نویسنده = محمد صالح سرگزی مقدم
بررسی تاثیر خرده لاستیک های بازیافتی بر مقاومت در برابر سولفات رویه های بتنی راه

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 351-366

10.22065/jsce.2021.283174.2433

محمد حسن میرابی مقدم؛ محمد صالح سرگزی مقدم


ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد بتن خودتراکم حاوی ذرات شیشه تحت شرایط مهاجم اسید سولفوریک

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 200-220

10.22065/jsce.2017.78162.1087

سامان راحت دهمرده؛ محمد حسن میرابی مقدم؛ محمد صالح سرگزی مقدم