ارزیابی مکانیزم‌های حمایت‌ دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه‌های راه مشارکت عمومی-خصوصی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ریسک درآمد پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی آزادراهی، پدیده‌ای بحرانی و نیازمند توجه است. دولت‌ها با هدف انگیزش بخش خصوصی به مشارکت و تداوم توسعة زیرساخت‌ها، با اعطای مکانیزم‌های حمایتی، از بخش خصوصی در مواجهه با این ریسک پشتیبانی می‌کنند. ارزیابی این مکانیزم‌ها پیش از اعطا ضروری است. هدف این پژوهش، ارزیابی مکانیزم‌های حمایتی تعریف ‌شده‌ در قوانین آزادراه‌های مشارکتی کشورمان، با الگوی اختیارات واقعی است. در این پژوهش، مدلسازی جریان درآمدزایی احتمالی پروژه‌ها طی بهره‌برداری، طبق مبانی تئوری اختیارات انجام شد. سپس با شبیه‌سازی مونت‌کارلو، تأثیر پیامدهای ریسک درآمد بر دولت و شرکت پروژه با وجود هر یک از مکانیزم‌های حمایتیِ الف) «مدّت-منعطف»، ب) «مدّت-منعطف در ترکیب با گارانتی درآمد طبق قانون» و پ) «مدّت-منعطف در ترکیب با گارانتی درآمد پیشنهادی طبق اختیارات بامانع»، ارزیابی گردید. در این پژوهش برای نخستین بار، حساسیت این پیامدها، نسبت به خطاهای پیش‌بینی اولیة درآمدها تحلیل شده‌است. وجه‌تمایزهای دیگر این پژوهش، ارزیابی مکانیزم‌های حمایتی «ترکیبی» با اختیارات واقعی و استفاده از اختیارات «بامانع» در مدلسازی گارانتی درآمد است. فرایند فوق در یک آزادراه واقعی مشارکت عمومی-خصوصی پیاده‌سازی شده‌است.‌ گرچه مکانیزم حمایتی «مدّت-منعطف»، با تغییر مدّت امتیاز بهره‌برداری تا بازگشت سرمایه و سود بخش خصوصی، ریسک سودآوری پروژه را پوشش می‌دهد؛ مطابق یافته‌ها ترکیب آن با «گارانتی درآمد»، دوام مالی پروژه، به معنای استمرار جریانات نقدی سالانه کافی برای انجام هزینه‌ها و بازپرداخت بدهی‌های پروژه را، بهبود می‌بخشد. با تعدیل «گارانتی درآمد مبتنی بر قانون» با کمک «اختیارات بامانع»، در تعهدات نقدی دولت صرفه‌جویی خواهدشد و به این ترتیب، وقتی دولت چالش‌هایی در بودجة حمایت از پروژه‌ها داشته‌باشد، حمایت‌های ضروری می‌توانند به پروژه‌های دارای مشکلات جدی‌تر در دوام مالی، هدایت شوند. خطاهای پیش‌بینی درآمدها، تأثیر شدیدی بر پیامدهای ریسک درآمد بر دولت و شرکت پروژه خواهندداشت. از تحلیل حساسیت پیامدهای ریسک درآمد نسبت به خطاهای برآورد درآمدها، طیف گسترده‌تر و واقع‌بینانه‌تری از این پیامدها فراهم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Public Sector’s Support Mechanisms for Project Companies Facing Revenue Risk of PPP Projects

نویسندگان [English]

  • Aida Rahimi Golkhandan 1
  • Mahmoud Golabchi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Project and Construction Management, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Project and Construction Management, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In PPP toll road projects, public sector supports project companies that face the risk of revenue, by different mechanisms. It is necessary for the public sector to evaluate these mechanisms before granting them to the private sector. This study evaluates the support mechanisms defined in the Iranian PPP toll road projects legislations by real options and compares them with a proposed mechanism. Additionally, the uncertainty of the project revenue during the concession is modeled by the options theory. The impacts of the revenue risk on public and private sectors is evaluated by Monte Carlo simulation in a Flexible-term mechanism, a Flexible-term mechanism alongside a Revenue Guarantee mechanism defined in the legislations, and a Flexible-term mechanism alongside a proposed Guarantee based on Barrier Option. Subsequently, the sensitivity of these impacts to the revenue projection errors is analysed. This process is implemented in a real PPP freeway project. The results show that the combining Flexible-term and Revenue Guarantee mechanisms improve the financial viability of the project, indicating the continuance of adequate