بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

با مرور مطالعات پیشین در حوزه فروریزش سقف سازه، جای خالی یک روش تحلیلی کارآمد که بتواند مکانیزم ضربه و نحوه گسترش خرابی در تیرها را به نحو مطلوبی مدلسازی نماید احساس می‌شود. لذا در این مطالعه به بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا اثرات برخورد جرم معادل متمرکز ناشی از تیر فوقانی بر روی تیر تحتانی مورد بررسی قرار می-گیرد و با فرض رفتار خطی و با استفاده از روابط انرژی جنبشی جرم و انرژی پتانسیل تیر تحتانی، مقدار لنگر وارده ناشی از ضربه در محل ماکزیمم لنگر که وسط دهانه می‌باشد محاسبه گردید و سپس با در نظر گرفتن یک سازه فولادی متعارف، نتایج محاسبات نشان می‌دهد که لنگر وارده از لنگر حد تسلیم تیر تحتانی بیش از هشت برابر بزرگتر می‌باشد و لذا در وسط دهانه لولای پلاستیک بوجود خواهد آمد. در ادامه با استفاده از معادله حرکت، تابع سرعت در نقاط مختلف تیر تحتانی محاسبه گردیده است و با استفاده از رابطه تعادل لنگر در محل وسط دهانه و یک نقطه دلخواه که آن نقطه در واقع محل لولای فرضی است که به صورت موج در حال رسیدن به تکیه‌گاه ها می‌باشد، زمان رسیدن لولا به تکیه‌گاه‌ها بدست آمده است و همچنین تابع تغییرمکان در نقاط مختلف تیر تحتانی محاسبه شده است. سپس نمودارها و جداول مربوطه ترسیم گردیده و این نمودارها با نمودار ظرفیت نهایی تغییرمکان تیر تحتانی مقایسه گردید که نتایج نشان می‌دهد تیر تحتانی تحت اثر ضربه ناشی از جرم معادل تیر فوقانی دچار تخریب خواهد شد و گسترش خرابی به تیرهای زیرین رخ خواهد داد. در پایان جهت افزایش دقت مدلسازی ضربه تیر فوقانی به تحتانی، اثرات ضربه ثانویه طرفین تیر فوقانی مدلسازی و محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد ضربه ثانویه نسبت به ضربه اولیه جرم معادل تیر فوقانی اثر ناچیزی در پاسخ‌های تیر تحتانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analytical study on the effect of beams' impact on the stories of structure with attitude towards progressive collapse

نویسندگان [English]

 • Ghasem Gorji Bandpey 1
 • Gholamreza Abdollahzadeh Darzi 2
 • Ali Rahmani Firozjaee 3
1 Associate Prof, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Associate Prof, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
3 Assistant Prof, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

By reviewing previous studies in the field of roof’s collapse, an efficient analytical method is required to simulate the impact mechanism and failure procedure. Hence, the purpose of present study is mainly to analyze the beams' impact. Consequently, upper and lower beams are considered to survey the collision effects of upper beam’s equivalent concentrated mass to the lower beam’s midspan in a way that an initial impact caused by mass is taken into account. At first, the maximum bending moment at the midspan is calculated by assuming linear behavior and employing the relations which involves the kinetic energy of concentrated mass and potential energy of the lower beam. Then, studying a conventional steel frame demonstrates that the bending moment is about eight times greater than the bending moment capacity of lower beam, therefore it would lead to formation of a plastic hinge at the midspan. In continue, the mentioned relations are solved by using the equations of motion including inertial effect. The results are used to calculate velocity in different sections of lower beam. Subsequently, the equilibrium equation is employed in the middle of lower beam and a virtual hinge at an arbitrary section which is tending in a wave form to supports is considered. Due to mentioned assumptions by investigating hinge formation behavior, the time of hinge tendency to the supports is calculated. Additionally, displacement values along the lower beam are obtained. Finally, the diagrams and tables are represented by using the obtained equations and compared with the lower beam's displacement capacity. The results demonstrate that the lower beams will collapse due to the collision of concentrated mass of upper beam and progressive collapse occurs in lower stories. Finally, for more accuracy of present study, the effect of secondary impact of upper beam on the lower beam is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • steel structure
 • beams’ impact
 • concentrated mass
 • kinetic and potential energy
 • plastic hinge
 • capacity displacement diagram
 • secondary impact
 • progressive collapse
[1] Vlassis, A.G. and Izzuddin, B.A. and Elghazouli, A.Y. and Nethercot, D.A. (2009). Progressive collapse of multi- storey building due to failed floor impact. Engineering Structures, doi: 10. 1016/j.engstruct.2009.02.009, 1522- 1534.
[2] Yuan, Weifeng . and Kang, Hai Tan. (2011). Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system. Structural Engineering and Mechanics, Vol. 37, No. 1, 79-93.
[3] Yılmaz, M. C. and Anıl, Ö. And Alyavuz, B. and Kantar, E. (2014). Load displacement behavior of concrete beam under monotonic static and low velocity impact load, IJCE. 2014; 12 (4), 488-503.
[4] Seonwoong, Kim. and Cheol-Ho, Lee. And Kyungkoo, Lee (2015). Effects of floor slab on progressive collapse resistance of steel moment frames, Journal of Constructional Steel Research, Volume 110, 182–190.
[5] Abbas, H. and Gupta, N.K. And Alam, M (2004). Nonlinear Response of Concrete Beams and Plates under Impact Loading, International Journal of Impact Engineering, 30, 1039-1053.
[6] Ahmed, A (2014). Modeling of a Reinforced Concrete Beam Subjected to Impact Vibration Using ABAQUS, International Journal of Civil & Structural Engineering, 4, 227-236.
[7] Zhao, C.F. and Chen, J.Y (2013). Damage Mechanism and Mode of Square Reinforced Concrete Slab Subjected to Blast Loading, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 63-64, 54-62.
[8] Delhomme, F. and Mommessin, M. and Mougin, J.P. and Perrotin, P (2007). Simulation of a Block Impacting a Reinforced Concrete Slab with a Finite Element Model and a Mass-Spring System, Engineering Structures, 29, 2844-2852.
[9] Erdem, R. Tugrul. and Gucuyen, Engin (2017). Non-linear analysis of reinforced concrete slabs under impact effect, Gradevinar 6/2017, 479-487.
[10] Zineddin, M. and Krauthammer, T (2007). Dynamic response and behavior of reinforced concrete slabs under impact loading, International Journal of Impact Engineering 34, 1517–1534.
[11] سیف الهی، حسین و مرشد، رضا، (1396). بررسی رفتار دال های بتن آرمه تحت اثر انفجار، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 49، شماره 4، 696-687.
[12] زرپرور، پویا و صافی، محمد، (1393). تخمین الگوی بار ناشی از ریزش آوار زلزله بر تیرهای فولادی، مجله علمی- پژوهشی عمران مدرس، دوره چهاردهم، شماره 2، 175-186.