مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل کارفرمایان و مدیران ارشد سازمان‌های پروژه محور، ارزیابی عملکرد پروژه‌های سازمان و رتبه‌بندی پروژه‌ها براساس شاخص‌های کاربردی در طول اجرای پروژه است. نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم شناخت عیوب عملکرد پیمانکاران در حین اجراست که خود باعث ضررهای زمانی، کیفی و اقتصادی است. هدف از این پژوهش شناسایی و مقایسه راهبردهای رایج عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت می‌باشد. این ارزیابی از طریق اولویت بندی راهبردهای عملیاتی پیمانکاران ساخت در راستای بهبود عملکرد آنها صورت میگیرد. در این تحقیق با مطالعه و برسی مقالات علمی از پایگاههای معتبر و مصاحبه با مدیران شرکتهایی که راهبردهای عملیاتی پیمانکاران را تدوین و اجرا می‌کنند، پرسشنامه طراحی می شود. سپس پرسشنامه میان عوامل اجرایی شرکت‌های پیمانکاری پخش شده و آنها بر اساس طرح 2 فرضیه، فاکتورهای مورد نظر را نمره دهی می کنند. جواب بدست آمده با استفاده‌های از نرم افزارهای آماری وزن‌دهی و تحلیل خواهد شد. سپس فاکتورهای منتشر شده پیرامون راهبردهای عملیاتی اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهد که راهبرد حوزه مدیریت کارهای اضافی پیش آمده در پروژه در رتبه اول و در رتبه‌های بعد به ترتیب سایر راهبردها شامل عملکرد پیمانکاران، مدیریت منابع و مدیریت ذینفعان قرار دارند. همچنین تمامی فاکتورهایی که در پرسشنامه طراحی شد، ویژگی‌های منتشر شده پیرامون راهبردهای عملیاتی رایج از نظر دسته بندی تصمیم گیری می باشد. در تحلیل های صورت گرفته فاکتورها دارای ارزش مورد قبولی بوده و نمیتوان هیچ کدام از آنها را حدف نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managing operational strategies to standardize contractors' decisions in construction projects

نویسندگان [English]

  • Nima Amani 1
  • Meysam Alipour 2
1 Assistant Prof, Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 MSc., Department of Civil Engineering, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

In One of the most important issues of project-oriented employers and senior managers is evaluating the performance of the organization's projects as well as ranking the projects based on applied indicators during project implementation. The lack of a system of method in a system means not knowing the contractors' work defects during execution, which in itself causes time, quality and economic losses. The purpose of this study is to identify and compare current operational strategies to standardize contractors' decisions in construction projects. In this research a questionnaire is designed by studying and reviewing scientific articles from databases and interviewing executives of companies that formulate and execute contractors' operational strategies. Then, the questionnaire is distributed among the executives of the contractor firms and they score the factors according to the two hypotheses. The answer will be weighted and analyzed using statistical software. The published factors are then prioritized around operational strategies. The results show that the strategy of managing the additional work done in the project is in the first place and in the next rankings respectively of the other strategies including contractor performance, resource management and stakeholder management.Also, all the factors that were designed in the questionnaire are the published characteristics regarding the common operational strategies in terms of decision categorization. In the analysis, the factors have an acceptable value and none of them can be ruled out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational strategies
  • implementation of standard decisions
  • contractors' performance
  • factor evaluation
  • project management
[1] Jones, C. Lichtenstein, B. (2008).Temporary inter-organizational projects: How temporal and social embeddedness enhance coordination and manage uncertainty, In: S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham and P. Smith Ring, Eds., The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, Oxford University Press, Oxford, 231-255.
[2] Mokhtar, A. Nasiri, M. (1391). Analysis of the strengths and weaknesses of project contractors’ evaluation and ranking methodologies over the past decade, 9th International Conference on Industrial Engineering, Iranian Society of Industrial Engineering, Tehran, Iran.
