تاثیر میراگرTADAS در سازه های فولادی تحت زلزله حوزه دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دانشجوی دکتری عمران سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی ، بابل ، ایران

3 کارشناسی ارشد عمران،سازه،مؤسسه آموزش عالی،پردیسان،فریدونکنار،ایران

10.22065/jsce.2019.119969.1475

چکیده

The earthquake is one of the natural phenomena, this is due to the impossibility to predict the time of the occurrence and impossibility prevention of earthquakes and then followed many physical's and financial Damage and Iran with the particular structure of the quake there, active and Seism tectonics in granite is among the areas with high risk of earthquakes in the world. One of the tools to control the behavior of the structures is the use of the Dampers .Structural control means that the characteristics of the dynamic behavior of structures to be set up in a way that the structural response under the effect of external irritation about not allowed outside .TADAS Yielding plate damper for loses of energy from controlled the speed and relative displacement of frame structures using classes ,Be aware of the performance and impact of the damper efficiency, engineers use them to help reduce the damage caused by the earthquake. Structural models consist of a four-story structure model, one span and three spans, and a two-story, one-and three-span structures, which were completely non-linear in sap software. And then same structure check with TADAS Damper on far from and near fault. The results show that the presence of this type of damper, the structural responses including drift and shear in the far-off faults are 20.85 and 21.12 respectively, and in the near-fault state, decreases by 23.30 and 26.84%, respectively

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of TADAS Yielding plate damper in Low and Mid Rise of Steel Structures under the Near and far Fault Zone

نویسندگان [English]

  • Siroos Gholampoor 1
  • Ali Naseri 2
  • Ghazaleh Motevali 3
1 Assistant Professor, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Ph.D. Candidate of Structural Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
3 Msc. student of Structural Engineering, University of Pardisan, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

زلزله یکی از آشناترین پدیده های طبیعی است که به دلیل عدم امکان پیش بینی زمان وقوع و پیشگیری از زمین لرزه به دنبال خود خسارات جانی و مالی بسیاری را به همراه دارد و ایران با ساختار ویژه لرزه‌زمین ساخت، وجود گسل‌های فعال و لرزه‌خیزی زیاد در زمره مناطق با خطر بالای زلزله در جهان قرار دارد. یکی از ابزارهای کنترل رفتار سازه استفاده از میراکننده ها است. میراگرهای تسلیمی برای مستهلک کردن انرژی از سرعت و جابجایی نسبی طبقات قاب در سازه ها استفاده می کنند. در این مقاله برای درک بهتر از تاثیر تعداد طبقات و تعداد دهانه ها در رفتار لرزه ای میراگرها، سازه ها در 16 حالت شامل، چهار مدل سازه‌ای با تعداد طبقات و دهانه های متفاوت (4 طبقه تک دهانه، 4 طبقه سه دهانه، 2 طبقه تک دهانه، 2 طبقه سه دهانه) در دو حالت با میراگر TADAS و بدون میراگر بررسی شدند. سازه ها در نرم افزار sap به صورت کاملاً غیر خطی و تحت دو مجموعه 7تایی رکورد دور از گسل و نزدیک گسل تحلیل دینامیکی غیرخطی گردیدند. نتایج نشان می دهد که وجود این نوع میراگر پاسخ های سازه شامل دریفت و برش در حالت دور از گسل به ترتیب به میزان 85/20 و12/21درصد و در حالت نزدیک گسل به میزان 30/23و 84/26درصد کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Near fault
  • Far fault
  • Yielding plate damper
  • TADAS Damper
  • drift