چاپ سه بعدی بتن : مروری بر طرح اختلاط، راهبردهای مسلح سازی و هندسه نازل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکترا، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چاپ سه بعدی بتن در کاربردهای ساختمانی یکی از حوزه های خلاقانه و چالش برانگیز است که دانش ساخت و ساز سنتی را با فناوری های دیجیتال ترکیب می کند. حذف قالب، کاهش هزینه و نیروی انسانی مورد نیاز و چندین مزیت عمده ی دیگر، تمرکز بر این حوزه را بیشتر نموده است. در این صنعت که دارای پتانسیل ویژه ای در ساخت سریع و انبوه، و معماری های پیچیده است، چالش های بسیاری مانند رعایت الزامات رئولوژیکی، پیوند بین لایه، مواد مورد استفاده و تقویت آن ها و رفتار ناهمسانگرد مواد وجود دارد. از گذشته تا به امروز عملکرد سازه های ساخته شده، همواره حاصل تعاملی بین فولاد و بتن بوده است. با توجه به کاربرد های عملی این فناوری ، ساخت موادی سازگار و استفاده از سیستم های تقویت کننده مانند الیاف و آرماتورها و حفظ تعامل مناسب بین آنها از جمله موضوعات مورد توجه محققین در این حوزه می باشند. این مقاله نمونه هایی از روند تحقیقاتی در این حوزه را به همراه تجزیه و تحلیل آن ها، مرور می کند و از آنجا که با هدف معرفی این تکنولوژی و چالش های آن به نگارش در آمده است، زمینه ای الهام بخش را برای آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان با اهداف متضاد در تولید بتن مناسب، برای بهبود قابلیت و کیفیت چاپ فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Concrete Printing: Review of Mix Design, Reinforcement Strategy, Nozzle Geometry

نویسندگان [English]

 • Ramezan Ali Izadifard 1
 • zeinab gharianpour 2
 • amir zahraei salehi 3
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical & Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical & Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Masters of Science, School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The use of 3D printing concrete in construction applications is one of the most innovative and challenging fields, combining traditional construction knowledge with digital technologies. The focus on this area has increased due to removing the molds, reducing the cost, needed human resources, and other important advantages. There are many challenges such as rheological requirements, bonding between layers, materials used, their reinforcement, and anisotropic behaviors in this industry which has a special potential in fast and mass construction, and complex architectures. Throughout history up to current times, the performance of the built structures has always been the result of the interaction between steel and concrete. According to the practical applications of this technology, manufacturing compatible materials, using reinforcing systems such as fibers and steel rebars, and maintaining proper interaction between them, are fascinating subjects that attract the attention of researchers in this field. The examples of the research processes along with their analysis are reviewed in this article. since this article was written to introduce this technology and its challenges, it provides a source of inspiration, for getting to know the audience as much as possible, with conflict goals of producing suitable concrete to improve the ability of printing and its quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 3D Printing
 • Concrete
 • Material Properties
 • Additive Manufacturing
 • Reinforcement Strategy
 • Fiber Reinforcement
 • Printable Concrete
 • Nozzle Geometry
[1] Menna, C., Mata-Falcón, J., Bos, F. P., Vantyghem, G., Ferrara, L., Asprone, D., ... & Kaufmann, W. (2020). Opportunities and challenges for structural engineering of digitally fabricated concrete. Cement and Concrete Research133, 106079.
[2] Mechtcherine, V., Bos, F. P., Perrot, A., da Silva, W. L., Nerella, V. N., Fataei, S., ... & Roussel, N. (2020). Extrusion-based additive manufacturing with cement-based materials–production steps, processes, and their underlying physics: a review. Cement and Concrete Research132, 106037.
[3] Le, T.T., Austin, S.A., Lim, S., Buswell, R.A., Gibb, A.G. and Thorpe, T. (2012). Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete. Materials and structures45(8), pp.1221-1232.
[4] Malaeb, Z., Hachem, H., Tourbah, A., Maalouf, T., Zarwi, N. And  Hamzeh, F. (2015). 3D Concrete Printing: Machine and Mix Design. International Journal of Civil Engineering and Technology. 6. pp. 14-22.
[5] Zhang, J., Wang, J., Dong, S., Yu, X., & Han, B. (2019). A review of the current progress and application of 3D printed concrete. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing125, 105533.
