مکان یابی بهینه بیمارستان با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP و GIS در محیط فازی (مطالعه موردی: شهر اراک)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

کاربری های بهداشتی - درمانی از کاربری هایی هستند که در صورت مکان یابی نادرست، علاوه بر ضرورت های اقتصادی و مالی که به همراه دارد، ممکن است ضررهای جانی غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. مکان جغرافیایی جزء اصلی دسترسی به خدمات پزشکی است. بنابراین اهمیت مکان یابی بهینه و مناسب این نوع کاربری دوچندان می شود. در مقاله حاضر تلفیقی از قابلیت های GIS و مدل ANP در محیط فازی به منظور مشخص کردن مکان های بهینه جهت استقرار بیمارستان در استان مرکزی، شهر اراک انجام شد. به این منظور، در ابتدا معیارهای موثر و مناسب جهت مکان یابی بیمارستان باتوجه به موقعیت و شرایط مکانی و جغرافیایی اراک، منابع بیمارستانی، کارشناسان و کتب و مقالات انتخاب و سپس در حالت فازی وزن دهی شدند و نتایج حاصله با روش GIS در حالت فازی توسط 5 عملگر فازیAND ،OR ،SUM ،PRODUCT، GAMMA در محیط ArcGIS ترکیب شدند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از 5 عملگر فازی، معیار دسترسی که بالاترین وزن را به خود اختصاص داده بود، برای یافتن مکان مناسب استقرار بیمارستان در اولویت قرار گرفت و مکان هایی مشخص شدند که در درجه اول کمترین فاصله را با راه ها و شریان های اصلی (دسترسی) جهت دسترسی سریع و آسان به مراکز بیمارستانی داشته و همچنین دسترسی به این مکان ها (مراکز بیمارستانی) در کوتاه ترین زمان انجام می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Hospital Location Using Combined Approach of GIS and ANP under Fuzzy Environment (Case Study in Arak City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ehsanifar 1
  • Nima Hamta 2
  • Mahya Saghari 3
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering (Manufacturing Engineering), Arak University of Technology, Arak, Iran
3 MSc Graduate, Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Health-care applications are those types of uses that, in the event of inaccurate location, may lead to irreparable loss of life in addition to the economic and financial constraints. The geographical location is the main component of access to medical services. Therefore, the importance of optimal and suitable location for this type of user should be considered. In this paper, a compilation of GIS capabilities and an ANP model in a fuzzy environment was conducted to determine the optimal locations for the establishment of a hospital in Markazi province, Arak city. For this purpose, firstly, effective and suitable criteria for locating the hospital in view of the location is the geographic and geographical conditions of Arak, hospitals, experts, books and articles were selected and then weighed in fuzzy environment. Finally, the results obtained by fuzzy GIS in fuzzy mode were used by five fuzzy operators (AND, OR, SUM, PRODUCT, GAMMA) combined in ArcGIS. According to the results obtained from five fuzzy operators, the accessibility criterion, which had the highest weight, was prioritized in order to find the optimal location for the establishment of hospital, and the locations were identified with the least distance from main road/paths for quick and easy access in the shortest time to the hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Hospital
  • ANP
  • GIS
  • Fuzzy Logic
  • Arak City
[1] Ziari,YA. Khodadadi,R. (2013). Locating Semnan’s Hygienic and Health Potential PlacesUsing AHP Method in GIS Environment Centers. Environmental Based Territorial Planning (Amayesh). 6 (20).177-193.
[2] Taghvaei,M. Azizi,D. (2009). Planning and management urban crisis by emphesising on the possibilities , installations , services and location of health centers. Kankash. Esfahan. 197.
[3] Arab,M. Kavosi,Z. Ravangard,R. Ostovar,R. Vali,L. (2009) How is the hospital's organization and how it works. Jahad University. Tehran. 368.
[4] Hare, Timothy S. Barcus, Holly R. (2007). Geographical accessibility and Kentucky’s heartrelated hospital services. Applied Geography. 27 (3-4):181-205.
[5] Razani,A. Asgari,A. (2008). Urban land use Planning, Using what-if Planning Support System (case-study: Dorud city). Urban management. 6 (20). 76-85.
[6] Mesgari,M.S. Teymoori,M. Shourvarzi,H. (2011). Hospitals Site Selection using Fuzzy GIS. Shahrnegar Bimonthly. 12 (54). 30-40.
[7] Mohammadi,J. Poorghayoomi,H . Ghanbari,M. (2016). Spatial Analysis and Site Selection fueling stations in Kazeroon. Research and Urban Planning. 7 (24). 105-120 .
[8] Drezner.Zvi. (1995). Facility location: A survey of applications and methods: Springer Verlag . USA. 572.
[9] Drezner,Z. Klamroth,K. Schobel,A. Wesolowsky,G.O. (2002). The weber problem Facility location. Applications and theory. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 460.
[10] Veysi Nab, F. Babaei Agdam, F. Sadeghieh, S. Asadi, G. (2015). Locating Hospitals Using Weighted Linear Combination Model in GIS Environment in Ardabil City. journal of health. 6 (1). 43-56.
[11] Shariff SSR, Moin NH, Omar M. (2012). Location allocation modeling for healthcare facility planning in Malaysia. Computers and Industrial Engineering. 62 (4). 1000–1010.
