توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سازه‌ها در طول عمر تحت اثر بارهای معمول مختلفی همانند بار ناشی از تغییر درجه حرارت، ترافیک، خوردگی و بارهای شدید مانند بار لرزه‌ای قرار می گیرند. وقوع خرابی در ساختمان‌ها، پل‌ها، سکوهای نفتی و به‌طورکلی تمام سیستم‌های سازه‌ای در طول عمر سازه امری اجتناب‌ناپذیر است. تاکنون نمونه‌های بسیاری از انواع خرابی‌ها در سازه‌های مختلف مهندسی به ثبت رسیده که در پی وقوع آن‌ها، خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آمده است. بیشتر چنین خرابی‌هایی را می‌توان با بررسی‌های اولیه از وضعیت موجود سازه‌ها، اصلاح و ترمیم نمود و بدین ترتیب از گسترش خرابی در سازه‌ها و فروریختن ساختمان‌ها جلوگیری کرد. این موضوع در مناطق زلزله‌خیز که خرابی‌های موضعی در المان‌های سازه‌ها می‌توانند منشأ خرابی‌های کلی باشند اهمیت موضوع پایش سلامتی سازه‌ها را دوچندان می‌نماید. بنابراین تعیین خرابی در سیستم‌های سازه‌ای و اجزای آن برای پایش سلامتی سازه‌ها و افزایش ایمنی و اطمینان از وضعیت موجود سازه‌ها امری مهم و ضروری است. در روش پیشنهادی، انرژی کرنشی طیفی به‌عنوان یک شاخص برای تشخیص موقعیت آسیب بکار گرفته شد. با محاسبه انرژی کرنشی طیفی برای حالت سازه آسیب‌دیده نسبت به سازه سالم، اعضای آسیب‌دیده نمایان می‌گردند. بدین منظور برای سازه با سیستم قاب خمشی تحت سناریوهای مختلف خرابی تحلیل دینامیکی سازه در دو حالت خطی و غیر خطی انجام و  توانایی روش مبتنی بر انرژی کرنشی طیفی در تشخیص محل آسیب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست آمده بیانگر دقت و عملکرد مناسب روش پیشنهادی برای شناسایی خرابی در سازه‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Application of Strain Energy Spectrum in the Health Monitoring of Steel Resistance Frame Structures

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nouri 1
  • Mohammad Shahrabi 2
  • S.H. Lavasani 1
1 Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Faculty of Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Structures are subjected to different kinds of loads during their lifetime, such as those caused by daily temperature swings, traffic loads, abrasion and severe loads like earthquake.  The occurrence of damage in building structures, oil platforms, and generally all structural systems is inevitable. Different kinds of failure in various engineering structures have been observed so far, which have incurred massive financial losses and serious casualties. Most of such damages could be identified with structural condition assessment, and therefore crack propagation in and total collapse of the structure can be prevented by taking rehabilitation measures. The fact that in seismic prone regions where the occurrence of minor and local damages could lead to the total collapse of the structure increases the importance of structural health monitoring substantially. Hence, determining the damages in structures in order to monitor structural health, increase the safety of the structure, and determining the current condition of the structure seems vital. In this research, spectral strain energy is considered as an index for determining the location of the damage. By making a comparison between the spectral strain energy of healthy structure and damaged structure, damaged elements can be identified. In addition, the capability of the aforementioned method in the linear and nonlinear regimes will be assessed. To demonstrate the efficiency of the adopted procedure, numerical examples are provided whose results indicate precision and suitable performance of the proposed method in identifying damages in structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage detection
  • Structural health monitoring
  • Spectral strain energy
  • Moment resistance frame
  • Damaged element
[1]          Esfandiari A., F Bakhtiari-Nejad, & Rahai A. (2013). Theoretical and Experimental Structural Damage Diagnosis Method Using Natural Frequencies Through an Improved Sensitivity Equation. International Journal of Mechanical Sciences, 70, 79-89..
[2]          Khiem N., Toan L. (2014). A Novel Method for Crack Detection in Beam-like Structures by Measurements of Natural Frequencies, Journal of Sound and Vibration, 333(18), 4084–4103.
[3]          Li H., Wang J. 2008 Using Incomplete Modal Data for Damage Detection in Offshore Jacket Structures.. Ocean Engineering, 35 (17). 1793–1799..
[4]          Zhang Y., Wang L. & Xiang Z. (2012). Damage Detection by Mode Shape Squares Extracted From a Passing Vehicle. Journal of Sound and Vibration, 331(2), 291–307.
[5]          Cao M., Radzieński M., Xu W. & Ostachowicz W. (2014). Identification of Multiple Damage in Beams Based on Robust Curvature Mode Shapes. Mechanical Systems and Signal Processing, 46(2), 468–480.
