بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران،دانشگاه سمنان

3 استاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

اعضای مختلط فولادی نیمه مدفون در دهه های اخیر مورد توجه در ساخت سازه ها قرار گرفته است. یک عضو با محصورشوندگی نسبی مزایایی از قبیل مقاومت خمشی بالا، حجم قالب بندی پایین، امکان اجرای ساده تر (راحت تر) اتصالات، سهولت مقاوم سازی، افزایش تعداد اتصالات و مقاومت در برابر آتش را داراست. یکی از مقاطع مناسب برای ستون ها، مقطع صلیبی شکل است که می تواند در این ستون ها مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق، مطالعه آزمایشگاهی و عددی بر روی سه ستون مختلط نیمه مدفون تحت بار فشاری خالص انجام می‌شود. تفاوت اصلی بین نمونه ها در جزدیات مسلح سازی مقطع و بتن است. پارامترهای مورد مطالعه در کار عددی، جزئیات مسلح سازی، مود تسلیم، نسبت عرض به ضخامت بال مقطع فولادی و فاصله و قطر لینک های عرضی است. نتایج در قالب نمودارهای نیرو-تغییرمکان محوری ارائه شدند. همچنین مقادیر حاصل از کار آزمایشگاهی با روابط دو آئین‌نامه اروپا و کانادا مقایسه شد که نشان از دست پایین بودن آئین نامه کانادا داشت. نتایج در بخش عددی، پس از اعتبار سنجی با نمونه ی آزمایشگاهی توسعه داده شد و ظرفیت و شکل پذیری نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مود کمانشی مشهود در نمونه ها از نوع پارگی جوش لینک ها و کمانش موضعی ورق بال بین دو لینک بود. همچنین فاصله ی زیاد دو لینک از یکدیگر باعث بروز کمانش موضعی زودهنگام در نمونه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental and numerical investigations of partially encased composite columns under axial load

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ebadi Jamkhaneh 1
  • Mohammad Ali Kafi 2
  • Ali Kheyroddin 3
1 Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Faculty of Civil Engineering., Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In current international practice, composite construction is gaining importance in industrial buildings and in particular in high-rise buildings. Partially encased composite (PEC) columns are one of the recent developments in composite column. Using composite columns have several advantages such as an increased speed of erection compared to reinforced concrete (RC) columns, a more cost-effective design, smaller cross-section dimensions for similar axial resistance, and a better resistance to fire and local buckling than for steel only columns in compare with traditional RC or steel only columns. One of the proper sections for columns is a cross-sectional shape that can be used in these columns. In this paper, experimental and numerical studies are carried out on three PEC columns under pure compression load. The main difference between the specimens is in the reinforcement details of the concrete. Parameters studied in numerical work, details of reinforcement, failure mode, width to thickness ratio of steel flange and distance and transverse link diameter. The results are presented in the form of axial load-displacement curves. Also, the values of experimental work were compared with the relations between the two European and Canadian regulations, which indicated that the Canadian code was conservative. The results were developed in a numerical section after validation with a laboratory specimens and the load-bearing capacity and deformation were evaluated. The evident buckling pattern in the specimens was the kind of rupture of the welds of the links and the local buckling of the flange plate between the two links. Also, the bigger interval between the two links caused an early local buckling in the specimen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partially encased composite column
  • Load-bearing capacity
  • Local buckling
  • Cross section
  • Transverse link
[1] CSA. CSA S16-01, Limit states design of steel structures. Canadian Standards Association, Rexdale, ON, 2001.
[2] CSA. Design of Steel Structures, CSA-S16-09, Canadian Standards Association, Toronto, ON, 2009.
[3] Hunaiti, Y. M. and Fattah, B.A. (1994). Design considerations of partially encased composite columns, Proc., Institute of Civil Engineers, Structures and Buildings, 106(2), 75-82.
[4] Muise, J. (2000). Behaviour of simple framing connections to partially concrete encased H section columns. Master’s Thesis, Dept of civil engineering, University of Toronto, Toronto, Canada.
[5] Tremblay, R., Massicotte, B., Filion, I. and Maranda, R. (1998). Experimental study on the behaviour of partially encased composite columns made with light welded H steel shapes under compressive axial loads, Proc., SSRC Annual Technical Meeting, Atlanta, 195-204.
[6] Chicoine, T., Tremblay, R., Massicotte, B., Ricles, J. and Lu, L. W. (2002). Behaviour and strength of partially encased composite columns with built up shapes, Journal of Structural Engineering, ASCE, 128(3), 279-288.
[7] Chicoine, T., Massicotte, B. and Tremblay, R. (2002). Finite element modelling and design of partially encased composite columns, Steel and Composite Structures, 2(3), 171-194.
[8] Chicoine, T., Massicotte, B. and Tremblay, R. (2003). Long-term behaviour and strength of partially encased composite columns with built up shapes, Journal of Structural Engineering, ASCE, 129 (2), 141-150.
[9] Prickett, B. S. and Driver. G. (2006). Behaviour of partially encased composite columns made with high performance concrete, Structural engineering report No 262. Dept of civil and environmental engineering, University of Alberta, AB, Canada.
[10] Begum, M., Driver, R. G. and Elwi, A. E. (2005). Strength and stability simulations of partially encased composite columns under axial loads, Proc, SSRC Stability Conference, April 6-9, Montreal, Canada, 241-255.
[11] Begum, M., Driver, R. G. and Elwi, A. E. (2007). Finite element modeling of partially encased composite columns using the dynamic explicit solution method, J Struct Eng, ASCE, 133(3), 326–34.
[12] Begum, M., Driver, R. G., Elwi, A. E., (2013). Behaviour of partially encased composite columns with high strength concrete, Engineering Structures, 56, 1718-1727.
[13] Chen, Y., Wang, T., Yang, J., Zhao, X., (2010). Test and numerical simulation of partially encased composite columns subject to axial and cyclic horizontal loads, Int J Steel Struct, 10(4), 385–93.
[14] Pereira, F. M., De Nardin, S. and El Debs, L.H.C. (2016). Structural behaviour of partially encased composite columns under axial loads, Steel and Composite Structures, 20(6), 1305-1322.
[15] CSA. (2014). CSA S16–14, Limit States Design of Steel Structures, Canadian Standards Association, Mississauga, Ontario.
[16] ACI. (1997). ACI 363R-92, State-of-the-art report on high-strength concrete (reapproved in 1997). American Concrete Institute, Farmington Hills, MI.
[17] ASTM. (2003). A370-03, Standard test methods and definitions for mechanical testing of steel products. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.
[18] Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings.
[19] Hibbitt, K. and Sorensen, Inc. (2013). ABAQUS User's Manuals, Version 6.13.1. Rhode Island, USA.
[20] Hsu, L.S. and Hsu, C.T.T. (1994). Complete stress-strain behaviour of high-strength concrete under compression, Magazine of Concrete Research, 46 (169), 301-312.
[21] Nayal, R. and Rasheed, H.A. (2006). Tension stiffening model for concrete beams reinforced with steel and FRP bars, Journal of Materials in Civil Engineering, 18 (6), 831-841.