ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این مطالعه ارزیابی توانایی پالس معادل تولید شده در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه توسط یک مدل‌ ریاضی شبیه‌ساز پالس مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مدل ریاضی شبیه‌ساز مشخص می‌شود که طیف پاسخ الاستیک پالس‌های شبیه‌سازی شده بوسیله مدل انتخاب شده مطابقت خوبی با طیف پاسخ رکورد واقعی دارد. همچنین تابع مورد استفاده هم به‌صورت کیفی و هم کمی ‌توانایی مدل‌سازی بخش زمان تناوب بالای رکورد واقعی حرکات پالس‌گونه را با دقت بالایی دارد. به منظور ارزیابی پالس معادل حرکات پالس‌گونه در تخمین پاسخ قاب‌های خمشی بتن‌آرمه، پنج قاب بتن‌آرمه 3، 6، 9، 12 و 15 طبقه یکبار تحت رکورد‌های واقعی و بار دیگر تحت پالس‌های معادل متناظر آنالیز شده‌اند. جهت ارزیابی، نتایج برش پایه، حداکثر تغییرمکان نسبی و توزیع تغییرمکان نسبی طبقه در ارتفاع سازه در سه سطح شکل پذیری برای قاب‌ها، تحت رکورد واقعی و پالس معادل آن استخراج شدند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، پالس معادل حرکات پالس‌گونه در پیش‌بینی پاسخ قاب‌های مورد مطالعه که دوره‌تناوب آن‌ها نزدیک به پالس معادل یا از آن بیش‌تر است، کارایی لازم را داراست. برای حرکات با محتوای فرکانسی بالا این اختلاف زیاد است؛ که با افزایش تعداد طبقات و نزدیک شدن دوره‌تناوب پالس به دوره‌تناوب اصلی سازه و افزیش شکل‌پذیری پیش‌بینی پاسخ سازه دقیق‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation equivalent pulse of pulse-like ground motion to estimate the response of RC moment-resisting frames

نویسندگان [English]

  • Seyed Rohollah Hosseini Vaez 1
  • Mojtaba Jahan Abadi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 MSc Student in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In this study the ability of equivalent pulse extracted by a mathematical model from pulse-like ground motion is investigated in order to estimate the response of RC moment-resisting frames. By examining the mathematical model, it is obvious that the model-based elastic response spectra are compatible with the actual pulse-like record. Also, the model simulates the long-period portion of actual pulse-like records by a high level of precision. The results indicate that the model adequately simulates the components of time histories. In order to investigate the ability of equivalent pulse of pulse-like ground motion in estimating the response of RC moment-resisting frames, five frame models including 3, 6, 9, 12 and 15 stories analyzed under actual record and simulated one. The results of the base shear demand, the maximum value of the inter-story drift and the distribution of inter-story drift along the height of the structures in three levels of design ductility is investigated. According to the results of this study, the equivalent pulses can predict accurately the response of regular RC moment-resisting frames when the fundamental period of the structure is equal to or greater than the equivalent pulse of the record. For the ground motion with high-frequency content the difference is high; but with increasing the number of stories and approaching pulse period to the fundamental period of the structure and increasing the level of design ductility of structure, more accurately predict the structural response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulse-like Ground Motions
  • Equivalent Pulses
  • Moment Frame
  • Fundamental Period
  • Elastic and Inelastic Response
[1] Hall, J.F., Heaton, T.H., Halling, M.W., Wald, D.J. (1995). Near source ground motion and its effects on flexible buildings. Earthquake Spect. 11, pp. 569–606.
[2] Iwan, W.D. (1997). Drift spectrum: measure of demand for earthquake ground motions. J. Struct. Eng. ASCE 123, pp. 397–404.
[3] Makris, N. (1997). Rigidity-plasticity-viscosity: can electrorheological dampers protect base-isolated structures from near-source ground motions?. Earthquake Eng. Struct. Dyn. 26, pp. 571–591.
[4] Anderson, J.C., Bertero, V.V., Bertero, R.D. (1999). Performance improvement of long period building structures subjected to severe pulse-type ground motions. PEER Report 1999/09, University of California at Berkeley, California.
[5] Malhotra, P.K. (1999). Response of buildings to near-field pulse-like ground motions. Earthquake Eng. Struct. Dyn. 28, pp. 1309–1326.
[6] Alavi, P., Krawinkler, H. (2001). Effects of near-fault ground motion on building structures. CUREE-Kajima Joint Research Program Report, Richmond, California.
[7] Alavi, B., & Krawinkler, H. (2004). Behavior of moemnt-resisting frame structures subjected to near-fault ground motions. Earthquake Engng Struct. Dyn, 33, pp. 687-706.
[8] Mavroeidis, G.P., Papageorgiou, A.S. (2003). A mathematical representation of near-fault ground motions. Bulletin of the Seismological Society of America, 93 (3), pp. 1099-1131.
