رفتار چرخه‌ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه‌ای مقاوم‌سازی شده با ورق سخت‌کننده مثلثی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت عملکرد لرزه‌ای اتصالات خمشی و مشکلات و معضلات موجود در اجرای این نوع اتصال، ارائه‌ی یک طرح کارآمد و صحیح برای مقاوم‌سازی آنها، کمک شایان ذکری به از بین بردن مشکلات آن خواهد کرد. با فرض اینکه در هنگام اجرای جوش شیاری بانفوذ کامل برای اتصال ورق روسری جوش کیفیت لازمه را نداشته باشد و در حد جوش گوشه عمل کند، نیاز به مقاوم‌سازی به‌طور مشخص آشکار می‌شود. به همین منظور، می‌توان با استفاده از ورق سخت‌کننده مثلثی (لچکی) و اتصال آن به ورق روسری و ستون، عملکرد لرزه‌ای آن را بهبود بخشید و به‌عنوان طرح مقاوم‌سازی انتخاب نمود. برای اثبات این موضوع نمونه‌ی آزمایشگاهی ساخته شد و موردبررسی قرار گرفت. سپس با انجام مطالعات عددی صحت سنجی آن نیز بررسی شد. با استفاده از مفاهیم بنیادی مقاومت مصالح روشی جهت طراحی قطعه‌ی مثلثی ارائه گردید. به همین دلیل، آنالیز حساسیت با بررسی چندین نمونه‌ی عددی برای صحت‌سنجی روش طراحی پیشنهادی انجام شد. عواملی نیز وجود دارند که می‌توانند در عملکرد لرزه‌ای روش مذکور جهت مقاوم‌سازی این نوع اتصال اثرگذار باشند ازجمله‌ی این عوامل می‌توان به تعداد و ضخامت سخت‌کننده‌ها و هم‌چنین نسبت عرض به ضخامت ستون‌های جعبه‌ای اشاره کرد که با مطالعات عددی به بررسی آنها پرداخته شد. استفاده از ستون جعبه‌ای در ادبیات فنی به‌طور کامل موردبررسی قرار نگرفته است؛ بااین‌حال، استفاده از آن به‌عنوان جایگزین ستون‌های بال‌پهن رایج است. بنابراین، در مقاله پیش‌رو سعی شد با در نظرگیری مورد ذکرشده و مطالعات عددی و آزمایشگاهی صورت گرفته، تمامی جوانب موجود در طرح مقاوم‌سازی مذکور بررسی گردد. نتایج نشان داد که این روش مقاوم‌سازی عملکرد لرزه‌ای اتصالات خمشی معیوب را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cyclic Behavior of Reinforced Welded Flange Plate Moment Connections with Triangular stiffener Plates

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadreza Farooghimehr 1
  • Mohammad Soheil Ghobadi 2
1 Master of science in Earthquake Engineering, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Regarding the importance of seismic performance and also the problems of moment connections, representing an accurate and efficient scheme to reinforcing could be useful to eliminate these problems. Assuming that (CJP) welds between top flange plate and column face have poor quality or strengthened like fillet welds, the need of reinforcing becomes obvious. For that reason, by using triangular stiffener plate for joining to column face and top flange plate, the seismic behavior could be improved and possible to opt as a reinforcing scheme. To prove that, the experimental specimen was created and investigated. Then, validation was employed with the numerical model of one. By applying the basic concepts of the mechanic of materials, the design of triangular plate was expressed. Along with that, sensitivity analysis with studying on several numerical models carried out to show the accuracy of the proposal procedure design. Moreover, some factors effect on the seismic behavior of this scheme including numbers of stiffener plate, the thickness of stiffener plate, and the width to thickness ratio of box column. While using the box column in literature is rare, it replaces with H-shape column mostly in some countries like Iran. So, this paper tries to consider these cases to cover all aspects of this reinforcing scheme. The results showed this procedure could enhance the seismic behavior of defective moment connections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triangular stiffener plate
  • Reinforcing
  • seismic behavior
  • Hysteresis diagram
  • Box column
[1] Lee, C. H., Jung, J. H., Oh, M. H., & Koo, E. S. (2005). Experimental study of cyclic seismic behavior of steel moment
connections reinforced with ribs. Journal of Structural Engineering, 131(1), 108–118.
[2] Chen, C. C., Lee, J. M., & Lin, M. C. (2003). Behaviour of steel moment connections with a single flange rib.
Engineering Structures., 25(11), 1419–1428.
[3] Chen, C. C., Lu, C. A., & Lin, C. C. (2005). Parametric study and design of rib-reinforced steel moment connections.
Engineering Structures., 27(5), 699–708.
