مقایسه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 ایران با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا در ساختمان‌های بتن‌آرمه با سیستم قاب خمشی متوسط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

یکی از روش‌های ساده شده که هر روز در حال پیشرفت و تکمیل شدن است آنالیز استاتیکی غیرخطی است که قابلیت ارزیابی مستقیم عملکرد سازه در هر حالت حدی و ارائه اطلاعات از رفتار غیرخطی سازه را دارا بوده و در عین حال پیچیدگی‌های آنالیز دینامیکی غیر-خطی را ندارد. در این مطالعه پاسخ سازه‌ای روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800، با آیین‌نامه ASCE/SEI 41-13 آمریکا و روش پوش‌آور بهنگام شونده بر اساس جابجایی (DAP) در سه مدل ساختمان بتن آرمه 3، 7 و 10 طبقه با شکل پذیری متوسط مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور بررسی دقت روش‌های تحلیل استاتیکی غیر‌خطی و رفتار لرزه‌ای سازه‌ها، تحلیل تاریخچه زمانی غیر‌خطی (NTHA) که دقیق‌ترین روش برای ارزیابی نیاز‌های لرزه‌ای ساز‌ه‌ها تحت اثر شتابنگاشت‌های حرکت زمین است، با استفاده از 7 رکورد زلزله حوزه دور برای هر سازه انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در سازه 3 و 10 طبقه، دقت روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 با توزیع نیرو‌های حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی در تخمین جابجایی طبقات و جابجایی نسبی طبقه نسبت به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر‌خطی بیشتر می‌باشد. برای سازه 7 طبقه، روش پوش‌آور با الگوی بار بهنگام شونده بر اساس جابجایی، بیشترین دقت را بین روش‌های تحلیل استاتیکی غیرخطی کلاسیک در تخمین پارامتر‌های جابجایی نسبی طبقات به خود اختصاص داده است. در سازه 3 و 10 طبقه روش تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استاندارد 2800 با توزیع متناسب با نیرو‌های حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی با درصد خطای کمتری، متوسط جابجایی نسبی طبقات را تخمین می‌زند. همچنین روش تحلیل استاتیکی غیر‌‌خطی استاندارد 2800 با توزیع یکنواخت متناسب با جرم طبقات در هر سه مدل سازه از دقت مناسبی برای تخمین جابجایی نسبی طبقات برخوردار نمی‌باشد و می‌تواند از استاندراد 2800 برای سازه‌های منظم حذف شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of nonlinear static analysis of Iranian standard 2800 with ASCE/SEI 41-13 in intermediate MRF RC buildings

نویسندگان [English]

  • Bahador Habibi PourZare 1
  • Arjang Sadeghi 1
1 Deprt. of Civil Eng., Faculty of Eng., Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

One of the simplified methods, which is progressing and completing every day, is a nonlinear static analysis that can directly evaluate the performance of a structure in any limit state and provide information about the nonlinear behavior of the structure, and it also does not have the complexity of nonlinear dynamic analysis. In this study, the structural responses of nonlinear static procedure (NSP) based on standard 2800 were compared with ASCE 41-13 code and displacement -based adaptive pushover (DAP) method in three models of reinforced concrete structures including the 3, 7 and 10 story with medium ductility. In order to study the accuracy of nonlinear static analysis and seismic behavior of structures, nonlinear time history analysis (NTHA) which is the most accurate method in seismic assessment of structures was conducted.
The results show that in 3 and 10 story the NSP according to standard 2800 with forces distribution obtained from the spectral dynamical analysis is more accurate than other NSPs in evaluating of story drifts ratio and maximum displacement along the height of buildings. In 7 story, displacement -based adaptive pushover (DAP) method can be estimated story drift ratio more precisely. In 3 and 10 story, the NSP based on 2800 with forces distribution obtained from the spectral dynamical analysis, can estimate the mean story drifts with a lower percentage error. According to the results, in each three model the uniform distribution of nonlinear static procedure (NSP) based on standard 2800 estimates the story drifts with less accuracy and high error. As a suggestion, nonlinear static analysis based on uniform distribution can be eliminated from the standard 2800.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonlinear Static Analysis
  • Nonlinear Dynamic Analysis
  • Adaptive Pushover
  • Nonlinear Time History Analysis
  • Reinforced Concrete Structure
[1] Vlassis, A.G. and Izzuddin, B.A. and Elghazouli, A.Y. and Nethercot, D.A. (2009). Progressive collapse of multi- storey building due to failed floor impact. Engineering Structures, doi: 10. 1016/j.engstruct.2009.02.009, 1522- 1534.
[2] Yuan, Weifeng . and Kang, Hai Tan. (2011). Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system. Structural Engineering and Mechanics, Vol. 37, No. 1, 79-93.
[3] Yılmaz, M. C. and Anıl, Ö. And Alyavuz, B. and Kantar, E. (2014). Load displacement behavior of concrete beam under monotonic static and low velocity impact load, IJCE. 2014; 12 (4), 488-503.
[4] Seonwoong, Kim. and Cheol-Ho, Lee. And Kyungkoo, Lee (2015). Effects of floor slab on progressive collapse resistance of steel moment frames, Journal of Constructional Steel Research, Volume 110, 182–190.
[5] Abbas, H. and Gupta, N.K. And Alam, M (2004). Nonlinear Response of Concrete Beams and Plates under Impact Loading, International Journal of Impact Engineering, 30, 1039-1053.
[6] Ahmed, A (2014). Modeling of a Reinforced Concrete Beam Subjected to Impact Vibration Using ABAQUS, International Journal of Civil & Structural Engineering, 4, 227-236.
[7] Zhao, C.F. and Chen, J.Y (2013). Damage Mechanism and Mode of Square Reinforced Concrete Slab Subjected to Blast Loading, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 63-64, 54-62.
[8] Delhomme, F. and Mommessin, M. and Mougin, J.P. and Perrotin, P (2007). Simulation of a Block Impacting a Reinforced Concrete Slab with a Finite Element Model and a Mass-Spring System, Engineering Structures, 29, 2844-2852.
[9] Erdem, R. Tugrul. and Gucuyen, Engin (2017). Non-linear analysis of reinforced concrete slabs under impact effect, Gradevinar 6/2017, 479-487.
[10] Zineddin, M. and Krauthammer, T (2007). Dynamic response and behavior of reinforced concrete slabs under impact loading, International Journal of Impact Engineering 34, 1517–1534.
[11] سیف الهی، حسین و مرشد، رضا، (1396). بررسی رفتار دال های بتن آرمه تحت اثر انفجار، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 49، شماره 4، 696-687.
[12] زرپرور، پویا و صافی، محمد، (1393). تخمین الگوی بار ناشی از ریزش آوار زلزله بر تیرهای فولادی، مجله علمی- پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 2، 175-186.