بررسی عددی آثار همجواری دو ساختمان بلند با مقطع مستطیلی بر پاسخ آئرودینامیکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکه فنی مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر همجواری بالادست و پایین‌دست دو ساختمان بلند یکسان با استفاده از روش مهندسی باد محاسباتی ارزیابی شد. به منظور شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی جریان آشفته باد با اعداد رینولدز در بازه 104×4/1 الی 104×8، مدل آشفتگی شبیه‌سازی گردابه‌ بزرگ (LES) به کار گرفته شد. پاسخ آئرودینامیکی ساختمان اصلی در حالات مختلف همجواری با استفاده از ضرایب متوسط و نوسانی نیروهای در امتداد باد (طولی) و عمود بر باد (عرضی) و توزیع فشار بررسی شد. به منظور تحلیل نتایج و درک بیشتر از فیزیک مساله، خطوط جریان و تصاویر جریان گردبادی در فضای دوبعدی و سه‌بعدی ارائه شده و ارتباط آن با نتایج آئرودینامیکی تفسیر شد. با توجه به نتایج، اثر حفاظتی ساختمان همجوار در اغلب حالات همجواری، منجر به کاهش نیروی متوسط وارد بر ساختمان اصلی در امتداد باد در مقایسه با حالت منفرد شد. بسته به موقعیت ساختمان همجوار، نیروی عمود بر باد در ساختمان اصلی، نسبت به ساختمان منفرد دچار افزایش و کاهش گردید. به طوریکه، نیروی برا در حالات همجواری بالادست با فاصله کافی تا ساختمان اصلی، تا 50 درصد افزایش داشته و در حالات همجواری پشت سر هم با فاصله نزدیک، حدودا 37 درصد کاهش یافت. ضریب فشار متوسط در سطح رو به باد حساسیت چندانی نسبت به حالات همجواری نداشت. در حالی که در سطوح جانبی و پشت به باد، این ضریب به شدت تحت تاثیر حالات مختلف همجواری قرار گرفت. با توجه به ثابت بودن نقاط جدایش جریان در گوشه‌های تیز رو به باد در ساختمان بلند با مقطع مستطیلی و زاویه حمله صفر درجه باد، پارامترهای آئرودینامیکی حاصل، حساسیت و وابستگی ناچیزی نسبت به تغییرات عدد رینولدز در این مطالعه نشان دادند. به نحوی که به ازای تغییرات عدد رینولدز، ضرایب نیروی پسا و برا در حدود 4 الی 10 درصد دچار تغییر شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Interference Effects of Two Rectangular Tall Buildings on Aerodynamic Response

نویسندگان [English]

  • Meysam Shirzadeh Germi 1
  • Houshyar Eimani kalehsar 2
1 Mohaghegh Ardabili university, Ardabil, Iran
2 Associate professor, Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In this numerical investigation, the effect of upstream and downstream interference of two identical tall buildings was evaluated using the computational wind engineering (CWE) method. In order to simulate three-dimensional turbulent wind flow with Reynolds numbers in the range of 1.4×〖10〗^4<Re<8×〖10〗^4, the Large Eddy Simulation (LES) model was used. Mean and fluctuating coefficients of drag and lift and pressure distribution were used as the main criteria to evaluate the aerodynamic response of the principal building in different conditions of interference. Streamlines and vorticity contours were presented and their relationship to aerodynamic results was interpreted to provide a better understanding of the physics of the problem. According to the results, the shielding effect of the interfering building in most interference cases led to a reduction of the mean drag coefficient of the principal building compared to the isolated case. Compared to the isolated building, depending on the location of the interfering building, the fluctuating lift coefficient either increases or decreases.Upstream interfering buildings with sufficient distance to the principal building lead to an increase in the fluctuating lift coefficient of approximately about 50 percent. While, the fluctuating lift coefficient of the principal building decreases up to 37 percent, due to the closely spaced tandem interference states. While the mean pressure coefficient at the windward surface is not significantly sensitive to the interference states, it is strongly influenced by the different states of the interference at the lateral and leeward surfaces. Aerodynamic parameters were less sensitive to Reynolds number variations due to the fixed position of the flow separation in the sharp corners of the rectangular section and the zero angle of attack in this study. Changes in the Reynolds number resulted in variations of about 4 to 10% in the drag and lift coefficients of the principal building.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computational wind engineering
  • Tall Buildings
  • Interference Effect
  • Flow Structure
  • Aerodynamic response
[1]  Baker, C. J. (2007). "Wind engineering—Past, present and future." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 95.9-11: 843-870.‏ DOI: 10.1016/j.jweia.2007.01.011.
