بررسی پاسخ مهاربندهای هم محور مجهز شده با فیوز موضعی مقید شده جانبی تحت بارگذاری سیکلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی (استادیار)، گروه علوم پایه و مهندسی، دانشکده علوم و فنون و منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

مهاربندهای هم محور یکی از متدوال ترین سیستم های مقاوم باربر جانبی در سازه های فولادی می باشند. این مهاربندها از سختی و مقاومت جانبی قابل ملاحظه ای برخوردار هستند اما کمانش فشاری در آنها مانع از شکل پذیری و جذب انرژی مطلوبشان شده است. از همین رو در دهه های اخیر محقیقین مطالعات گسترده ای به منظور اصلاح رفتار مهاربندهای هم محور انجام داده اند که نتایج این مطالعات منجر به ابداع روش های مختلف طراحی و اجرا برای مهاربندهای هم محور شده است. در این مقاله با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و عددی به معرفی روشی جدید به منظور بهبود رفتار مهاربندهای هم محور پرداخته شده است. در این روش از یک فیوز موضعی در طول مهاربند استفاده شده است. این فیوز بوسیله المان های کمکی محصور شده تا بدین وسیله از کمانش موضعی آن تحت بارفشاری جلوگیری شود. این موضوع سبب می شود مهاربند تحت بارگذاری سیکلی در فشار و کشش به صورت مشابه عمل کرده و درنتیجه رفتاری شکل پذیر با جذب انرژی بالا از خود ارائه دهد. همچنین در این مطالعه با استفاده از نتایج کارهای عددی به بررسی موقعیت مناسب فیوز درطول مهاربند و تعیین شکل ظاهری بهینه و اندازه طول مناسب برای آن پرداخته شده است. در انتها نیز در قالب یک مطالعه تحلیلی پاسخ قاب مهاربندی شده هم محور مجهز شده به این سیستم با قاب مهاربندی شده هم محور سنتی مقایسه شده، که نتایج حاصله عملکرد به مراتب بهتر مهاربندهای هم محور جدید نسبت به مهاربندهای هم محور سنتی را به لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Concentric Bracings Response Equipped with Lateral Restricted Local Fuse under Cyclic Loading

نویسنده [English]

