انتخاب روش ساخت ساختمانی بهینه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره آنتروپی شانون و ویکور فازی وخاکستری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مسکن از نیاز های مهم بوده، استفاده از فناوری های نوین و جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، ارتقاء کیفیت، افزایش مقاومت در برابر زلزله، افزایش عمر مفید ساختمان ها، بیش از پیش مطرح است.در این مقاله به بررسی چهار روش ساخت ساختمان که شامل LSF، LCF، 3D-PANEL و PRCS بر اساس، دوازده معیار تامین به موقع اعتبار، سهولت اجرا، نیازمند بودن به نیروی کار متخصص، در دسترس بودن مصالح مصرفی، کنترل و نظارت در روند اجرا، عمر مفید، هزینه، کیفیت تعمیر و نگهداری، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش بار مرده، افزایش طبقات، انطباق پذیری با آیین نامه ها که از دیدگاه پیمانکاران، کارفرما ها، و مشاوران پروژه پرداخته شده است.این معیار ها با استفاده از روش دلفی از بین سی معیار مشخص شده انتخاب شده است و روش ویکور فازی و خاکستری برای رتبه بندی روش های ساخت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است، برای جمع آوری اطلاعات از هفت شرکت پیمانکاری، دو شرکت مشاور و تعدادی از استادید برای بدست آوردن اطلاعات استفاده شده است. با توجه به تفاوت های رتبه بندی روش های ساخت در دو روش ویکور فازی و خاکستری، برای رتبه بندی نهایی از روش تلفیق رتبه بندی که شامل روش میانگین رتبه ها، روش بردا و روش کپ لند استفاده شده است.با توجه به نتایج بدست آمده بهترین روش ساخت PRCS است و بعد از آن روش های LSF و 3D-PANEL و در آخر روش ICF است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choose the Optimal Method of Building Construction Using Multi-Criteria Decision Shannon Entropy and Fuzzy and Gray VIKOR

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shahraki 1
  • Masoud Pajmorde 2
1 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Master Student, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Housing is one of the major needs. The use of new and new technologies to increase the speed of construction, improve quality, increase earthquake resistance, increase the useful life of buildings is more than ever before. In this paper, four building methods Including LSF, LCF, 3D-PANEL and PRCS, 12 criteria for timely delivery of credit, ease of implementation, need for expert workforce, availability of consumable materials, control and supervision in the process of implementation, useful life, cost, quality Maintenance, energy saving, reducing dead load, increasing floors, compliance with regulations that, from the point of view of contractors, employers, And project consultants. These criteria have been selected using the Delphi method from among the selected criteria, and the fuzzy and gray vikor method has been used to rank building methods, to collect information from seven companies The contractor, two consulting companies and a number of professors have been used to obtain information. Regarding the ranking differences of the methods of construction in both fuzzy and gray vikor methods, for the final ranking of the ranking method, which includes the mean rating method, the Breda method and the Copland method, was used. For the results obtained The best way to build PRCS is through the LSF and 3D-PANEL methods, and finally the ICF method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal construction system
  • Multi-criteria decision making
  • Fuzzy VIKOR
  • Gray VIKOR
  • Compilation rating
[1] آذر, ع., حمزه جونقانی, س., احمدی نیک جونقانی, پ.تئوری فازی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری, انتشارات صفار, چاپ اول, 1393
[2] اصغرپور، ج.،تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم، 1396
[3] حسینی، الف., رضاییان، ع. ( 1393 ). انتخاب سیستم ساختمانی بهینه از بین سیستم‌های نوین ساختمانی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره،همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، تبریز، اردیبهشت 1393
[4] خانه زر، الف., نادر پور، ح. (1393). انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره.
[5] گلابچی، م.، مظاهریان، ح. فناوری‌های نوین ساختمانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1395
[6] عباسی, پ., ملکی طولابی, ح .(1395). ارزیابی و انتخاب اجرای سیستم ساختمانی بهینه صنعتی با استفاده از تکنیک topsis
[7] عطائی, م., تصمیم‌گیری چند معیاره, انتشارات دانشگاه شاهرود, چاپ چهارم, 1395
[8] Afful-dadzie, e.,nabareseh, s ., Oplatková, z, (2014), Fuzzy vikor approach: evaluating quality of internet health information
[9] Amer, M., & Attia, S. (2019). Identification of sustainable criteria for decision-making on roof stacking construction method. Sustainable Cities and Society, 47, 101456.
[10] Dias, Y., Keerthan, P., & Mahendran, M. (2018). Predicting the fire performance of LSF walls made of web stiffened channel sections. Engineering Structures, 168, 320-332.
[11] Jiaqi Wang, Zhenzhou Lu , Yan Shi,(2018), Aircraft icing safety analysis method in presence of fuzzy inputs and fuzzy state, Aerospace Science and Technology 82–83 (2018) 172–184
[12] Lotfi, F. H., & Fallahnejad, R. (2010). Imprecise Shannon’s Entropy and Multi Attribute Decision Making. Entropy, 12(1).
[13] Kamfiroozi, M. H., Jafarieskandari, H. & Aliahmadi, A. (2015). Integrating multicriteria decision making methods Bolzay and Vikor with gray numbers three, International journal industrial engineering and production management, 25(4), 432-437. (in Persian)
[14] Musani, s .,jemain, a, (2015), Ranking Schools’ Academic Performance Using a Fuzzy VIKOR
[15] Profillidis, V. A., & Botzoris, G. N. (2019). Chapter 9 - Fuzzy Methods. In V. A. Profillidis & G. N. Botzoris (Eds.), Modeling of Transport Demand (pp. 383-417): Elsevier.
[16] Wang, H., Zhang, Y.-M., & Yang, Z. (2019). A risk evaluation method to prioritize failure modes based on failure data and a combination of fuzzy sets theory and grey theory. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 82, 216-225.
[17] Yang, Y., & Xue, D. (2018). An actual load forecasting methodology by interval grey modeling based on the fractional calculus. ISA Transactions, 82, 200-209.
[18] Yazdani Sarvestani, H., Akbarzadeh, A. H., Niknam, H., & Hermenean, K. (2018). 3D printed architected polymeric sandwich panels: Energy absorption and structural performance. Composite Structures, 200, 886-909.