ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

10.22065/jsce.2020.223180.2103

چکیده

سیستم قاب با ستون پیوند شده به عنوان یک سیستم باربر لرزه ای مقاوم، با رفتار تیرپیوند شکل پذیر به عنوان فیوز برشی، در سطوح مختلف خطر سبب کاهش و یا عدم آسیب در دیگر اعضاء سازه خواهد شد. در این مقاله به ارزیابی لرزه ای روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده فولادی پرداخته شده است.در ادامه تحقیق به هدف بهبود عملکرد لرزه ای نمونه های طراحی شده، سیستم جدید و بهینه ای با آرایش قرار گیری ستون پیوند شده دوتایی پیشنهاد شده است. به همین منظور مدل 3 طبقه از مد لهای SAC با 2 دهانه تیر پیوند و 4 دهانه قاب خمشی به دو روش پیشنهادی شعیبی و ملکوتیان طراحی شده است. مدل ها به سه شکل مورد مطالعه قرار گرفته است : 1- مدل طراحی شده به روش طراحی ملکوتیان (MaM) 2-مدل طراحی شده به روش طراحی شعیبی (ShM)3- مدل قاب با ستون پیوند شده با آرایش دوتایی (DLCF)..مدل ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده طبق دستور العمل FEMAP695 در نرم افزارOPENSEES مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدل طراحی شده به روش شعیبی (ShM) به طور متوسط 50 درصد ظرفیت بیشتری نسبت به مدل طراحی شده به روش ملکوتیان (MaM) دارد و به طور متوسط 14درصد ظرفیت بیشتری نسبت به مدل DLCF دارد.در انتها نتایج نشان می دهد تغییر آرایش قرار گیری ستون پیوند در مدل DLCF به طور متوسط باعث افزایش 23 درصدی ظرفیت سازه ،ظرفیت تیرپیوند در جذب انرژی و ظرفیت برش پایه نسبت به مدلMaM شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Design Procedures of the Linked Column Frame System and improving its Seismic Behavior using Double Linked Column Pattern

نویسندگان [English]

  • Elham Maroofi 1
  • Mohammad Reza Mansoori 2
  • Abdolreza Sarvghad Moghadam 3
  • Armin Aziminejad 2
1 Ph.D. Student in Structural Engineering, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran
3 Associate Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The linked column frame (LCF) as a seismic resistant system with the ductile behavior using shear fuse will reduce the damage to other members of the structure at different hazard levels. In this paper, the seismic behavior of the LCF systems designed by Shoaib and Malakoutian procedures has been evaluated. In order to improve the seismic performance of the designed samples, a new and optimal system with the pattern of the double linked columns has been proposed. For this purpose, a 3-story model of SAC buildings with two linked beam bays and four- moment frame bays has been designed by the procedures. The studied models include: 1-The model designed by Malakoutian procedure (MaM), 2- The model designed by Shoaib procedure (ShM) and 3- The LCF with double-linked column pattern (DLCF). Models have been evaluated using incremental dynamic analyses according to FEMAP695 instructions in OPENSEES. The results show that the model designed by Shoaib procedure (ShM) has “50%” and 14% more capacity than the model designed by Malakoutian procedure and the DLCF model respectively. Also the average link beam capacity in the ShM model is “50%” higher than the MaM model. Finally the results show that compared to the MaM model the new pattern of the linked column in the DLCF model has considerably increased the structure’s capacity, the link beam capacity in energy absorption and base shear capacity by an average of 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Fuse
  • Linked Column Frame
  • link beam
  • Force based seismic design
  • Incremental dynamic analysis (IDA)