بررسی تاثیر خرده لاستیک های بازیافتی بر مقاومت در برابر سولفات رویه های بتنی راه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه عمران

چکیده

افزایش مقاومت روسازی های بتنی در برابر حملات و آسیب های ناشی از نفوذ سولفات ها که توسط خاک و اب به داخل آن ها نفوذ می کنند، تاثیر مهمی در دوام این نوع روسازی ها دارد. از سوی دیگر، نیاز بشر به حمل و نقل و رشد روزافزون صنایع لاستیک، هر ساله حجم انبوهی از لاستیک های فرسوده را وارد چرخه محیط زیست کرده و مشکلات عدیده ای را پدید آورده است. از اینرو ضروری است تا با انجام تحقیقاتی تاثیر ذرات لاستیک های فرسوده در روسازی های بتنی مورد بررسی قرار گرفته و از نتایج آن در بهبود مقاومتی بتن و کاهش آثار زیست محیطی ناشی از این ضایعات، استفاده بعمل آید.
در این تحقیق، لاستیک های فرسوده به دوشکل پودر و خرد شده با درصد های مختلف ( بین 5 تا 20 درصد) و بعنوان جایگزین ماسه با سایر مصالح تشکیل دهنده بتن مخلوط و 9 نمونه ساخته شده بدینطریق در محلول اسید سولفوریک با 5/1=PH قرار داده شده و در شرایط عدم وجود یک آزمایش قابل قبول در این خصوص، روی نمونه ها آزمایشات دوام انجام گرفته است.
نتایج نشان داد که با افزودن خرده و پودر لاستیک فرسوده به مخلوط های بتنی بهبود نسبی در دوام نمونه ها در برابر خوردگی حاصل و بهترین عملکرد در این مورد نیز در طرح‌های حاوی 20 درصد خرده لاستیک با افت وزنی 17/3 درصد و 15 درصد پودر لاستیک با افت وزنی 58/3 درصد بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improve sulfate resistance of concrete road surfaces by applying Rubber tire crumbs and powder

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Mirabimoghaddam 1
 • Mohammad Saleh Sargazi Moghaddam 2
1 -f
2 Ms
چکیده [English]

In this experimental study, for assessment the durability of concrete containing rubber, 9 mixtures containing 0, ,10,15 and 20% rubber particles as aggregate were considered. For determining fresh and hardened behavior of this concrete, Slump, T50, V-funnel, J-ring, L-box and compressive and flexural strength tests were performed. In the following, after placing samples in the sulfuric acid corrosive environment with PH=1.5 for 30 and 60 days, weight loss and compressive and flexural strength tests were carried out. Results showed that with increasing rubber particles, fluidity, passing ability and dispersion of self compacting concrete decreased. little increasing observed for compressive and flexural strength up to 30 days immersion in sulfuric acid solution, but After 60 days immersion, strength reduced for all samples. With adding rubber, durability of samples improved significantly compared to the control sample. Weight of all samples decreased after corrosion, that samples containing rubber showed better performance in weight loss compared to the control sample.
for compressive and flexuraIn this experimental study, for assessment the durability of concrete containing rubber, 9 mixtures containing 0, ,10,15 and 20% rubber particles as aggregate were considered. For determining fresh and strength reduced for all samples. With adding rubber, durability of samples improved significantly compared to the control sample. Weight of all samples decreased after corrosion, that samples containing rubber showed better performance in weight loss compared to the control sample.

کلیدواژه‌ها [English]

 • concrete Pavement
 • rubber particles
 • strength
 • sulfuric acid
 • weight loss
 1. - رمضانیانپور، علی اکبر؛ پرهیزکار، طیبه؛ قدوسی، پرویز؛ پورخورشیدی، علیرضا، 1383،“توصیه هایی برای پایایی بتن در سواحل جنوبی کشور" (نشریه شماره 396)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ایران

  2- مقدس نژاد، فریدون – بهشتی شیرازی، سید یاشار، 1395،  کتاب روسازی بتنی ( مصالح، طراحی، اجرا و نگهداری)، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، صفحه 239-236

  1. Batayneh, M. K., Marie, I. and Asi, I. 2008. “Promoting the use of crumb rubber concrete in developing countries”. Waste Manage., 28(11): 2171-2176.
  2. Amirkhanian, S. N., Lee, S. J., Park, N. and Kim, K. W. 2009. “Characterization of warm mix asphalt binders containing artificially long-term aged binders”. J. Constr. Build. Mater., 23: 2371-2379.

  5.Benazzouk, A., Douzane, O., Langlet, T., Mezreb, K., Roucoult, J. M. and Quéneudec, M. 2007. “Physicomechanical properties and water absorption of cement composite containing shredded rubber wastes”. Cement Concrete Comp., 29(10): 732-740

  1. 6. Ganjian, E., Khorami, M. and Maghsoudi, A. A. 2009. “Scrap-tyre-rubber replacement for aggregate and filler in concrete”. Constr. Build. Mater., 23(5): 1828-1836

  7.Yung, W. H.,2013, A study of the durability properties of waste tire rubber applied to self-compacting concrete, Construction and Building Materials,Vol. 41, pp. 665–672.

  8- فخری، منصور- حسنی، ابوالفضل – صابری ، فرشاد، 1395، تاثیر استفاده از خرده های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی، مجله زیرساخت های حمل و نقل، سال دوم، شماره دوم، صفحه 50-37.

  9.Da Silva, F. M., Barbosa, L. A. G., Lintz, R. C. C. and Jacintho, A. E. P. 2015. “Investigation on the properties of concrete tactile paving blocks made with recycled tire rubber”. Constr. Build. Mater., 91: 71-79.

  10.Eldin, N. N. and Senouci, A. B. 1993. “Rubber-tire particles as concrete aggregate”. J. Mater. Civil Eng., 5(4): 478-496.

  11- فرخزاد ر.، یاسری س.، انتظاریان م. ح.، یاوری ا.، 1395، بررسی تأثیر سولفات ها بر مقاومت فشاری، میزان نفوذ و آزمون فراصوت انواع بتن های پزولانی، مجله تحقیقات بتن، سال نهم، شماره اول، صفحه 130-113.

  12.F. Jokar, M. Khorram, G. Karimi, N. Hataf, 2019,Experimental investigation of mechanical properties of crumbed rubber concrete containing natural zeolite, Construction and Building Materials, 208 ,651-658.

  1. A. Gheni, H. H. Alghazali, M. A. ElGawady, J. J. Myers, D. Feys, 2019, Durability properties of cleaner cement mortar with by-products of tire recycling, Journal of Cleaner Production 213 ,1135-1146
  2. S. Rahat Dahmardeh, M.S. Sargazi Moghaddam, M. H. Mirabi Moghaddam,2021, “Effects of waste glass and rubber on the SCC: rheological, mechanical, and durability properties”, European Journal of Environmental and Civil Engineering,
  3. ASTM C 128, 04a., 2004, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate.

  16..British Standard Institution., 1983. Method for determination of water absorption, B.S.1881, Part 122.

  1. EFENARC, 2005, Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete, European Federation.
  2. American Society for Testing and Materials. 1991. “Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort”. ASTM D1557.