[6] Verma, A., Shukla, M., & Sahu, A. K. (2013). Use of superplasticizers in concrete and their compatibility with cements. International Journal of Civil Engineering and Technology153.
[7] Demyanenko, O., Sorokina, E., Kopanitsa, N. and Sarkisov, Y. (2018). Mortars for 3D printing. In: MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, Vol. 143, 1-8.
[8] Ferdous, W., Manalo, A., Siddique, R., Mendis, P., Zhuge, Y., Wong, H. S., ... & Schubel, P. (2021). Recycling of landfill wastes (tyres, plastics and glass) in construction–A review on global waste generation, performance, application and future opportunities. Resources, Conservation and Recycling173, 105745.
[9] E. Australia, National waste report, Available from: https://www.environment.gov.au/protection/waste/national-waste-reports/2020, 2020.
[10] Diaz-Loya, I., Juenger, M., Seraj, S., & Minkara, R. (2019). Extending supplementary cementitious material resources: Reclaimed and remediated fly ash and natural pozzolans. Cement and concrete composites101, 44-51.
[11] Tapas, M. J., Thomas, P., Vessalas, K., Nsiah-Baafi, E., Martin, L., & Sirivivatnanon, V. (2023). Comparative study of the efficacy of fly ash and reactive aggregate powders in mitigating alkali-silica reaction. Journal of Building Engineering63, 105571.
 [12] Wong, C. L., Mo, K. H., Alengaram, U. J., & Yap, S. P. (2020). Mechanical strength and permeation properties of high calcium fly ash-based geopolymer containing recycled brick powder. Journal of Building Engineering32, 101655.
[13] Pasupathy, K., Ramakrishnan, S., & Sanjayan, J. (2023). 3D concrete printing of eco-friendly geopolymer containing brick waste. Cement and Concrete Composites, 104943.
[14] Asprone, D., Menna, C., Bos, F. P., Salet, T. A., Mata-Falcón, J., & Kaufmann, W. (2018). Rethinking reinforcement for digital fabrication with concrete. Cement and Concrete Research112, 111-121.
[15] Li, Z., Wang, L., Ma, G., Sanjayan, J., & Feng, D. (2020). Strength and ductility enhancement of 3D printing structure reinforced by embedding continuous micro-cables. Construction and Building Materials264, 120196.
[16] Xiao, J., Chen, Z., Ding, T., & Zou, S. (2022). Bending behaviour of steel cable reinforced 3D printed concrete in the direction perpendicular to the interfaces. Cement and Concrete Composites125, 104313.
[17] Jin, Y., Zhou, X., Chen, M., Zhao, Z., Huang, Y., Zhao, P., & Lu, L. (2022). High toughness 3D printed white Portland cement-based materials with glass fiber textile. Materials Letters309, 131381.
[18] Wang, L., Ma, G., Liu, T., Buswell, R., & Li, Z. (2021). Interlayer reinforcement of 3D printed concrete by the in-process deposition of U-nails. Cement and Concrete Research148, 106535.
[19] Vantyghem, G., De Corte, W., Shakour, E., & Amir, O. (2020). 3D printing of a post-tensioned concrete girder designed by topology optimization. Automation in Construction112, 103084.
[20] Liu, M., Wang, L., Ma, G., Li, W., & Zhou, Y. (2023). U-type steel wire mesh for the flexural performance enhancement of 3D printed concrete: A novel reinforcing approach. Materials Letters331, 133429.
[21] Marchment, T. and Sanjayan, J. (2020). Mesh reinforcing method for 3D Concrete Printing. Automation in Construction109, pp.102992.
[22] Khoshnevis, B. (2004). Automated construction by contour crafting—related robotics and information technologies. Automation in construction13(1), 5-19.
[23] Bos, F., Wolfs, R., Ahmed, Z., & Salet, T. (2018, September). Large scale testing of digitally fabricated concrete (DFC) elements. In: RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication. Cham: Springer, 129-147.
[24] Asprone, D., Auricchio, F., Menna, C., & Mercuri, V. (2018). 3D printing of reinforced concrete elements: Technology and design approach. Construction and Building Materials165, 218-231.
