تأثیر شرایط دمایی محیطی بر نفوذپذیری و مقاومت سطحی بتن با به‌کارگیری آزمون‌های درجا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

سطح بتن مهم‌ترین قسمتی است که بصورت مستقیم با محیط بیرون در ارتباط است. لذا افزایش مقاومت سطحی بتن می‌تواند باعث کاهش نفوذ مقدار مواد زیان‌آور به داخل بتن گردد. می‌توان گفت که نفوذپذیری و مقاومت سطحی عواملی هستند که دوام و زمان بهره‌دهی سازه‌ی بتنی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل ساخت بتنی که مقاومت سطحی مورد نظر را تأمین نموده و نفوذپذیری کمتری نیز داشته باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در این تحقیق با به‌کارگیری آزمون‌های " محفظه استوانه‌ای" و "پیچش"، اقدام به اندازه‌گیری مقاومت سطحی و نفوذپذیری بتن، تحت چرخه‌های تغییرات دمایی شده ‌است. در این ‌خصوص روابط موجود بین مقاومت سطحی و نفوذپذیری نمونه‌های بتنی بدست آمد. همچنین با استفاده از تابع خطی، رابطه‌ی بین عمق با حجم نفوذ، با دقت بالا تخمین زده شد. نتایج حاصل از آزمون پیچش نشان می‌دهد که با افزایش سن عمل‌آوری بتن معمولی، مقاومت سطحی نیز افزایش یافته است به‌گونه‌ای که مقاومت سطحی در سن ۱۲۰ روز حدود ۴۲ درصد بیشتر از مقاومت سطحی در سن ۷ روز هست؛ اما با قرار گرفتن نمونه‌ها در چرخه‌های تغییرات دمایی، دچار کاهش مقاومت سطحی بتن حاصل از آزمون پیچش شده است. همچنین نتایج آزمایش‌های نفوذپذیری با دستگاه محفظه استوانه‌ای نشان ‌می‌دهد که تغییرات دمایی دارای تأثیر منفی روی نفوذپذیری و عمق نفوذ در نمونه‌های بتنی می‌باشد. نفوذپذیری و عمق نفوذ بتن تحت چرخه‌های تغییرات دمایی پس از ۱۲۰ روز به ترتیب بیش از ۸ و ۳ برابر افزایش داشته است. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که چرخه‌های دمایی معتدل، بر نفوذپذیری و عمق نفوذ تأثیر قابل توجهی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Ambient Temperature Conditions on the Permeability and Surface Strength of Concrete through Insitu Tests

نویسندگان [English]

  • Sardar Wali Din 1
  • Ali Saberi Vaezaneh 2
  • Mahmood Naderi 3
1 Ph. D. Student. Civil Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Civil Engineering Faculty. Imam Khomeini International University. Qazvin. Iran
3 Professor، Civil Engineering Faculty. Imam Khomeini International University. Qazvin. Iran
چکیده [English]