[6]          Wahab WMA. (2001)  Effect of Modal Curvatures on Damage Detection Using Model Updating. Mechanical Systems and Signal Processing. 15(2), 439–445.
[7]          Qiao P., Lu K., Lestari W., & Wang J. (2007). Curvature Mode Shape-based Damage Detection in Composite Laminated Plates. Composite Structures, 80(3), 409–428.
[8]          Entezami A. and Shariatmadar H. (2014). Damage Detection in Structural Systems by Improved Sensitivity of Modal Strain Energy and Tikhonov Regularization Method. International Journal of Dynamics and Control, 2 (4), 509-520.
[9]          Li H., Yang H., & James Hu S.L. (2006). Modal Strain Energy Decomposition Method for Damage Localization in 3D Frame Structures. Journal of Engineering Mechanics, 132(9), 941-951.
[10]        Shi Z.Y. , Law S.S. & Zhang L.M. (2002). Improved Damage Quantification from Elemental Modal Strain Energy Change. journal of mechanical engineering, 128(5).
[11]        Wang L. and Chan T. (2009). Review of Vibration-Based Damage Detection and Condition Assessment of Bridge Structures using Structural Health Monitoring. The Second Infrastructure Theme Postgraduate Conference.
[12]        Stubbs N., Kim JT., & Topole K. (1992). An Efficient and Robust Algorithm for Damage Localization in Offshore Platform. Proceedings of the ASCE 10th Structures Congress 1, 543-546.
[13]        Stubbs N., Kim JT. & Farrar CR. (2010). Field Verification of a Non-destructive Damage Localization and Severity Estimation Algorithm. in Proceedings of 13th international modal analysis conference, 1995, 208-210.
[14]        Doebling S.W., Hemez F.M., Peterson L.D. & Farhat C. (1997). Improved damage location accuracy using strain energy-based mode selection criteria. AIAA journal, 35(4), 693-699.
[15]        Shi Z., Law S.S. & Zhang L. (2000). Structural damage detection from modal strain energy change. Journal of engineering mechanics, 126(12), 1216-1223.
[16]        Shi Z., Law S.S. & Zhang L.M. (1998). Structural damage localization from modal strain energy change. Journal of Sound and Vibration, 218(5), 825-844.
[17]        Law S.S., Shi Z.Y. & Zhang L.M., (1998). Structural damage detection from incomplete and noisy modal test data. Journal of Engineering Mechanics, 124(11), 1280-1288.
[18]        Cornwell P., Doebling, S.W. & Farrar C.R., (1999). Application of the strain energy damage detection method to plate-like structures. Journal of sound and vibration, 224(2), 359-374.
[19]        Kim J.T. and Stubbs, N. (2002) Improved damage identification method based on modal information. Journal of Sound and Vibration, 252(2), 223-238.
[20]        Yang H.Z, Li H.J. & Wang S.Q. (2003). Damage Localization of Offshore Platforms Under Ambient Excitation. China Ocean Engineering, 17(4), 495-504.
[21]        Bayissa W.L. and Haritos N. (2007). Structural damage identification in plates using spectral strain energy analysis. Journal of Sound and Vibration, 307(1), 226-249.
[22]        Hu H., Wang B.T., Lee, C.H. & Su J.S. (2006) Damage detection of surface cracks in composite laminates using modal analysis and strain energy method. Composite structures, 74(4), 399-405.
[23]        Hu H. and Wang, J. (2009). Damage detection of a woven fabric composite laminate using a modal strain energy method. Engineering Structures, 31(5), 1042-1055.
[24]        Wang L., Thambiratnam D., & Tan A. (2010). Damage Detection for Truss Bridge Structures Using Correlation-based Structural Modal Strain Energy, in presented at the Proceedings of the 8th International Conference on Short and Medium Span Bridges,.
[25]        Seyedpoor S.M., (2012). A two stage method for structural damage detection using a modal strain energy based index and particle swarm optimization. International Journal of Non-Linear Mechanics, 47(1), 1-8.
[26]        Hu M.H., Tu S.T., Xuan F.Z., Xia C.M. & Shao H.H. (2012). Strain energy numerical technique for structural damage detection. Applied Mathematics and Computation, 219(5), 2424-2431.
[27]        Yan W.J., Ren W.X. & Huang T.L. (2012). Statistic structural damage detection based on the closed-form of element modal strain energy sensitivity. Mechanical Systems and Signal Processing, 28, 183-194.
[28]        Yang Q.W. and Sun, B.X., (2011). Structural damage identification based on best achievable flexibility change. Applied Mathematical Modelling, 35(10), pp.5217-5224.
[29]        Pedram M., Esfandiari A. & Khedmati M.R. (2016). Finite element model updating using strain‐based power spectral density for damage detection. Structural Control and Health Monitoring, 23(11), 1314-1333.