ارزیابی قابلیت اعتماد قاب‌های خمشی سه‌بعدی طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های نسخه 87 و 92 فولاد ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

آگاهی از احتمال خرابی و شاخص ایمنی سازه ی طراحی و اجرا شده بر مبنای آیین‌نامه‌ها می تواند نگرش مهندسین طراح را نسبت به مقوله ی خرابی یا ایمنی سازه ارتقا دهد. در این مقاله به بررسی احتمال خرابی و شاخص ایمنی قاب های خمشی فـولادی سه‌بعدی پرداخته شده است. یک قاب خمشی فولادی سه طبقه و یک قاب خمشی فولادی شش طبقه که بر مبنای آیین‌نامه‌های قدیم ایران بارگذاری و طراحی شده اند، انتخاب شده است. جهت تحلیل المان محدود قاب خمشی سه‌بعدی و تحلیل قابلیت اعتماد سیستم با استفاده از روش مونت‌کارلو، برنامه ای به زبان برنامه‌نویسی CSHARP نوشته‌شده است. در تحلیل قابلیت اعتماد، عدم قطعیت‌ها در مقاومت تسلیم و ضریب الاستیسیته فولاد، بارهای ثقلی و نیروهای جانبی، سطح مقطع عرضی و مدول مقطع پلاستیک اعضای قاب در نظر گرفته‌شده است. محاسبه ی احتمال خرابی و شاخص ایمنی سیستم قاب خمشی در دو حالت بر اساس آیین‌نامه‌های قدیم نسخه 1387 و جدید نسخه 1392 فولاد ایران انجام‌شده و مورد مقایسه قرارگرفته است. ملاحظه شده است که ساختمان‌های طراحی‌شده برمبنای آیین‌نامه‌های قدیم چنانچه تحت شرایط آیین‌نامه‌های جدید ایران ارزیابی شوند، کاهش در تراز ایمنی را از خود نشان می دهند. همچنین تأثیر همبستگی آماری بین بارهای ثقلی و نیروهای جانبی در تعیین شاخص ایمنی قاب بررسی شده است. آنالیز حساسیت انجام‌شده برای ضریب پراکندگی مقاومت تسلیم فولاد نشان می‌دهد که تغییرات آن بعد از مقدار 07/0، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در قابلیت اعتماد قاب خمشی فولادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability Assessment of Three-dimensional Moment Resisting Frames Designed According to the Iranian National Building Code, Part 10: Steel Structures, 2008 and 2013 Editions

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Irani 1
  • Vahid Reza Kalatjari 2
  • Mohammadhosein Dibaei Bonab 3
1 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Associate Professor, Civil Engineering Department, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Awareness of the probability of failure and the safety index of a structure designed and implemented on the basis of regulations and codes can enhance the designer's attitude towards the failure or safety of the structure. This paper examines the probability of failure and safety index of 3D steel moment frames. A three-story steel moment frame and a six-story steel moment frame loaded and designed on the basis of the previous drafts of National Building Regulations of Iran have been selected. In order to perform the finite element analysis of the 3D moment frame and system reliability analysis, a program with CSHARP programming language is written incorporating the Monte Carlo method. In reliability analysis, the uncertainties in the yield strength and the Young's modulus of steel, gravity loads and lateral forces, cross-sectional and plastic section modulus of the frame members were considered. The calculation of the probability of failure and the safety index of the framing system in two cases, according to the old, 2008 edition and new, 2013 edition of Iranian National Building code, Part 10: Steel Structures, have been done and compared. It was noted that assessment of buildings constructed on the basis of the old regulations with new drafts of National Building Regulations of Iran resulted in decreased safety levels. Also, the effect of statistical correlation between gravity loads and lateral forces in determining the frame safety index has been investigated. The sensitivity analysis performed for the steel coefficient of variation showed that its variation after the value of 0.07 can have a significant effect on the reliability of the steel moment frame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • 3D steel moment frames
  • System safety index
  • Monte carlo method
  • Sensitive analysis
[1] American Institute of Steel Construction, AISC. (2016). Specification for Structural Steel Buildings. Chicago: AISC.
[2] Zhou W. and Hang H.P. (2004). System and Member Reliability of Steel Frames. Journal of Steel and Composite Structures, 4(6), 419-435, DOI: 10.12989/scs.2004.4.6.419.
[3] Kaveh, A. and Kalatjari, V.R. (1995). Theory of Reliability and Its Application in the Structure. Tehran: Iran University of Science and Technology.
[4] Rezaei, F., Gerami M. and Naderpour, H. (2017). Evaluation of seismic reliability of steel moment resisting frames rehabilitated by concentric braces with probabilistic models. Journal of Structural and Construction Engineering, 4(2), 5-18. DOI: 10.22065 / JSCE.2016.38895.
[5] Park S., Choi S., Sikorski C. and Stubbs N. (2004). Efficient method for calculation of system reliability of a complex structure. International Journal of Solids and Structures, 41, 5035-5050.
