نویسنده = Houshyar Eimani kalehsar
بررسی اثر اندرکنش باد- سازه بر پاسخ طولی ساختمان‌های بلند

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 67-86

10.22065/jsce.2019.148599.1662

بهنام شیرخانقاه؛ هوشیار ایمانی کله سر


مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 105-119

10.22065/jsce.2016.41242

حامد رحمن شکرگزار؛ کبری نعیم؛ هوشیار ایمانی کله سر