بررسی رفتار نمونه های بتنی ساخته شده با افزودنی های الیاف فلزی، میکروسیلیس،خاکستر بادی و الیاف هیبریدی تحت الگوهای مختلف بارگذاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مهندسی عمران، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه، واحد کرمانشاه، دانشگاه ازاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

الیاف در بتن گسیختگی نرم را در پی دارد و نمونه‏های فشاری و کششی پس از شکست، از هم گسیخته نمی شوند، این موضوع ‏از جمله محاسن الیاف فلزی خصوصاً الیاف موجدار سینوسی و قلابدار در هنگام وقوع زلزله می باشد، که فرصت لازم را برای ‏فرار به ساکنین می دهد. الیاف فلزی علاوه بر تأثیر مثبت در ویژگی های مکانیکی، سبب بهبود ماتریس بتن، تأمین ‏شکل‏پذیری و پاسخگویی به بار ضربه و نیز کنترل عرض و انتشار ترک می گردد. در این تحقیق با توجه به اینکه استفاده از ‏خاکستر بادی و میکرو سیلیس علاوه بر بهبود کارایی و دوام بتن در حفظ سلامت محیط زیست نیز مؤثر می باشد جهت ‏جایگزینی به جای سیمان استفاده ‏گردید.‏ در ادامه با تهیه نمونه هائی، مقاومت فشاری وکششی بتن بدون الیاف، و بتن حاوی الیاف فولادی در شش درصد ‏مختلف(‏‎0/4‎‏، ‏‎0/6‎‏، ‏‎0/8‎‏، 1، ‏‎1/2‎‏ و ‏‎1/5‎‏) و ترکیب الیاف فلزی و پلی پروپیلن در 3 ترکیب مختلف (‏‎0/3PP+0/8SF‎‏ و ‏‎0/4PP+0/4SF‎‏ و‎0/15PP+1/5SF‎‏) بررسی شده و پس از دستیابی به درصد بهینه (درصدی که بیشترین مقاومت فشاری و ‏کششی را با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی ارائه دهد)، تحت پروتکل بارگذاری 02/97 - ‏BD‏/‏SAC‏، ضمن استخراج ‏پارامترهای لرزه ای و بررسی منحنی های هیسترزیس، جذب انرژی، تغییر مکان جانبی به تأثیرات استفاده از الیاف ‏مذکورپرداخته شد. ‏در مرحله آخر تحقیق با توجه به خواص عمده مواد پوزولانی، با افزودن خاکستربادی و میکروسیلیس به بتن حاوی الیاف ‏فلزی در درصد بهینه الیاف فلزی بدست آمده، ضمن بررسی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فلزی و بتن فاقد الیاف و تعیین ‏درصد مناسب جایگزینی سیمان به تأثیر استفاده از خاکستربادی و میکروسیلیس در جلوگیری از کمانش بادبندهای کمانش ‏ناپذیر پرداخته شد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Behavior of Concrete with Optimum Percentage of Steel Fiber, Microsilica, Fly Ash and Hybrid Fiber under Different Loading Pattern

نویسندگان [English]

  • Javad Esfandiari 1
  • Omid Heidari 2
1 Department of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of Civil Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