[3] Khnazadi, M. Dabirian, S.  Mohammadpour, A. Johari, M. (1389). Identification and analysis of factors affecting the productivity of manpower working in survey construction industry in grades 1-3 contractors in tehran and application of PMBOK approach in environment separation, 6th International Project Management Conference, Tehran, Iran. 
[4] Arshadi, K. Mohammadi, M. (1393). Evaluation of green delay chain management performance based on membership conversion algorithm, 2th National Conference on Planning, Conservation, Environmental Protection and Sustainable Development, Tehan, Iran.
[5] Nserbakht, R. Avkhodarastani, S. (1394). Presenting a multi-Objective model of contractor selection problem in discount space using Meta Heuristic algorithm, International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering, Tehran, Iran.
[6] Naghash, A. (1394). Fuzzy AHP construction contractors’ selection for oil and gas industry: A case study of Shahid Hashemi Nejad in Serakhs, Annual Conference on Management and Business Economics, Tehran, Iran.
[7] Acharya, N.K. Lee, Y.D. Choi, D.S.(2006). Key attitude indicators (KAI) for measuring attitude of contractors in construction projects, KSCE Journal of Civil Engineering, 10 (3), 151-163.
[8] Agris, K. kristaps, K. (2018). Quality management in energy performance contracting projects, Energy Procedia, 147, 636-640.
[9] Anderson, J.C.  Cleveland, G. Schroeder, R.G. (2013). Operations strategy: A literature review, Journal of Operations Management, 8(2), 133-158.
[10] Julison, B. Wardani, S.P.R. (2017). Innovation performance of large contractor in Indonesia: influencing factirs and its impact on firms performance, Energy Procedia, 171, pp.370-378.
[11] Barney, J.B. (2010). Firm resources and sustained competitive advantage, Advances in Strategic Management, 17, 203-227, 2010.
[12] J. Bertrand, D. Muntslag, Production control in engineer-to-order firms, International Journal of Production Economics, 3, Pp.30-31.
[13] Bjorn, J. Kolltveit, A. Jan Terje, K. Kjell, G. (2007). Perspectives on project management. International Journal of Project Management, 25, 3–9.
[14] Boyer, K. K.  McDermott, C. (2010). Strategic consensus in operations strategy, Journal of Operations Management, 17, 289-305.
[15] Cha, H.S.  Kim, C.K. (2011). Quantitative approach for project performance measurement on building construction in South Korea, KSCE Journal of Civil Engineering, 15 (8), 1319-1328.
[16] Chung-Hsing, Y. Yan, X. (2013). Managing critical success strategies for an enterprise resource planning project, European Journal of Operational Research, 230, 604–614.
[17] Cooke-Davies, T. (2008). The “real” success factors on projects, International Journal of Project Management, 20, 185-190.
[18] David, W. Chuck, J. (2005). The role of project management in university computing resource departments, International Journal of Project Management, 23, 640–649.
[19] Edmundas, K. Algirdas, J. (2015). Leadership strategy selection in construction industry, Procedia Engineering, 122, 191-195.
[20] Elshakour, A.H. Al-Sulaihi, I.A.  Al-Gahtani, K.S. (2013). Indicators for Measuring Performance of Building Construction Companies in Kingdom of Saudi Arabia, Journal of King Saud University – Engineering Sciences, 25, 125-134.
[21] Fajar, S. (2017). Strategy for small-medium scale contractor performance improvement in ASEAN competitive market, Energy Procedia, 171, 387-395.
[22] Fanlin, M. Guangtao, F. David, B. (2016). Water quality permitting: From end-of-pipe to operational strategies, Water Research, 101, 114-126.
[23] GOST 54871. (2012). National Standard of the Russian Federation GOST R 54871-2011 «Project management Requirements for Programm Management», Federal Agency on Technical Regulating and Metrology.
[24] Kumar Doloi, H. (2011). Understanding stakeholders' perspective of cost estimation in project management, International Journal of Project Management, 29, 622–636.
[25] Zhang, H. Li, H. Tam, C.M. (2006).Particle swarm optimization for resource-constrained project scheduling, International Journal of Project Management, 24, 83–92.