yearly cash flows through the whole concession period. Adjusting the Revenue Guarantee defined in legislations by Barrier options reduces the public sector’s payment commitments. The analysis of the uncertainties of the project revenues reveals that the revenue projection errors have a great impact on the consequences of the revenue risk on both parties. Since the public sector often faces budgeting challenges to support projects, the proposed mechanism can help public sector decision-makers to better allocate financial resources by supporting the projects that struggle with financial viability. The sensitivity analysis of revenue projection errors on risk impacts in each mechanism provides public sector decision-makers with a broader and more realistic spectrum of the revenue risk impacts on pubic and private parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freeway projects
  • Public-private-partnership
  • Revenue risk
  • Project financial viability
  • Real options
[1] Singh, A., Shrivastava, P., & Kambekar, A. R. (2019). Financial Risk Assessment of Public Private Partnership Project. Sustainable Infrastructure Development & Management (SIDM), 20109. doi:10.2139/ssrn.3369415
[2] Makkiabadi, S. R., Behnia, K., Akbari, A. (2014). Identification and Assessment of Critical Risks in High Speed Rail Projects Via Public Private Partnership in Developing Countries. Journal of Structural and Construction Engineering, 1(1), 5-18.
[3] Mirmoezzi, S.M.M, Sobhiyah, M. H. (2019). Identifying and Explaining the Effecting Factors in Environmental Complexity of Public Private Partnership Projects Case Study: Freeway Partnership Contracts of Iran. Journal of Structural and Construction Engineering. doi: 10.22065/jsce.2019.183385.1847
[4] De Marco, A., & Mangano, G. (2017). Risk factors influencing the debt leverage of project financing initiatives in the energy industry. International Journal of Energy Sector Management, 11(3), 444-462. doi:10.1108/ijesm-02-2017-0006
[5] Jeerangsuwan, T., Said, H., Kandil, A., & Ukkusuri, S. (2013). Financial evaluation for toll road projects considering traffic volume and serviceability interactions. Journal of Infrastructure Systems, 20(3), 04014012. doi:10.1061/(asce)is.1943-555x.0000175
[6] Rouhani, O. M., Geddes, R. R., Do, W., Gao, H. O., & Beheshtian, A. (2018). Revenue-risk-sharing approaches for public-private partnership provision of highway facilities. Case Studies on Transport Policy, 6(4), 439-448. doi:10.1016/j.cstp.2018.04.003
[7] Jiang, Y. (2017). Selection of PPP Projects in China Based on Government Guarantees and Fiscal Risk Control. International journal of financial research, 8(1), 99-111. doi:10.5430/ijfr.v8n1p99
[8] Carpintero, S., Vassallo, J. M., & Soliño, A. S. (2013). Dealing with traffic risk in Latin American toll roads. Journal of Management in Engineering, 31(2), 05014016. doi:10.1061/(asce)me.1943-5479.0000266
[9] Seethepalli, K. (2016). Financial Viability Support: Global Efforts to Help Create Commercially Viable PPPs. The World Bank Group, Available at: https://www.gihub.org/resources/publications/financial-viability-support-global-efforts-to-create-commercially-viable-ppps/ [Accessed 10. 06. 2019]
[10] Wang, Y., Cui, P., & Liu, J. (2018). Analysis of the risk-sharing ratio in PPP projects based on government minimum revenue guarantees. International Journal of Project Management, 36(6), 899-909. doi:10.1016/j.ijproman.2018.01.007
[11] Zapata Quimbayo, C. A., Mejía Vega, C. A., & Marques, N. L. (2019). Minimum revenue guarantees valuation in PPP projects under a mean reverting process. Construction Management and Economics, 37(3), 121-138. doi:10.1080/01446193.2018.1500024
