بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله هدف اصلی، تحلیل غیرخطی رفتارچرخه­ای داخل صفحه (برشی) دیوار آجری با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی به وسیله روش اجزاء محدود می­باشد. در این تحقیق، سه روش مختلف از چیدمان  آجرچینی شامل آجرچینی راسته، آجرچینی خفته-راسته، و آجرچینی ضربی (هره­چینی) مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور، دیوارهایی به طول 1720، ارتفاع 1500 و ضخامت 195 میلی‌متر در آزمایشگاه سازه بارگذاری و بررسی شده­اند و سپس در نرم‌افزار آباکوس به صورت ماکرو شبیه­سازی شده و نمودار چرخه­ای نیرو-تغییرمکان آنها استخراج گردیده است. معیار رفتاری پلاستیسیته بتن آسیب­دیده در نرم‌افزار آباکوس، مدلی است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مدل رفتاری، مکانیزم­های اصلی شکست، ترک­خوردگی در کشش و خردشدگی در فشار می­باشد. منحنی پوش حاصل از تحلیل عددی در هر سه نوع چیدمان مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته ولی در منحنی چرخه­ای حاصل برای نمونه­های با آجرچینی خفته-راسته و ضربی اثر جمع­شدگی به خوبی حاصل نگردید. در ضمن، این مقایسه نشان داد که معیار پلاستیسیته بتن آسیب­دیده که یک مدل رفتاری برای شبیه­سازی ماده بتن می­باشد می­تواند برای مدل­سازی ماده مصالح بنایی تحت بارگذاری لرزه­ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental assessment and numerical modeling of the nonlinear behavior of the masonry shear walls under in-plane cyclic loading considering the brickwork-setting effect

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Karimi 1
 • Mohammad Saeed Karimi 2
 • Ali Kheyroddin 3
 • Abdulazim Amirshahkarami 4
1 PhD of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the main purpose is nonlinear analysis of the cyclic behavior of the masonry shear walls including brickwork setting using finite element method. Three different brickwork-settings including running bond style, herringbone style and Zarbi style (herreh style) were investigated. To this end, the walls (in dimension of 195×1500×1720 mm) were tested in the laboratory and then were simulated using macro modeling method by Abaqus software, and their hysteretic curves was drawn. The concrete damaged plasticity criteria in the Abaqus software is a model used in this research.In this method, the main failure mechanisms of fracture are cracking in tension and crushing in compression. The macro modeling method was used for numerical assessment of the masonry walls. After numerical modeling and drawing hysteretic curves and contrasting them with laboratory results, it was proven that the concrete damaged plasticity model, which is behavioral model for simulating concrete material, can be used for modeling masonry materials under seismic loading. However, this model cannot be used to simulate pinching effect in hysteretic curve drawn from seismic loading. The envelope curve resulted from the numerical analysis of all three brickwork layouts had a good agreement with the results of the laboratory tests, but in Hysteretic curve of Herringbone style and Zarbi style the pinching effect did not match experimental results

کلیدواژه‌ها [English]

 • Masonry
 • Masonry shear wall
 • Brickwork setting
 • cyclic loading
 • Hysteretic curve
 • Numerical modeling
 • Brick
[1] Milani, G. Cecchi, A. 2013. Compatible model for herringbone bond masonry: Linear elastic homogenization, failure surfaces and structural implementation. International Journal of Solids and Structures. 50(20–21):3274-96.
[2] Cecchi, A. Milani, G. 2008. A kinematic FE limit analysis model for thick English bond masonry walls. International Journal of Solids and Structures. 45(5):1302-31.
[3] Gumaste, KS. Nanjunda Rao, KS. Venkatarama Reddy, BV. Jagadish, KS. 2006. Strength and elasticity of brick masonry prisms and wallettes under compression. Materials and Structures. 40(2):241-53.
[4] Halabian, AM. Mirshahzadeh, L. Hashemol-Hosseini, H. 2014.  Non-linear behavior of unreinforced masonry walls with different Iranian traditional brick-work settings. Engineering Failure Analysis. 44:46-65.
[5] Bacigalupo, A. Cavicchi, A. Gambarotta, L. 2012. A simplified evaluation of the influence of the bond pattern on the brickwork limit strength. Advanced Materials Research. 368:3495-508.
[6] Bacigalupo, A. Gambarotta, L. 2012. Effects of layered accretion on the mechanics of masonry structures. Mechanics based design of structures and machines. 40(2):163-84.
[7] Cecchi, A. Milani, G. Tralli, A. 2007. A Reissner–Mindlin limit analysis model for out-of-plane loaded running bond masonry walls. International Journal of Solids and Structures. 44(5):1438-60.
[8] Cecchi, A. Sab, K. 2004. A comparison between a 3D discrete model and two homogenised plate models for periodic elastic brickwork. International Journal of Solids and Structures. 41(9–10):2259-76.
[9] Cecchi, A. Sab, K. 2007. A homogenized Reissner–Mindlin model for orthotropic periodic plates: Application to brickwork panels. International Journal of Solids and Structures. 44(18–19):6055-79.
[10] ABAQUS Ins. 2011. ABAQUS Theory User Manual, V 6.11.
[11] Committee ACI. 1995. Building code requirements for structural concrete : (ACI 318-95) ; and commentary (ACI 318R-95): Farmington Hills, MI : American Concrete Institute.
[12] GB-50010. 2002. Code for Design of Concrete Structures, China Building Industry press, Beijing.
[13] Chen,  WF. 1982. Plasticity in reiforced concrete: Mc Graw-HILL.