انتشار یازدهمین شماره (اولین شماره ویژه) نشریه علمی و پژوهشی مهندسی سازه و ساخت - تابستان 96

یازدهمین شماره و اولین شماره ویژه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی سازه و ساخت به صورت الکترونیکی روی سایت نشریه مهندسی سازه و ساخت قرار گرفت.