بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در کشور ما جهت ساخت عرشه پلها معمولاً از بتن استفاده میشود اما وزن بالای عرشههای بتنی و عدم امکان اجرای آنها به عنوان عرشه پلهای با دهانههای طولانی موجب گردیده که مهندسین به فکر مصالح جدیدی باشند که علاوه بر سبکی و سهولت اجرا، مقاومت مناسبی نیز در مقابل بارهای وارده اعم از بارهای مرده و متحرک ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری از خود نشان داده و همچنین باعث تسریع اجرای پروژه نسبت به نمونههای ساخته شده با مصالح بتنی گردد. سازههای فضایی به علت سبکی، سهولت و سرعت اجرا، جایگزین مناسبی برای عرشه پلها به حساب میآیند. از آنجایی که تغییرات ابعاد اعضا میتواند در میزان خیز ناشی از بارهای مرده و متحرک تأثیرگذار باشد، بنابراین انتخاب یک قطر و ضخامت مناسب برای هر عضو، علاوه بر تأثیر در رفتار سازه و خیز ناشی از بارهای مرده و متحرک، در کمانش هر عضو نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا در این پژوهش با تغییرات قطر اعضا، به بررسی رفتار عرشه پلهای ساخته شده با سازههای فضاکار میپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Behavior of Bridges Deck Built with Spatial Structures

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Taghizadeh 1
  • Alaeddin Behravesh 2
  • Ahmad Akbarlou 3
1 PhD Student in Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Science and Research of Isfahan
2 Professor, Department of Civil Engineering, University of Tabriz
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

In our country, concrete is commonly used for the construction of bridges deck. But the Heavy weight of concrete decks and the impossibility of making them as long-span bridges deck has caused the engineers to think a new material that besides lightness and ease of implementation can provide a good resistance against applied loads including both dead loads and dynamic loads caused by the passage of motor vehicles and also it causes to accelerate the projects implementation in compared with the specimens has made by concrete materials. Space structures due to the lightness, ease and speed of implementation, are considered a suitable replacement for deck bridges. Since the variations of members diameter and thickness can affect the behavior of structures and deflection due to dead and moving loads, so choosing an appropriate diameter and thickness for each member, in addition to impact on structures behavior and deflection of dead and moving loads, this factor has a major impact on buckling of members. Therefore, in this study by changing the member diameter, are investigate the behavior of bridges deck built with spatial structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Structures
  • Bridges Deck
  • Members Diameter and Thickness
  • Deflection
  • Buckling
[1]  Nooshin, H. Disney P L.; "Formex Configuration Processing I, International Journal of Space Structures", Vol 15. (2000). 
[2]  Nooshin, H. Disney P L.; "Formex Configuration Processing II, International Journal of Space Structures", Vol 16. (2001).
[3]  Nooshin, H. Disney P L.; "Formex Configuration Processing I, International Journal of Space Structures", Vol 15. (2000).
[4]  Nooshin, H.; "A Technique for Surface Generation" IASS Symposium. Stuttgart. Germany. (1996).
[5]  Nooshin, H. Disney, PL. Champion, OC.; "Computer-Aided Processing of Polyhedric Configurations". Chapter 12 in Beyond the Cube, Edited by J F Gabriel, John Wiley. (1997).
[6]  Abedi, K. ; "Instability Behavior and Collapse Analysis of Space Structures", Proceeding of the First National Conference on Space Structure, Iran, Tehran, May 15-17, (2000).
[7]  Makowski, Z.S. , "Analysis, Design and Construction of Double Layer Grids", Granada Publishing Ltd. , London and New York, 1-85, (1981).
[8]  Koushky, A.L., Dehdashty, G. Firouz, A. "Nonlinear Analysis of Double Layer Grids with Composite Nodes under  Symmetric and Unsymmetric Gravity Loads", International Journal of Space Structures, 22 (2), 133-140, (2007).
[9]  Sheidaii, M.R., Abedi, K., Behravesh, A. "An Investigation into the Collapse Behavior of Double Layer Grid Space Structures", Proceeding of the LUSAS User Conference, London, England, (2000).
[10]  Sheidaii, M.R., Abedi, K., Behravesh, A. "Collapse Behavior of Double Layer Space Trusses", Proceeding of the IASS Symposium on Theory, Design and Realization of Shell and Spatial Structures, Nagoya, Japan, (2001).
[11]  Sheidaii, M.R., Abedi, K., Behravesh, A. "An Investigation into the Collapse Behavior of Double Layer Space Trusses", Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, 27(B1), (2003).
[12] جان چیلتون ، ج. "سازه­های مشبک فضایی". ترجمه محمود گلابچی. دانشگاه تهران. ایران. چاپ سوم. (1388).
[13] جی اس راماسوامی، ج. "تحلیل، طراحی و ساخت سازه­های فضایی". ترجمه علی کاوه. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران. ایران. شماره نشریه ک-382. (1383).
[14] اشرف حبیب الله، آ. "برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه­ها "SAP2000. ترجمه افشین ترابی. سیمای دانش. تهران. ایران. چاپ دوم. (1386).
[15] حسن باجی، ح. جواد هاشمی، ج. "پروژه­های کاربردی در تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه­ها". متفکران. تهران. ایران. چاپ چهارم. (1384).
[16] مستوفی نژاد، د. ، فضیلتی، م."بارگذاری و سیستم­های باربر". انتشارات ارکان دانش. اصفهان. چاپ نهم. (1387).
[17] معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. "آیین­نامه سازه­های فضاکار". تهران. ایران. نشریه شماره 400. (1389).
[18] معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها. "آیین­نامه بارگذاری پل­ها (نشریه شماره 139)"، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. تهران. چاپ اول. (1379).