Zeolites. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 6 (3), pp 186–189.
[38] Sreeharsha, N. and Ramana, K. V. (2016). Study On the Strength Characteristics of Concrete with Partial Replacement of Cement by Zeolite and Metakaolin. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 5 (12), pp 20363–20371.
[39] Ajileye, F.V. (2012). Investigations on microsilica (Silica Fume) as partial cement replacement in concrete. Global Journal of Research In Engineering, 12 (1), pp 17–23.
[40] Muhit, I.B., Ahmed, S.S., Amin, M.M. and Raihan, M.T. (2013). Effects of silica fume and fly ash as partial replacement of cement on water permeability and strength of high performance concrete. In: 4th International Conference on Advances in Civil Engineering, Delhi: IDES Conference Publishing System, pp 108–115.
[41] Kazemi., M.A., Baig, M. A. and Hesamuddin, M. (2015). Investigations on Micro Silica (Silica Fume) as Partial Replacement of Cement in Concrete. International Journal of Science and Research, 6 (4). pp 2273–2277.
[42] Marthong, C., Agrawal, T.P. and Marthong, C., (2012). Effect of fly ash additive on concrete properties. International Journal of Engineering Research and Applications, 2 (4), pp 1986–1991.
[43] Joshi, R. (2017). Effect on Compressive Strength of Concrete by Partial Replacement of Cement with Fly ash. International Research Journal of Engineering and Technology, 4 (2), pp 315–318.
[44] Saha, A.K. (2018). Effect of class F fly ash on the durability properties of concrete. Sustainable environment research, 28 (1), pp 25–31.
[45] Ahmadi, B. and Shekarchi, M. (2010). Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material. Cement and Concrete Composites, 32(2), pp 134–141.
[46] Mittal, T., Borsaikia, A. and Talukdar, S. (2013). Effect of silica fume on some properties of concrete. In: International Conference on Structural Engineering Construction and Management. Kandy, pp 1–7.
[47] Hustad, T., Løland, K.E. and Gjørv, O.E. (1989). Effect of Condensed Silica Fume on the Permeability of Concrete. In: Third International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Malhotra: American Concrete, pp 307–319.
[48] Islam, M.M. and Islam, M.S. (2013). Strength and durability characteristics of concrete made with fly-ash blended cement. Australian Journal of Structural Engineering, 14 (3), pp 303–319.
[49] Dotto, J.M.R., De Abreu, A.G., Dal Molin, D.C.C. and Müller, I.L. (2004). Influence of silica fume addition on concretes physical properties and on corrosion behaviour of reinforcement bars. Cement and concrete composites, 26 (1), pp 31–39.
[50] Hou, J. and Chung, D.D.L. (2000). Effect of admixtures in concrete on the corrosion resistance of steel reinforced concrete. Corrosion Science, 42 (9), pp 1489–1507.
[51] Nooman, M.T. (2016).Effect of Zeolite Inclusion on Some Properties of Concrete and Corrosion Rate of Reinforcing Steel Bars Imbedded in Concrete. Journal of Mechanical and Civil Engineering, 13 (6), pp 51–59.
[52] Najimi, M., Sobhani, J., Ahmadi, B. and Shekarchi, M. (2012). An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan. Construction and Building Materials, 35, pp 1023–1033.