[2]   Khanduri, A. C., Stathopoulos, T., and Bédard, C. (1998). "Wind-induced interference effects on buildings—a review of the state-of-the-art." Engineering structures, 20.7: 617-630.‏ doi.org/10.1016/S0141-0296(97)00066-7.
[3]   Zdravkovich, M. M. (1977). "Review of flow interference between two circular cylinders in various arrangements." Journal of Fluid Engineering, 99: 618-633.‏ doi.org/10.1115/1.3448871.
[4]   Zdravkovich, M. M. (1987). "The effects of flow interference between two circular cylinders in various arrangements." Journal of Fluids and Structures, 1: 239-261.‏ doi.org/10.1016/S0889-9746(87)90355-0.
[5]   Igarashi, T. (1981). "Characteristics of the flow around two circular cylinders arranged in tandem." Bulletin of JSME, 24: 323-331.‏ doi.org/10.1299/jsme1958.24.323.
[6]   Igarashi, T. (1984). "Characteristics of the flow around two circular cylinders arranged in tandem: 2nd report, unique phenomenon at small spacing." Bulletin of JSME, 27.233: 2380-2387.‏ doi.org/10.1299/jsme1958.27.2380.
[7]  Sun, T. F., and Gu, Z. F. (1995). "Interference between wind loading on group of structures." Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 54: 213-225.‏ doi.org/10.1016/0167-6105(94)00051-E.
[8]    Sumner, D., Richards, M. D., and Akosile, O. O. (2005). "Two staggered circular cylinders of equal diameter in cross-flow." Journal of Fluids and Structures, 20.2: 255-276. doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2004.10.006.‏
[9]    Zhou, Yu, and Alam, M. M. (2016). "Wake of two interacting circular cylinders: a review." International Journal of Heat and Fluid Flow, 62: 510-537.‏ DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2016.08.008.
[10] Grioni, M., Elaskar, S. A., and Mirasso, A. E. (2020). "A Numerical Study of the Flow Interference between Two Circular Cylinders in Tandem by Scale-Adaptive Simulation Model." Journal of Applied Fluid Mechanics, 13.1: 169-183.‏ DOI: 10.29252/jafm.13.01.30185.
[11] Sakamoto, H., and Haniu, H. (1988). "Aerodynamic forces acting on two square prisms placed vertically in a turbulent boundary layer." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 31.1: 41-66.‏ doi.org/10.1016/0167-6105(88)90187-0.
[12] Xie, Z. N., and Gu, M. (2004). "Mean interference effects among tall buildings." Engineering Structures, 26.9: 1173-1183.‏ doi.org/10.1016/j.engstruct.2004.03.007.
[13] Xie, Z. N., and Gu, M. (2009). "Across‐wind dynamic response of high‐rise building under wind action with interference effects from one and two tall buildings." The Structural Design of Tall and Special Buildings, 18.1: 37-57.‏ https://doi.org/10.1002/tal.393.
[14] Lankadasu, A., and Vengadesan, S. (2008). "Interference effect of two equal‐sized square cylinders in tandem arrangement: With planar shear flow." International journal for numerical methods in fluids, 57.8: 1005-1021.‏ https://doi.org/10.1002/fld.1670.
