ارزیابی انرژی امواج در چابهار تحت سناریوی اقلیم میانی با مدل وضوح بالای CMIP6

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

موج یکی از منابع پاک انرژی در دنیا است و استفاده از آن رو به افزایش است. انرژی امواج ناشی از وزیدن باد بر سطح دریاها است. الگوی میدان باد متاثر از شرایط اقلیمی تغییر می‌کند. از این رو و با توجه به تغییرات احتمالی میدان باد در هر یک از سناریوهای اقلیمی، شرایط هیدرودینامیکی امواج و در نتیجه انرژی آنها در آینده تغییر می‌کند. سناریوی CNRM-CM6-SSP2-45 از CMIP6 یک سناریوی اقلیمی میانی و حد وسط با درصد انتشار کربن و افزایش دمای محدود شده و از سناریوهای محتمل اقلیمی است. این سناریو برای برنامه‌ریزی‌های مدیریتی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه اثر تغییرات اقلیم این سناریو بر روی انرژی امواج در محدوده چابهار در سواحل سیستان و بلوچستان ارزیابی شده است. به منظور ریزمقیاس‌سازی از تکنیک ویبول اصلاح شده به روش استاتیکی استفاده شد. با استفاده از یک مدل واسنجی‌شده موج نتیجه‌گیری شد که انرژی امواج در دوره ده ساله منتهی به سال 2100 نسبت به دوره مشابه خود در صد سال گذشته، افزایش 22/0 کیلووات در هر متر از موج (معادل 3 درصد) خواهد داشت. این در حالی است که مقدار فصلی انرژی امواج در چابهار تغییرات محسوستری دارد و از 27/2 کیلووات (معادل 42 درصد) کاهش در زمستان تا 24/2 کیلووات در متر (معادل 27 درصد) افزایش در پائیز متغیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of wave energy in Chabahar under a high-resolution mid class CMIP6 climate change scenario

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Pourali 1
  • Mohamad Reza Kavianpour 2
1 PhD Candidate, Faculty of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Professor, Civil Engineering Faculty, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Using sea wave as an energy resource is growing in the world because of its cleanliness and recyclability. Wave energy depends on significant wave height and wave period. These parameters depend on the specification of some other parameters specially the wind filed. Blowing the wind over the sea water produces waves and makes them one of the best sources of energies. Hence wave climate depends to wind climate. Variation of the wind climate in the future climate, changes the hydrodynamic of waves including the wave power specification. The CNRM-CM6-SSP2-45 of CMIP6 is one of the middle classes carbon dioxide climate changes and has much application in managing and programing purposes. In this research the effect of this high-resolution climate scenario has been evaluated on the wave power in Chabahar in Sistan and Balouchestan province in the Gulf of Oman. For this, the improved Weibull downscaling technique has been used for downscaling of wind field. Using a calibrated wave model, it has been derived that in a period of ten years leading to 2100, the wave power will increase 0.22 kW/m (equal to 3%) in average. Seasonal variation is more sensible. Fall and Winter have most increasement in decrease. Average seasonal wave power will change in Fall and Winter by +2.27 kW/m (+42%) and -2.24 kW/m (-27%) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave energy
  • Climate change
  • Gulf of Chabahar
  • Emission scenario
  • Weibull downscaling technique