[26] Iain, D. David, M.  (2013). Development of a combined operational and strategic decision support model for offshore wind, Energy Procedia, 35, 157-166.
[27] Jagdeep, S. Tim, C. (2019). Evaluating approaches to resource management in consumer product sectors - An overview of global practices, Journal of Cleaner Production, 224, 218-237.
[28] John, S. (2017). The impact of a client contractor health and safety (H&S) programme on contractor H&S performance, Procedia Engineering, 196, 996- 1002.
[29] Junnonen, J.M. (2006). Strategy formation in construction firms, Engineering, Construction and Architectural Management, 5(2), 107-114.
[30] Kaliba, C. Muya, M. Mumba, K. (2009). Cost escalation and schedule delays in road construction projects in Zambia, International Journal of Project Management, 27, 522-531.
[31] Kamrul, A. Indra, G. (2010). Analysis of cost and schedule performance of international development projects, International Journal of Project Management, 28, 68-78.
[32] Ruia, L.M. Ismailb, S. Hussainia, M. (2014). Professional development of project management for contractor in the construction project: a review, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2940-2945.
[33] Ling, F.Y.Y.  Ibbs, C.W. Hoo, W.Y. (2006). Determinants of international architectural, engineering, and construction firms’ project success in China, J. Constr. Eng. Manage., 132, 206–214.
[34] Marques, G. Gourc, D. Lauras, M. (2010). Multi-Criteria performance analysis for decision making in project management, International Journal of Project Management, 29, 1057-1069.
[35] Nassar, N. AbouRizk, S. (2014). Practical application for integrated performance measurement of construction projects, Journal of Management in Engineering, 30.
[36] Ngacho, C. Das, D. (2013). A performance evaluation framework of development projects: an empirical study of constituency development fund (CDF) construction projects in Kenya, International Journal of Project Management, 32, 492-507.
[37] Nikitin, G. (2014). Transformation of approaches to project management on industrial enterprises of Russia. Paper presented at the conference "The practice of project management in the public sector", Kommersant, 21.
[38] McHugh, O. Hogan, M. (2011). Investigating the rationale for adopting an internationally-recognised project management methodology in Ireland: The view of the project manager, International Journal of Project Management, 29, 637–646.
[39] Park, S.H. (2009). Whole life performance assessment: critical success factors, Journal of Construction Engineering and Management, 135 (11), 1146- 1161.
[40] Shi, Q. (2011). Rethinking the implementation of project management: A value adding path map approach, International Journal of Project Management, 29, 295–302.
[41] Suvi, E.  Artto, K.A. (2003). Problems in managing internal development projects in multi-project environments, International Journal of Project Management, 21, 395–402.
[42] Toor, S.R. Ogunlana, S.O. (2010). Beyond the ‘Iron Triangle’: stakeholder perception of key performance indicators (KPIs) for large-scale public sector development projects, International Journal of Project Management, 28, 228-236.
[43] Torp, O. Austeng, K. Mengesha, W.J. (2004). Critical success factors for project performance; a study from front-end assessments of large public projects in Norway, Proc., Nordnet 2004 Conf., Concepts
[44] Winch, G.M. (2014). Three domains of project organizing, International Journal of Project Management, 32, 721-731.
[45] Winch, G.M. (2006). Towards a theory of construction as production by projects, Building Research & Information, 34(2), 154-163.
[46] Yeung, J.F.Y. Chan, A.P.C. Chan, D.W.M. Chiang, Y.H. Yang, H. (2013). Developing a benchmarking model for construction projects in Hong Kong, Journal of Construction Engineering and Management, 139 (6), 705-716.
[47] Yeung, J.F.Y. Chan, A.P.C. Chan, D.W.M. (2009). Developing a performance index for relationship-based construction projects in Australia: delphi study, Journal of Construction Engineering and Management, 25 (2), 59-68.
[48] Zavadskas, E.K. Vilutiene, T. Turskis, Z. Saparpuskas, J. (2014). Multi-criteria analysis of projects' performance in construction, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14, 114-121.