[12] Vahidnia MH, Alesheikh AA, Alimohammadi A. (2009). Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives. Environmental Management. 90 (10). 3048–3056.
[13] Mitropoulos,P. Mitropoulos,I. Giannikos,I. (2013). Combining DEA with location analysis for the effective consolidation of services in the health sector. Computers and Operations Research. 40 (9). 2241–2250.
[14] Peng,Q. Afshari,H. (2014). Challenges and Solutions for Location of Healthcare Facilities. Industrial Engineering and Management. 03 (02). 1-12.
[15] Navaee-Joghtaee,M. Rajabzadeh,M. Bozorgi-Amiri,A. (2016). Locating And Allocating Hospital Services on the basis of Cost And Efficiency: Case Study of Amol. Health Administration. 19 (63). 21-33.
[16] Ebrahimzadeh,I. Ahadnejhad,M. Ebrahimzadeh,M. (2010). Spatial planning and organization of health services using GIS (Case study in Zanjan). Human Geogr Stud. 73 (42). 39-58.
[17] Ahadnejad,M. Ghaderi,H. Hadian,M. Haghighatfard,P. Darvishi,B. Haghighatfard,E. et al. (2015). Location allocation of health care centers using GIS (Case study: region 11 of Tehran). Fasa University of Medical Sciences. 4 (4). 463-474.
[18] Parsa Moghadam,M. Yazdani,MH. Seyyedin,A. Pashazadeh,M. Optimal Site Selection of Urban Hospitals Using GIS Software in Ardabil City. Ardabil University of Medical Sciences. 16 (4). 374-388.
[19] Hossein Zadeh,N. Ghorbani,A. Shahroudi,M. Farahmndzadegan,M.J. (2017). Suitable location city hospitals through the hierarchical modulation method (AHP) and model (Fuzzy) in GIS (Case Study: Region 19 of Tehran). GIS and RS Application in Planning. 8 (4). 21-38.
[20] Ehsanifar,M. Hossein zadeh lotfi,F. (2018). Utility of Ranking Warehouse Candidates in Workshop Locations Using UTAStar. New Researches in Mathematics. 3 (12). 5-14.
[21] G. Büyüközkan, G. Çifçi. (2012). A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers. Expert Systems with Applications. 39 (3). 3000–3011.
[22] Taha, Z. Rostam, S. (2011). A fuzzy AHP–ANN-based decision support system for machine tool selection in a flexible manufacturing cell. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 57 (5–8). 719–733.
[23] Giachetti, R. Young, R. E. (1997). A parametric representation of fuzzy numbers and their arithmetic operators. Fuzzy Sets and Systems. 91 (2). 185–202.
[24] Leung, L.C. Cao, D. (2000). On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research. 124 (1).102-113.
[25] Hsieh, T.Y., Lu, S.T. and Tzeng, G.H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International journal of project management. 22 (7) .573-584.
[26] Garcia-Melon. Monica, Javier Ferris-Onate, Jeronimo Aznar-Bellver , Pablo Aragoné1-Beltran, and Rocio Poveda-Bautista. (2008). Farmland appraisal based on the analytic network Process. Global Optimization. 42 (2). 143-155.
[27] Nejati,M. (2018). Ranking of companies participating in the tenders of Imam Khomeini Oil Refining Company Shazand using multi-objective decision-making techniques (MODM). M.Sc. Islamic Azad University, Arak Branc, Faculty of Engineering - Department of Industrial Engineering.
[28] Ayag, Z. Ozdemir, G. R. (2012). Evaluating machine tool alternatives through modified TOPSIS and alpha-cut based fuzzy ANP. International Journal of Production Economics. 140 (2). 630–636.
[29] Abedi M, Norouzi GH. (2012). Integration of various geophysical data with geological and geochemical data to determine additional drilling for copper exploration. Applied Geophys.[online] 83. 35–45. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2012.05.003 [12 May 2012].
[30]  Arnette, A.N., Zobel, C.W. (2011). Spatial analysis of renewable energy potential in the greater southern Appalachian mountains. Renewable Energy. 36 (11). 2785–2798.
[31] Rikalovic, A., Cosic, I., &Lazarevic, D.(2014). GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection. Procedia Engineering.[online] 69. 1054–1063. Available at: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.090 [25 March 2014].
[32] Omitaomu OA, Blevins BR, Jochem WC, Mays GT, Belles R, Hadley SW, et al. (2012). Adapting a GIS-based multicriteria decision analysis approach for evaluating new power generating sites. Applied Energy. [online] 96 . 292–301. Available at: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.087.[27 December 2011].
[33] Varesi,H.R. Shiran,GH. Azizi Hasanvand,H. (2016). Site selection of bus stops by ANP model and fuzzy logic in GIS (A case study :of Khorramabad City). Research and Urban Planning. 6 (23). 55-76.
[34] Alavi,S.A. Moazezbarabadi, M. Divsalar, A. Jafari, B. (2015). Location CNG Fuel Stations by Using Fusion Techniques of Fuzzy Operators and GIS Spatial Analysis, Case Study: Mashhad District 7. Biannual Journal of Urban Ecology Researches. 7 (1). 9-18.
[35] Bonham,Carter. Graeme,F. (1994). Geographic Information System for Geoscientists: Modeling with GIS. Ontario: Pergamon. 291-300.