[25] Lindemann, H., Gerbers, R., Ibrahim, S., Dietrich, F., Herrmann, E., Dröder, K., ... & Kloft, H. (2018, September). Development of a shotcrete 3D-printing (SC3DP) technology for additive manufacturing of reinforced freeform concrete structures. In: RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication. Cham: Springer, 287-298.
[26] Kloft, H., Hack, N., Mainka, J., Brohmann, L., Herrmann, E., Ledderose, L., & Lowke, D. (2019). Additive Fertigung im Bauwesen: erste 3‐D‐gedruckte und bewehrte Betonbauteile im Shotcrete‐3‐D‐Printing‐Verfahren (SC3DP). Bautechnik96(12), 929-938.
[27] Hack, N., & Lauer, W. V. (2014). Mesh‐mould: robotically fabricated spatial meshes as reinforced concrete formwork. Architectural Design84(3), 44-53.
[28] Wolfs, R. J., Bos, F. P., van Strien, E. C., & Salet, T. A. (2018). A real-time height measurement and feedback system for 3D concrete printing. In: High Tech Concrete Where Technology and Engineering Meet. Cham: Springer, 2474-2483.
[29] Sevenson, B. (2020). Shanghai-based WinSun 3D Prints 6-story apartment building and an incredible home, [online]. Available at: https://3dprint.com/38144/3Dprinted-apartmentbuilding/ (accessed on 02.05.2020).
[30] Apis Cor. Apis Cor—Construction technology. (2020). [online] Available at: http://apiscor.com/en/faq/texnologiya-stroitelstva (accessed on 02.05.2020).
[31] Arunothayan, A. R., Nematollahi, B., Ranade, R., Bong, S. H., & Sanjayan, J. (2020). Development of 3D-printable ultra-high performance fiber-reinforced concrete for digital construction. Construction and Building Materials257, 119546.
[32] Bos, F. P., Bosco, E., & Salet, T. A. M. (2019). Ductility of 3D printed concrete reinforced with short straight steel fibers. Virtual and Physical Prototyping14(2), 160-174.
[33] Luhar, S., Suntharalingam, T., Navaratnam, S., Luhar, I., Thamboo, J., Poologanathan, K., & Gatheeshgar, P. (2020). Sustainable and renewable bio-based natural fibres and its application for 3D printed concrete: A review. Sustainability12(24), 10485.
[34] Gebhard, L., Mata-Falcón, J., Anton, A., Burger, J., LloretFritschi, E., Reiter, L., ... & Kaufmann, W. (2020, July). Aligned interlayer fibre reinforcement and post-tensioning as a reinforcement strategy for digital fabrication. In: RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication. Cham: Springer, 622-631.
[35] Ding, T., Xiao, J., Zou, S. and Zhou, X. (2020). Anisotropic behavior in bending of 3D printed concrete reinforced with fibers. Composite Structures254, pp.112808.
[36] Pham, L., Tran, P. and Sanjayan, J. (2020). Steel fibers reinforced 3D printed concrete: Influence of fiber sizes on mechanical performance. Construction and Building Materials250, pp.118785.
[37] Wu, Z., Shi, C., He, W. and Wang, D. (2017). Static and dynamic compressive properties of ultra-high performance concrete (UHPC) with hybrid steel fiber reinforcements. Cement and Concrete Composites79, pp.148-157.
[38] Arunothayan, A.R., Nematollahi, B., Ranade, R., Bong, S.H., Sanjayan, J.G. and Khayat, K.H. (2021). Fiber orientation effects on ultra-high performance concrete formed by 3D printing. Cement and Concrete Research143, pp.106384.
[39] Lao, W., Li, M., & Tjahjowidodo, T. (2021). Variable-geometry nozzle for surface quality enhancement in 3D concrete printing. Additive Manufacturing37, 101638.
[40] Manikandan, K., Jiang, X., Singh, A.A., Li, B. and Qin, H. (2020). Effects of nozzle geometries on 3D printing of clay constructs: Quantifying contour deviation and mechanical properties. Procedia Manufacturing48, pp.678-683.
[41] Toklu, Y.C., Bekdaş, G. and Geem, Z.W. (2020). Harmony search optimization of nozzle movement for additive manufacturing of concrete structures and concrete elements. Applied Sciences10(12), pp.4413.
[42] Ji-Yeong, Y. (2021). Development of 3D concrete extrusion nozzle for producing free-form concrete panels. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)12(6), pp.427-436.