نویسنده = محمدحسین تقی زاده
بررسی رفتار عرشه پل های ساخته شده با سازه های فضاکار

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 46-55

محمدحسین تقی زاده؛ علاءالدین بهروش؛ احمد اکبرلو