کلیدواژه‌ها = منحنی‌های شکنندگی
رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی قالب‌تونلی با توزیع غیریکنواخت جرم در ارتفاع

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 5-21

10.22065/jsce.2017.78052.1086

سید بهرام بهشتی اول؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ وحید محسنیان