[12] Carbonara, N., & Pellegrino, R. (2018). Revenue guarantee in public–private partnerships: a win–win model. Construction management and economics, 36(10), 584-598. doi:10.1080/01446193.2018.1467028
[13] Buyukyoran, F., & Gundes, S. (2018). Optimized real options-based approach for government guarantees in PPP toll road projects. Construction management and economics, 36(4), 203-216. doi:10.1080/01446193.2017.1347267
[14] Chen, Q., Shen, G., Xue, F., & Xia, B. (2017). Real options model of toll-adjustment mechanism in concession contracts of toll road projects. Journal of Management in Engineering, 34(1), 04017040. doi:10.1061/(asce)me.1943-5479.0000558
 [15] Power, G. J., Burris, M., Vadali, S., & Vedenov, D. (2016). Valuation of strategic options in public–private partnerships. Transportation research part A: policy and practice, 90, 50-68. doi:10.1016/j.tra.2016.05.015
[16] Garvin, M. J., & Ford, D. N. (2012). Real options in infrastructure projects: theory, practice and prospects. Engineering Project Organization Journal, 2(1-2), 97-108. doi:10.1080/21573727.2011.632096
[17] Broadie, M., & Detemple, J. B. (2004). Anniversary article: Option pricing: Valuation models and applications. Management science, 50(9), 1145-1177. doi:10.1287/mnsc.1040.0275
[18] Nguyen, A., Mollik, A., & Chih, Y. Y. (2018). Managing Critical Risks Affecting the Financial Viability of Public–Private Partnership Projects: Case Study of Toll Road Projects in Vietnam. Journal of Construction Engineering and Management, 144(12), 05018014. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0001571
[19] Farquharson, E., Torres de Mästle, C., & Yescombe, E. R. (2011). How to engage with the private sector in public-private partnerships in emerging markets. Washington DC: The World Bank, 66-67. doi: 10.1596/978-0-8213-7863-2
[20] Galera, A. L. L., & Soliño, A. S. (2010). A real options approach for the valuation of highway concessions. Transportation Science, 44(3), 416-427. doi:10.1287/trsc.1090.0299
[21] Liu, T., Bennon, M., Garvin, M. J., & Wang, S. (2017). Sharing the big risk: assessment framework for revenue risk sharing mechanisms in transportation public-private partnerships. Journal of Construction Engineering and Management, 143(12), 04017086. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0001397
[22] Hawas, F., & Cifuentes, A. (2017). Valuation of projects with minimum revenue guarantees: A Gaussian copula–based simulation approach. The engineering economist, 62(1), 90-102. doi: 10.1080/0013791x.2016.1153178
[23] Chiara, N., & Kokkaew, N. (2013). Alternative to government revenue guarantees: Dynamic revenue insurance contracts. Journal of infrastructure systems, 19(3), 287-296. doi:10.1061/(asce)is.1943-555x.0000145
[24] Feng, Z., Zhang, S. B., & Gao, Y. (2015). Modeling the impact of government guarantees on toll charge, road quality and capacity for Build-Operate-Transfer (BOT) road projects. Transportation research part A: policy and practice, 78, 54-67. doi:10.1016/j.tra.2015.05.006
[25] Carbonara, N., Costantino, N., Gunnigan, L., & Pellegrino, R. (2015). Risk management in motorway PPP projects: empirical-based guidelines. Transport reviews, 35(2), 162-182. doi:10.1080/01441647.2015.1012696
[26] Iyer, K. C., & Sagheer, M. (2011). A real options based traffic risk mitigation model for build-operate-transfer highway projects in India. Construction management and economics, 29(8), 771-779. doi:10.1080/01446193.2011.597412
[27] Brandão, L. E., Bastian-Pinto, C., Gomes, L. L., & Labes, M. (2012). Government supports in public–private partnership contracts: Metro Line 4 of the Sao Paulo Subway System. Journal of Infrastructure Systems, 18(3), 218-225. doi:10.1061/(asce)is.1943-555x.0000095