[9] Tian, Y.j., Yang, Q.sh., Lu, M.q. (2007). Simulation method of near-fault pulse-type ground motion. ACTA SEISMOLOGICA SINICA, 20 (1), pp. 80-87.
[10] Fu, Q., Menun, Ch. (2004). Seismic environment based simulation of near fault ground motion. 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada.
[11] Li, X.L., and Zhu, X. (2004). Study on equivalent velocity pulse of near fault ground motions. Acta Seismologica Sinica, 17, pp. 697-706.
[12] Makris, N., Black, C.J. (2004). Evaluation of peak ground velocity as a ‘‘Good’’ intensity measure for near-source ground motions. J. Eng. Mech. 130 (9), pp. 1032-1045.
[13] Xie, L., Xu, L., Rodriguez-Marek, A. (2005). Representation of near-fault pulse-type ground motions. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 4 (2), pp. 191-199.
[14] Baker, J. (2007). Quantitative classification of near-fault ground motions using wavelet analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 97 (5), pp. 1486–1501.
[15] Baker, J. (2008). Identification of near-fault velocity pulses and prediction of resulting response spectra. Proceedings, Geotechnical Earthquake Engineering and Structural Dynamics IV, Sacramento, CA.
[16] Yaghmaei-Sabegh, S. (2010). Detection of pulse-like ground motions based on continues wavelet transform. Journal of Seismology.14 (4), pp. 715-726.
[17] Benioff, H., (1955). Mechanism and Strain Characteristics of the White Wolf Fault as Indicated by the Aftershock Sequence. Earthquakes in Kern County, California, During 1955(G.B. Oakeshotte, ed.).” California Division of Mines Bulletin, 171: 199-202.
[18] Housner, G., (1967). Characteristics of Strong-Motion Earthquakes. Bulletin of the SeismologicalSociety of America, 37: 19–31.
[19] Aki, K. (1968). Seismic Displacement Near a Fault. J. Geophys. Res., 73: 5359-5376.
[20] Bertero, V.V., Mahin, S.A. and Herrera, R.A. (1978). A Seismic Design Implications of Near-Fault San Fernando Earthquake Records. Earth-quake Eng. Struct. Dyn., 6: 31-42.
 [21] Chai, J.F. and Loh, C.H. (1999). Near-Fault Ground Motion and Its Effects on Civil Structures Proceedings of the International Workshop on Mitigation of Seismic Effects on Transportation Structures, Taiwan, 70-81.
 [22] Nakashima, M., Matsumiya, T., and Asano, K., (2000). Comparison in Earthquake Responses of Steel Moment Frames Subjected to Near-Fault Strong Motions Recorded in Japan, Taiwan and the US. Proceedings of the International Workshop on Annual Commemoration of Chi-Chi Earthquake, Technology Aspect, Taiwan vol. II, 112-123.
[23] Sehhati, R., Rodriguez-Marek, A., ElGawady, M.F., Cofer, W. (2011). Effects of near-fault ground motions and equivalent pulses on multi-story structures. Department of Civil and Environmental Engineering, Washington State University, United States, Engineering Structures33, pp.767–779.
[24] Hoseini Vaez, S.R., Naderpour, H., Barros, R.C., (2014). Influence of Equivalent Pulses of Near Fault Ground Motions on Base-Isolated RC Structures. 9th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2014), Jun 30-July 2, Porto, Portugal, ISSN: 2311-9020; ISBN: 978-972-752-165-4, pp. 2101-2106.
[25] Hoseini Vaez, S.R., Sharbatdar, M.K., Ghodrati Amiri, G., Naderpour, H., and Kheyroddin A., (2013). Dominant pulse simulation of near fault ground motions. Earthq Eng & Eng Vib, 12: 267-278.
[26] Hoseini Vaez, S.R., Ghodrati Amiri, G., Sharbatdar, M.K., Naderpour, H., Kheyroddin, A. (2014). Prevalent Pulse Modelling for Near-Fault Records during 1978 Tabas and 2003 Bam Earthquakes. Journal of Science & Technology, Transaction on: Civil Engineering, Sharif University of Technology, Vol. 30-2, No. 1.2, pp. 107-116.
[27] Gabor, D. (1946). Theory of communication. I. The analysis of information. IEEE 93, 429–441.
[28] Somerville, P.G. (1997). Engineering characteristics of near fault ground motions. SMIP97 Seminar Proceedings, Seminar on Utilization of Strong Ground Motion Data, Pasadena, CA, pp. 9-28.
[29] Mavroeidis, G.P., Dong, G., and Papageorgiou, A.S. (2004). Near-fault Ground Motions, and the Response of Elastic and Inelastic Single-Degree-of -Freedom Systems. Earthquake Engng Struct. Dyn., 33: 1023-1049.
[30] Baker, J., (2007). Quantitative Classification of Near-fault Ground Motions using Wavelet Analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 97(5): 1486–1501.