  • Ali Kachooee
Faculty member, Department of Basic Sciences and Engineering, Faculty of Science and Technology and Organizational Resources, Amin University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concentric bracings (CB) are one of the most prevalent lateral load bearing systems in steel structures. These bracings have a remarkable lateral stiffness and strength, but their compressive buckling prevents them from being ductile and absorbing optimal energy. Consequently, in recent decades, researchers have conducted extensive studies to improve the concentric bracing behavior, which resulted in the development of different design and execution methods for concentric bracings. In this paper, by using numerical and experimental studies, a new method is proposed to improve the behavior of concentric bracings. In this method, a local fuse (LF) is used along the brace. This fuse is restrained by auxiliary elements (AE) to prevent its local buckling under compressive load. This makes the brace behaves in a similar manner in both tensile and compressive cyclic loads, resulting in ductile behavior and high-energy absorption. In this study, by using numerical results, an investigation is done for proper position of the fuse along the braces and its optimal shape and length. In addition, an analytical study has been performed comparing the structural behavior of concentric braces with LF-AE braces. The results have been demonstrated that LF-AE braces have better performance than concentric braces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel structures
  • Concentric brace
  • Local fuse
  • Ductility
  • Energy dissipation capacity
  • Loading capacity
[1] Tremblay, R. (2001). Seismic behavior and design of concentrically braced frames. Eng. J., 148–166 (Third Quarter).
[2] Shen, J., Wen, R., Akbas, B., Doran, B. and Uckan, E. (2014). Seismic demand on brace-intersected beams in two-story X-braced frames. Eng. Struct., 76, 295–312.
[3] Shen, J., Wen, R. and Akbas, B. (2015). Mechanisms in two-story X-braced frames. J. Constr.Steel Res., 106, 258–277.
[4] Uriz, P. and Mahin, S.A. (2008). Towards earthquake-resistant design of concentrically bracedsteel-frame structures. PEER Report , College of Engineering, University of California, Berkeley.
[5] Moghaddam, H. and Estekanchi, H. (1995) .On the characteristics of off-centre bracing system. J.Construct. Steel Res, 35(3), 361-376.
[6] Moghaddam, H. and Estekanchi, H. (1999). Seismic behavior of off-centre bracing systems. J.Construct. Steel Res, 51(2), 177-196.
[7] Bazzaz, M., Kheyroddin, A., Kafi, M.A. and Andalib, Z. (2012) .Evaluation of the seismic performance of off-centre bracing system with ductile element in steel frames. Steel Compos. Struct., Int. J., 12(5), 445-464.
[8] Bazzaz, M., Kheyroddin, A., Kafi, M.A., Andalib, Z. and Esmaeili, H. (2014) .Evaluating the seismic performance of off-centre bracing system with circular element in optimum place. Int. J. Steel Struct., 14(2), 293-304.
[9] Bazzaz, M., Andalib, Z., Kafi, M.A. and Kheyroddin, A. (2015) .Evaluating the performance of OBS-C-O in steel frames under monotonic load. Earthq. Struct., Int. J., 8(3), 697-710.
[10] Bazzaz, M., Andalib, Z., Kheyroddin, A. and Kafi, M.A. (2015) .Numerical comparison of the seismic performance of steel rings in off-centre bracing system steel rings in off-centre bracing system. Steel Compos. Struct., Int. J., 19(4), 917-937.
[11] Ma, X., Krawinkler. H. and Deierlein, G. (2011) .Seismic design, simulation and shake table testing of self-centering braced frame with controlled rocking and energy dissipating fuses. Stanford, CA, USA: Stanford University.
[12] Qu, Z., Wada, A., Motoyui, S., Sakata, H. and Kishiki, S. (2012) .Pin-supported walls for enhancing the seismic performance of building structures. J. Earthq Eng Struct Dyn, 41(14), 2075-2091.
[13] Qu, B., Sanchez-Zamora, F. and Pollino, M. (2014) .Mitigation of inter-story drift concentration in multi-story steel concentrically braced frames through implementation of rocking cores. J. Eng. Struct., 70, 208-217.
[14] Dyanati, M., Qindan, H. and Roke, D. (2014) .Structural and nonstructural performance evaluation of self-centering, concentrically braced frames under seismic loading. Proceedings of the ASCE structures congress, Boston, MA, USA.
[15] Dyanati, M., Huang, Q. and Roke, D. (2015) .Seismic demand models and performance evaluation of self-centering and conventional concentrically braced frames. Eng Struct, 84,368–81.
[16] Blebo, F.C. (2013) .Parametric study of seismic-resistant friction-damped braced frame system. M.S. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Akron, Akron, OH.
[17] Blebo, F.C. and Roke, D.A. (2015) .Seismic-resistant self-centering rocking core system. Eng Struct, 101, 193–204.
[18] Blebo, F.C and Roke, D.A. (2018) .Seismic-resistant self-centering rocking core system with buckling restrained columns. Eng Struct, 173, 372–382.
[19] Federico, G., Fleischman, R. and Ward, K. (2012) .Buckling control of cast modular ductile bracing system for seismic-resistant steel frames. J.Construct. Steel Res., 71, 74-82.
[20] Ward, K.M., Fleischman, R.B. and Federico, G. (2012) .A cast modular bracing system for steel special concentrically braced frames. J. Eng. Struct., 45, 104-116.
[21] Seker, O., Akbas, B., Seker, P.T., Faytarouni, M. and Shen, J. (2017) .Three-segment steel brace for seismic design of concentrically braced frames. J.Construct. Steel Res., 137, 211-227.
[22] Balendra, T., Yu, C.H. and Lee, F.L. (2001) .An economical structural system for wind and earthquake load. J. Eng.Struct., 23, 491–501.
[23] Zahrai, S.M. and Vosooq, A.K. (2013) .Study of an innovative two-stage control system: Chevron knee bracing & shear panel in series connection. J. Struct Eng., 47 (6), 881–898.
[24] Cheraghi, A. and Zahrai, S.M. (2016) .Innovative multi-level control with concentric pipes along brace to reduce seismic response of steel frames. J.Construct. Steel Res., 127, 120-135.
[25] Iwata, M., Kato, T. and Wada, A. (2000) .Buckling-restrained braces as hysteretic dampers. In: 3rd International Conference STESSA. Montreal, Canada, August.
[26] Sabelli, R., Mahin, S. and Chang, C. (2003) .Seismic demands on steel braced frame buildings with buckling-restrained braces. j. Eng Struct, 25(5),655–66.
[27] Kiggins, S. and Uang, C.M. (2006) .Reducing residual drift of buckling-restrained braced frames as a dual system. j. Eng. Struct, 28 (11), 1525–1532.
[28] Hoveidae, N., Tremblay, R., Rafezy, B. and Davaran, A. (2015) .Numerical investigation of seismic behavior of short-core all-steel buckling restrained braces. J.Construct. Steel Res., 114, 89-99.
[29] Maurya, A., Eatherton, M.R., Matsui, R. and Florig, S.H. (2016) .Experimental investigation of miniature buckling restrained braces for use as structural fuses. J.Construct. Steel Res., 127, 54-65.
[30] Shen, J., Seker, O., Sutchiewcharn, N. and Akbas, B. (2016) .Cyclic behavior of buckling-controlled braces. J.Construct. Steel Res., 121, 110-125.
[31] Seker, O. and Shen, J. (2017) .Developing an all-steel buckling controlled brace. J.Construct. Steel Res., 131, 94-109.
[32] Momenzadeh, S., Seker, O., Faytarouni, M. and Shen, J. (2017) .Seismic performance of all-steel buckling-controlled braces with various cross-sections. J.Construct. Steel Res., 139, 44-61.
[33] ABAQUS Ver .6.12 (2012), User's Manual. RI, USA.
[34] Abbasnia, R., Vetr, M.Gh.,Ahmadi, R., Kafi, M.A., (2009) .Experimental and analytical evaluation of ductility of steel ring. Sharif J., 51(1), 41-48
[35] Kafi, M.A., Sadedin, M, (2011) .Influence of thickness and diameter of steel ring on its ductility. 6th intenatinal conference of civil engineering, Semnan. Iran.
[36] Kafi, M.A., (2008) . The evaluation of steel ring influence on the concentric brace ductility. Ph.D. thesis, IUST university. 
[37] Guidelines for design of steel structures, (2013) .The tenth chapter of the National Building Regulations. Iran.
[38] ETABS Ver 9.7.4 (2005), User's Manual. CSI, USA.