[28] Wang, Y. (2015). Evolution of public–private partnership models in American toll road development: Learning based on public institutions' risk management. International Journal of Project Management, 33(3), 684-696. doi:10.1016/j.ijproman.2014.10.006
[29] Mirzadeh, I., & Birgisson, B. (2015). Evaluation of highway projects under government support mechanisms based on an option-pricing framework. Journal of construction engineering and management, 142(4), 04015094. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0001079
[30] Hatefi, S. M., Heidari, A. (2019). Evaluating construction projects based on the risk factors by using an integrated fuzzy AHP and fuzzy VIKOR model [Special issue]. Journal of Structural and Construction Engineering, 5(4), 156-175. doi: 10.22065/jsce.2017.89816.1238
[31] De Marco, A., & Mangano, G. (2012). Risk and value in privately financed health care projects. Journal of Construction Engineering and Management, 139(8), 918-926. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0000660
[32] Pellegrino, R., Vajdic, N., & Carbonara, N. (2013). Real option theory for risk mitigation in transport PPPs. Built environment project and asset management. doi: 10.1108/BEPAM-05-2012-0027
[33] Nguyen, D. A., Garvin, M. J., Ford, D. N., Kumar, R., & Taylor, J. E. (2017). Improving Public-Private Partnership Contracts through Risk Characterization, Contract Mechanisms, and Flexibility. Doctoral dissertation. Blacksburg: Virginia Tech.
[34] Kokkaew, N., & Chiara, N. (2013). A modeling government revenue guarantees in privately built transportation projects: a risk-adjusted approach. Transport, 28(2), 186-192. doi:10.3846/16484142.2013.803262
[35] Ma, G., Du, Q., & Wang, K. (2018). A concession period and price determination model for PPP projects: Based on real options and risk allocation. Sustainability, 10(3), 706.
[36] Carbonara, N., Costantino, N., & Pellegrino, R. (2014). Concession period for PPPs: A win–win model for a fair risk sharing. International Journal of Project Management, 32(7), 1223-1232. doi:10.1016/j.ijproman.2014.01.007
[37] Shan, L., Garvin, M. J., & Kumar, R. (2010). Collar options to manage revenue risks in real toll public‐private partnership transportation projects. Construction management and economics, 28(10), 1057-1069. doi:10.1080/01446193.2010.506645
[38] Chiara, N., Garvin, M. J., & Vecer, J. (2007). Valuing Simple Multiple-Exercise Real Options in Infrastructure Projects. Journal of Infrastructure Systems, 13(2), 97–104. doi:10.1061/(asce)1076-0342(2007)13:2(97)
[39] Zhang, X. (2009). Win–win concession period determination methodology. Journal of Construction Engineering and Management, 135(6), 550–558. doi:10.1061/(asce)co.1943-7862.0000012
[40] Hong, Y., Lee, S., & Li, T. (2015). Numerical method of pricing discretely monitored Barrier option. Journal of Computational and Applied Mathematics, 278, 149-161. doi:10.1016/j.cam.2014.08.022
[41] Zhang, X. (2005). Financial viability analysis and capital structure optimization in privatized public infrastructure projects. Journal of Construction Engineering and Management, 131(6), 656-668. doi:10.1061/(asce)0733-9364(2005)131:6(656)
[42] Mun, J. (2002). Real options analysis: Tools and techniques for valuing strategic investments and decisions. Hoboken, New Jerey: John Wiley & Sons, 197-198, 220-222.
[43] Liu, J., & Cheah, C. Y. (2009). Real option application in PPP/PFI project negotiation. Construction management and economics, 27(4), 331-342. doi:10.1080/01446190902807071