The concrete surface is the most significant part as it is in direct contact with the outside world. Therefore, increasing the surface strength of concrete could reduce the absorption of harmful substances into the concrete. Permeability and surface strength can be regarded as factors that affect the durability and service life of a concrete structure. As a result, a concrete structure with the desired surface strength and low permeability is of paramount importance. Hence, this study attempted to measure the surface strength and permeability of concrete through “twist-off” and “Cylindrical Chamber” tests under temperature cycling. Relations between the surface strength and permeability of concrete samples were obtained. In addition, a linear function was used to estimate the relation between penetration depth and volume with high precision. According to the twist-off test results, extending the curing age of plain concrete would increase the surface strength; the surface strength at the age of 120 days exceeds that of 7 days by approximately 42%. However, when temperature cycling was performed on the samples, the surface strength of the concrete caused by the twist-off Test decreased. Further, results from the permeability tests using a cylindrical chamber indicate that temperature changes have a negative influence on the permeability and penetration depth in concrete samples. The permeability and penetration depth of concrete under temperature cycling caused an 8-fold and 3-fold increase after 120 days, respectively. According to the results of the study, moderate temperature cycles significantly affect permeability and penetration depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permeability
  • Insitu test
  • Temperature
  • Concrete
  • Strength
[1] Li, X. Xu, Q. & Chen, S. (2016); an experimental and numerical study on water permeability of concrete. Construction and building materials, 105, 503-510.
[2] Naderi, M. & Kaboudan, A. (2020); Evaluation of the effect of strength, duration, water pressure and casting direction on concrete permeability. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(9), 2379-2398.
[3] ACI, ACI (2018); Concrete Terminology, ACI CT-18. American Concrete Institute, Farmington Hills.
[4] Kou, S. C. Poon, C. S. & Etxeberria, M. (2014). Residue strength, water absorption and pore size distributions of recycled aggregate concrete after exposure to elevated temperatures. Cement and Concrete Composites, 53, 73-82.
[5] Memon, S. A. Shah, S. F. A. Khushnood, R. A. & Baloch, W. L. (2019). Durability of sustainable concrete subjected to elevated temperature–A review. Construction and Building Materials, 199, 435-455.
[6] Naderi, M. and Taheri, M., (2011). Investigation of the standard and common methods available in determining the permeability and durability of concrete. First Inter, National Conference in concrete with low permeability potable water tank of gellan, Iran.
[7] DIN 1048 part 5: (1991); Test methods for concrete, Deutsches Institut für Normung, Germany.
[8] BSI (British Standards Institution). (2019); Testing Hardened Concrete. Depth of Penetration of Water under Pressure. British Standards Institution, BS EN 12390–8.
[9] Naderi، M. (2010); ‘Determination of concrete، stone، mortar، brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method’، Registration of patent in Companies and industrial property Office، Reg. N. 67726، Iran.
[10] Naderi, M., Kaboudan, A., & Kargarfard, K. (2021); Studying the compressive strength, permeability and reinforcement corrosion of concrete samples containing silica fume, fly ash and zeolite. Journal of Structural and Construction Engineering, 8(2), 25-43.
[11] Naderi, M., Kaboudan, A., & Akhavan Sadighi, A. (2018); Comparative study on water permeability of concrete using cylindrical chamber method and British standard and its relation with compressive strength. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 6(1), 116-131.
[12] Kaboudan, A., & Keshtkar, M. (2020); Studying the permeability and strength of concretes containing silica fume, zeolite and fly ash using “Cylindrical chamber” method and British standard. Journal of Structural and Construction Engineering, 7(3), 92-113.
[13] Naderi, M., Maleki, B. and F Amini, A., 2017. ASSESSING THE PERMEABILITY OF THE OIL AND ITS COMPONENTS INTO POROUS CONCRETE USING NEW CYLINDRICAL CHAMBER METHOD. Sharif Journal of Civil Engineering, 33(1.1), pp.89-93.
[14] Sakai, Y. Yokoyama, Y., & Kishi, T. (2017). Relationship among the permeation rate of water into concrete, the mix design, curing, and the degree of drying. Journal of Advanced Concrete Technology, 15(10), 595-602.
[15] Naderi, M., & Kaboudan, A. (2020); Evaluation of the effect of strength, duration, water pressure and casting direction on concrete permeability. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(9), 2379-2398.
[16] Ye, Z., Guo, G., Su, L. and Jiang, Y., 2021, July. Experimental study on mechanical properties of concrete under sub-high temperature cycles. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1978, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
[17] B. Vidya, K. Srinivasa R. (2019). Effect of Thermal Cycles On Concrete: An Overview, International Journal for Research in Engineering Application & Management.2454-9150.
[18] Chang, Y.F., Chen, Y.H., Sheu, M.S. and Yao, G.C., 2006. Residual stress–strain relationship for concrete after exposure to high temperatures. Cement and concrete research, 36(10), pp.1999-2005.
[19] Phan, L. T., & Carino, N. J. (1998). Review of mechanical properties of HSC at elevated temperature. Journal of Materials in Civil Engineering, 10(1), 58-65.
[20] Huang, H., An, M., Wang, Y., Yu, Z., & Ji, W. (2019). Effect of environmental thermal fatigue on concrete performance based on mesostructural and microstructural analyses. Construction and Building Materials, 207, 450-462.
[21] ACI Committee 214, Report 214.4R-21. (2021). Guide for Obtaining Cores and Interpreting Compressive Strength Results, American Concrete Institute.
[22] ASTM C900-19. (ASTM 2019); Standard Test Method for Pullout Strength of Hardened Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[23] ASTM, C. 597-16 (ASTM 2016); Standard test method for pulse velocity through concrete. Annual Book of ASTM Standards, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[24] ASTM C805/C805M-18. (ASTM 2018);  Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.
[25] ASTM C1583/C1583M-20. (ASTM 2020); Standard  Test Method for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the  Bond  Strength  or  Tensile  Strength  of  Concrete Repair and Overlay Materials by Direct Tension (Pull off Method), ASTM International,  West Conshohocken, PA.
[26] Kakooei, S., Akil, H. M., Jamshidi, M., & Rouhi, J. (2012); The effects of polypropylene fibers on the properties of reinforced concrete structures. Construction and Building Materials, 27(1), 73-77.
[27] Naderi, M. (2007); New twist-off method for the evaluation of in-situ strength of concrete. Journal of Testing and Evaluation, 35(6), 602-608.
[28] Varzaneh, A. S., & Naderi, M. (2021); STUDY OF BOND STRENGTH BETWEEN FIBER-REINFORCEDMORTAR/STEEL AND THEIR MECHANICAL PROPERTIES USING PUSH-OUT, TWIST-OFF AND PULL-OFF METHODS. Revista Romana de Materiale, 51(2), 228-238.
[29] Naderi, M., & Shibani, R. (2013); New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength, Aust. J. Basic Appl. Sci, 7(2), 438-447.
[30] Varzaneh, A. S., & Naderi, M. (2020); determining the in-situ compressive and bending strengths of pozzolanic concrete containing polypropylene and glass fibers using “twist-off” method. Scient. J. of Civil Eng, 20(5).
[31] ASTM C136-19 (ASTM 2019); Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. ASTM International: West Conshohocken, PA, USA.
[32] ASTM C128-15 (ASTM 2015); Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity)  and Absorption of Coarse Aggregate. ASTM International, West Conshohocken, PA.
[33] ASTM C127-15 (ASTM 2015); Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity) and Absorption of Fine Aggregate. ASTM International, West Conshohocken, PA.
[34] Naderi, M., Kaboudan, A., & Amin, A, M. (2020); Experimental and theoretical study of the effect of concrete constituent materials on the permeability of hardened concrete using “Cylindrical chamber” method. Thesis of  Ph.D. Imam Khomeini International University.