While the fibers in concrete cause soft rupture, the compressive and tensile samples are not ruptured after failure. This is one of the benefits of metallic fibers, especially the sinusoidal and hooked fibers: using these gives residents the opportunity to escape during an earthquake. In addition to positively impacting mechanical properties, metal fibers improve the matrix of concrete, provide ductility and response to impact load, and control crack width and propagation. Fly ash and micro-silica improve the durability and performance of concrete and are effective in protecting the environment: they can, thus, be used to replace cement. In this study, the samples’ compressive and tensile strength was prepared: they were of non-fibrous concrete and concrete containing steel fibers with 6 different percentages (0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5). They were also composed of metallic fiber and polypropylene in three different compositions (0.3PP + 0.8SF, 0.4PP + 0.4SF, and 0.15PP + 1.5SF). These were investigated: seismic parameters were extracted after achieving the optimal percentage (the percentage with the highest compressive and tensile strength given economic considerations) under the loading protocol SAC/BD 97.02. This allowed investigation of the curves of hysteresis, energy absorption, lateral displacement, and effects of the use of these fibers. The major properties of pozzolanic materials were considered in the last step of this research: fly ash and microsilica were added to concrete containing metal fibers with the optimum percentage of metallic fibers. These were compared with concrete containing metallic fibers and non-fiber concrete. Thereafter, the appropriate percentage of cement replacement was determined so as to better understand the effect of the use of fly ash and microsilica in preventing the buckling of buckling restrained braces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buckling restrained braces
  • Metal fibers
  • Polypropylene fibers
  • Ductility
  • Energy absorption
[1] ANSI, A. (2005). AISC 341-05: Seismic provisions for structural steel buildings. American Institute of Steel Construction Inc, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL.
[2] Iwata, M., Kato, T., & Wada, A. (2000). Buckling-restrained braces as hysteretic dampers. Behavior of Steel Structures in Seismic Areas, 33-38.
[3] Uang, C. M., Nakashima, M., & Tsai, K. C. (2004). Research and application of buckling-restrained braced frames. International Journal of Steel Structures, 4(4), 301-313.
[4] Wakabayashi, M., Nakamura, T., Katagihara, A., Yogoyama, H., & Morisono, T. (1973). Experimental study on the elastoplastic behavior of braces enclosed by precast concrete panels under horizontal cyclic loading—Parts 1 & 2. In Summaries of technical papers of annual meeting (Vol. 6, pp. 121-128). Architectural Institute of Japan.
[5] BILLINGS, I. (1989). 3rd US-Japan workshop on the improvement of building structural design and construction practices, 29 July-1 August 1988 Tokyo, Japan. Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering, 22(2), 73-75.
 [6]  Saif Hussain, S. E., Paul Van Benschoten, S. E., Al Satari, M., & Lin, S. Buckling Restrained Braced Frame (BRBF) Structures: Analysis, Design and Approvals Issues.
 [7] Black, C., Aiken, I. D., & Makris, N. (2002). Component testing, stability analysis, and characterization of buckling-restrained unbonded braces (TM). Pacific Earthquake Engineering Research Center.
[8] Ning, X., Ding, Y., Zhang, F., & Zhang, Y. (2015). Experimental study and prediction model for flexural behavior of reinforced SCC beam containing steel fibers. Construction and Building Materials, 93, 644-653.
[9] Afroughsabet, V., & Ozbakkaloglu, T. (2015). Mechanical and durability properties of high-strength concrete containing steel and polypropylene fibers. Construction and building materials, 94, 73-82.
[10] Zīle, E., & Zīle, O. (2013). Effect of the fiber geometry on the pullout response of mechanically deformed steel fibers. Cement and concrete research, 44, 18-24.
 [11] Tran, N. T., Tran, T. K., Jeon, J. K., Park, J. K., & Kim, D. J. (2016). Fracture energy of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete at high strain rates. Cement and Concrete Research, 79, 169-184.
[12] Tran, T. K., & Kim, D. J. (2013). Investigating direct tensile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composites at high strain rates. Cement and Concrete Research, 50, 62-73.
 [13] Nili, M., Ghorbankhani, A. H., AlaviNia, A., & Zolfaghari, M. (2016). Assessing the impact strength of steel fibre-reinforced concrete under quasi-static and high velocity dynamic impacts. Construction and Building Materials, 107, 264-271.
[14] Shah, A. A., & Ribakov, Y. (2011). Recent trends in steel fibered high-strength concrete. Materials & Design, 32(8-9), 4122-4151.
[15] Grabois, T. M., Cordeiro, G. C., & Toledo Filho, R. D. (2016). Fresh and hardened-state properties of self-compacting lightweight concrete reinforced with steel fibers. Construction and Building Materials, 104, 284-292.
[16] Park, S. H., Ryu, G. S., Koh, K. T., & Kim, D. J. (2014). Effect of shrinkage reducing agent on pullout resistance of high-strength steel fibers embedded in ultra-high-performance concrete. Cement and Concrete Composites, 49, 59-69.
[17] Cunha, V. M., Barros, J. A., & Sena-Cruz, J. M. (2011). An integrated approach for modelling the tensile behaviour of steel fibre reinforced self-compacting concrete. Cement and Concrete Research, 41(1), 64-76.
 [18] Abrishambaf, A., Barros, J. A., & Cunha, V. M. (2013). Relation between fibre distribution and post-cracking behaviour in steel fibre reinforced self-compacting concrete panels. Cement and Concrete Research, 51, 57-66.
[19] Deeb, R., Karihaloo, B. L., & Kulasegaram, S. (2014). Reorientation of short steel fibres during the flow of self-compacting concrete mix and determination of the fibre orientation factor. Cement and Concrete Research, 56, 112-120.
[20] Düğenci, O., Haktanir, T., & Altun, F. (2015). Experimental research for the effect of high temperature on the mechanical properties of steel fiber-reinforced concrete. Construction and Building Materials, 75, 82-88.
 [21] Kaufmann, J., Frech, K., Schuetz, P., & Münch, B. (2013). Rebound and orientation of fibers in wet sprayed concrete applications. Construction and Building Materials, 49, 15-22.
 [22] Behnood, A., Verian, K. P., & Gharehveran, M. M. (2015). Evaluation of the splitting tensile strength in plain and steel fiber-reinforced concrete based on the compressive strength. Construction and Building Materials, 98, 519-529.
 [23] Abbas, S., Soliman, A. M., & Nehdi, M. L. (2015). Exploring mechanical and durability properties of ultra-high performance concrete incorporating various steel fiber lengths and dosages. Construction and Building Materials, 75, 429-441.
[24] Rashad, A. M. (2014). A comprehensive overview about the influence of different admixtures and additives on the properties of alkali-activated fly ash. Materials & Design, 53, 1005-1025.
[25] Bagheri, A., Zanganeh, H., Alizadeh, H., Shakerinia, M., & Marian, M. A. S. (2013). Comparing the performance of fine fly ash and silica fume in enhancing the properties of concretes containing fly ash. Construction and building materials, 47, 1402-1408.
[26] Venture, S. J. (1997). Protocol for fabrication, inspection, testing, and documentation of beam-column connection tests and other experimental specimens. Rep. No. SAC/BD-97, 2.
[27] EN, B. (2009). 12390-3: 2009. Testing hardened concrete. Compressive strength of test specimens, 12390-5.