[4] Chen, C. C., Chen, S. W., Chung, M. D., & Lin, M. C. (2005). Cyclic behaviour of unreinforced and rib-reinforced
moment connections. Journal of Constructional of Steel Research, 61(1), 1–21.
[5] Chen, C. C., Lin, C. C., & Tsai, C. L. (2004). Evaluation of reinforced connections between steel beams and box
columns. Engineering Structures., 26(13), 1889–1904.
[6] Lee, C. H. (2002). Seismic Design of Rib-Reinforced Steel Moment Connections based on Equivalent Strut Model.
Journal of Structural Engineering, 128-September 2002, 1121–1129.
[7] Kim, T., Stojadinovi, B., & Whittaker, A. S. (2008). Seismic performance of pre-Northridge welded steel moment
connections to built-up box columns. Journal of Structural Engineering, 134(2), 289–299.
[8] Chou, C.C., & Jao, C.K. (2010). Seismic rehabilitation of welded steel beam-to-box column connections utilizing
internal flange stiffeners. Earthquake spectra, 26(4), 927–950.
[9] Chou, C. C., Tsai, K. C., Wang, Y. Y., & Jao, C. K. (2010). Seismic rehabilitation performance of steel side plate
moment connections. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 39(1), 23–44.
[10] Erfani, S., Asnafi, A. A., & Goudarzi, A. (2016). Connection of I-beam to box-column by a short stub beam. Journal of
Constructional of Steel Research, 127, 136–150.
[11] Jahanbakhti, E., Fanaie, N., & Rezaeian, A. (2017). Experimental investigation of panel zone in rigid beam to box
column connection. Journal of Constructional of Steel Research, 137, 180–191.
[12] Jiang, J., Chiew, S. P., Lee, C. K., & Tiong, P. L. Y. (2017). An experimental study on residual stresses of high
strength steel box columns. Journal of Constructional of Steel Research, 130, 12–21.
[13] Ghobadi, M. S., Mazroi, A., & Ghassemieh, M. (2009). Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting
connections. Journal of Constructional of Steel Research, 65(3), 586–598.
[14] Mazroi, A., Ghobadi, M. S., & Ghassemieh, M. (2011). Cyclic behavior and retrofitting guideline of plate reinforced
beam to column moment connection. Tehran, Road, Housing and Urban Development Research Center.
[15] ANSI/AISC 341-10. (2010). Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. Chicago, American Institute of Steel
Construction.
[16] Iran’s building national code, the tenth section , Design and Construction of Steel Structures, (2013), Tehran,
Collecting and Promoting Office of Building National Codes.
[17] Mirghaderi, S. R., Torabian, S., & Keshavarzi, F. (2010). I-beam to box-column connection by a vertical plate passing
through the column. Engineering Structures., 32(8), 2034–2048.
[18] ANSI/AISC 360-10, (2010). Specification for Structural Steel Buildings. Chicago, American Institute of Steel
Construction.
[19] AWS D1.1/D1.1M, (2015). Structural Welding Code-Steel. Miami, American Welding Society.
[20] Saneei Nia, Z., Mazroi, A. & Ghassemieh, M. (2014). Cyclic performance of flange-plate connection to box column
with finger shaped plate. Journal of Constructional of Steel Research, 101, 207–223.
[21] Ghobadi, M. S., Ghassemieh, M., Mazroi, A., & Abolmaali, A. (2009). Seismic performance of ductile welded
connections using T-stiffener. Journal of Constructional of Steel Research, 65(4), 766–775.
[22] ABAQUS: User’s Manual, Version 6.3. Hibbit, Karlsson, & Sorensen, Incorporated, 2003.
[23] Hancock, J. W., & Mackenzie, A. C. (1976). On the mechanisms of ductile failure in high-strength steels subjected to
multi-axial stress-states. Journal of Mechanics and Physics of Solids, 24(2), 147–169.
[24] El-Tawil, S., Mikesell, T., Vidarsson, E., & Kunnath, S. K. (1998). Strength and Ductility of FR Welded-Bolted
Connections. Sacramento, SAC Joint Venture. Report No. SAC/BD-98/01.
[25] Ricles, J. M., Fisher, J. W., Lu, L. W., & Kaufmann, E. J. (2002). Development of improved welded moment
connections for earthquake-resistant design. Journal of Constructional of Steel Research, 58(5), 565–604.
[26] ASCE/SEI41-13, (2013). Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Building. Virginia, American Society of Civil
Engineers.
[27] Farooghi Mehr, S. M. R. and Ghobadi, M. S. (2017). Seismic performance of retrofitted WFP connections joined to
box column using ribs. Journal of Constructional of Steel Research, 137- October 2017, 297–310.