[6] Hasofer, A.M. and Lind, N. (1974). An exact and invariant first order reliability format. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 100, 111-121.
[7] Rackwitz, R. and Fiessler, B. (1978). Structural reliability under combined random load sequences. Computer and Structures, 9, 489-494.
[8] Rashed R. and Moses F. (1986). Application of linear programing to structural system reliability. Computer and Structures, 24, 375-384.
[9] Ang, A.H-S. and Ma, HF. (1981). On the reliability of structural systems. In: 3rd International Conference on Structural Safety and Reliability, Amsterdam: Elsevier, 295-314.
[10] Ghasemi M.R. and Yousefi M. (2011). Reliability-Based optimization of steel frame structures using modified genetic algorithm. Asian Journal of Civil Engineering, 12, 449-475.
[11] Thoft-Christensen, P. and Murotsu, Y. (1986). Application of structural systems reliability theory. Berlin: Springer-Verlog, Heidelberg.
[12] Taras, A. and Huemer, S. (2015). On the influence of the load sequence on the structural reliability of steel members and frames. Journal of Structures, 4, 91-104, DOI: 10.1016/j.istruc.2015.10.007.
[13] EN 1990:2002E. (2002). Eurocode-Basis of Structural Design. Brussels: CEN.
[14] CIRIA. (1977). Rationalization of Safety and Serviceability Factors in Structural Codes. London: Construction Industry Research and Information Association, Report No. 63.
[15] Allen, D.E. (1981). Criteria for design safety factors and quality assurance expenditure. In: 3rd Int. Conf. on Structural Safety and Reliability, Amsterdam: Elsevier, 667-678.
[16] Schueremans, L. (2001). Probabilistic Evaluation of Structural Unreinforced Masonary. Doctor of Civil Engineering dissertation, Katholieke Universitiet Leuven, Belgium.
[17] Melchers, R.E. and Beck, A.T. (2018). Structural reliability analysis and prediction. 2nd Edition, Hoboken NJ: Wiley.
[18] Papadrakakis, M., Papadopoulos, V. and Lagaros, N.D. (1996). Structural reliability analysis of elasto-plastic structures using neural network and Monte Carlo simulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 136, 145-163, DOI: 10.1016/0045-7825(96)01011-0.
[19] Cardoso, J.B., Almeida, G.R. Dias, J.M. and Coelho, P.M. (2008). Structural reliability analysis using Mont Carlo simulation and neural networks. Advances in Engineering Software, 39, 505-513, DOI: 10.1016/j.advengsoft.2007.03.015.
[20] Nowak, A.S. and Collins, K.R. (2012). Reliability of structures. 2nd Edition, Boca Raton: Taylor and Francis Group.
[21] Kassimali, A. (2012). Matrix analysis of structures. 2nd Edition, Globe: Cengage Learning.
[22] Standard NO. 2800-84. (2005). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. 3rd Edition, Tehran: Building and Housing Research Center (BHRC).
[23] Sixth National Building Regulation. (2006). Design Loads for Buildings. 2nd Edition, Tehran: National Building Regulation Office.
[24] Tenth National Building Regulation. (2008). Design and Construction of Steel Structures. 3rd Edition, Tehran: National Building Regulation Office.
[25] Standard NO. 2800. (2015). Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. 4th Edition, Tehran: Road Housing and Urban Development Research Center (BHRC).
[26] Sixth National Building Regulation. (2013). Design Loads for Buildings. 3rd Edition, Tehran: National Building Regulation Office.
 [27] Gorman, M.R. and Moses, F. (1972). Reliability of Structural Systems. Ohio: Case Western Reserve University, Report No.79(2).
[28] Hadianfard, M.A. and Razani, R. (2003). Effect of semi-rigid behavior of connections in the reliability of steel frames. Journal of Structural Safety, 25, 123-138, DOI: 10.1016/S0167-4730(02)00046-2.
[29] Shayanfar, M.A. and Barkhordari M.A. Rahmanian M. (2011). Reliability of the member stability criteria in the 2008 Iranian Specification For Structural Steel. Journal of Structure and Steel, 9, 5-12.
[30] Hess, P.E., Bruchman, D., Assakkaf, I.A. and Ayyub, B.M. (2002). Uncertainties in Material and Geometric Strength and Load Variables. Naval Engineering Journal, Technical Report, 114, 139-166, DOI: 10.1111/j.1559-3584.2002.tb00128.x.
[31] Ellingwood, B. and Rosowsky, D. (1996). Combining Snow and Earthquake Load for Limit State Design. Journal of the Structural Engineering, 122(11), 1364-1368, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1996)122:11(1364).
[32] Ellingwood, B., MacGregor, J.G., Galambos, T.V. and Cornell, C.A. (1982). Probability Based Load Criteria: Load Factors and Load Combinations. Journal of the Structural Division, 108(5), 978-997.