[15] Alam, M. M., Zhou, Y., and Wang, X. W. (2011). "The wake of two side-by-side square cylinders." Journal of Fluid Mechanics, 669: 432-471. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112010005288.
[16] Goliya, R. K., Samaiya, N. K., Sabareesh, G. R., Gupta, A. (2013). "CURRENT STATUS OF INTERFERENCE EFFECT STUDIES ON TALL BUILDINGS." In: Proceedings of the 8th Asia-Pacific Conference on Wind Engineering, Chennai, India, 68-74. DOI: 10.3850/978-981-07-8012-8_250.
[17] Sohankar, A. (2014). "A LES study of the flow interference between tandem square cylinder pairs." Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 28.5: 531-548.‏ doi.org/10.1007/s00162-014-0329-2.
[18] Yu, X. F., Xie, Z. N., Zhu, J. B., Gu, M. (2015). "Interference effects on wind pressure distribution between two high-rise buildings." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 142: 188-197.‏ DOI;10.1016/j.jweia.2015.04.008.
[19] Sharma, A., Mittal, H., and Gairola, A. (2019). "Detached-eddy simulation of interference between buildings in tandem arrangement." Journal of Building Engineering, 21: 129-140.‏ doi.org/10.1016/j.jobe.2018.10.004.
[20] Thordal, M. S., Bennetsen, J. C., and Koss, H. H. (2019). "Review for practical application of CFD for the determination of wind load on high-rise buildings." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 186: 155-168.‏ DOI: 10.1016/j.jweia.2018.12.019.
[21] Nicoud, F., and Ducros, F. (1999) "Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor." Flow, turbulence and Combustion, 62.3: 183-200.‏ doi.org/10.1023/A:1009995426001.
[22] Weickert, M., Teike, G., Schmdit, O., Sommerfeld, M. (2010). "Investigation of the LES WALE turbulence model within the lattice Boltzmann framework." Computers & Mathematics with Applications, 59.7: 2200-2214.‏ doi.org/10.1016/j.camwa.2009.08.060.
[23] Tang, U. F., and Kwok, K. C. (2004). "Interference excitation mechanisms on a 3DOF aeroelastic CAARC building model." Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 92.14-15: 1299-1314.‏ DOI: 10.1016/j.jweia.2004.08.004.
[24] Baetke, F., Werner, H., and Wengle, H. (1990). "Numerical simulation of turbulent flow over surface- mounted obstacles with sharp edges and corners." Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, 35: 129-147.‏ https://doi.org/10.1016/0167-6105(90)90213-V.
 [25] Braun, A. L., and Awruch, A. M. (2009). "Aerodynamic and aeroelastic analyses on the CAARC standard tall building model using numerical simulation." Computers & Structures, 87.9-10: 564-581.‏ DOI: 10.1016/j.compstruc.2009.02.002.
[26] Blocken, B. (2014). "50 years of computational wind engineering: past, present and future." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 129: 69-102.‏ DOI: 10.1016/j.jweia.2014.03.008.
[27] Melbourne, W. H. (1980). "Comparison of measurements on the CAARC standard tall building model in simulated model wind flows." Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 6.1-2: 73-88.‏ doi.org/10.1016/0167-6105(80)90023-9.
[28] Huang, S., Li, Q. S., and Xu, S. (2007). "Numerical evaluation of wind effects on a tall steel building by CFD." Journal of Constructional Steel Research, 63.5: 612-627.‏ DOI: 10.1016/j.jcsr.2006.06.033.
[29] Meng, F. Q., He, B. J., Zhu, J., Zhao, D. X., Darko, A., Zhao, Z. Q. (2018). "Sensitivity analysis of wind pressure coefficients on CAARC standard tall buildings in CFD simulations." Journal of Building Engineering, 16: 146-158.‏ DOI: 10.1016/j.jobe.2018.01.004.