الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیارگروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مظاهر توسعه پایدار در هر کشوری میزان برخورداری آن کشور از منابع درآمدی پایدار است. در واقع درآمدپایدار زیربنای توسعه پایدارشهری است. در قرن حاضرتامین مالی شهرداری ها یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری است و در کشور ما همواره مورد بحث و محل چالش بوده است. دراین میان اجرای پروژه های عمرانی که درصد قابل توجهی ازهزینه های شهرداری را تشکیل می دهند به دلیل عدم تامین منابع مالی با کسری بودجه و توقف روبرو هستند. این درحالی است که اجرای اکثرپروژه های عمرانی به جهت کاهش آلودگی و ترافیک و حفظ محیط زیست بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی و اجتماعی از رئوس وظایف مهم شهرداری هاست. لذا تحقق روش‌های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن نقش بسیار موثری در سرعت ‌بخشیدن به توسعه و عمران پروژه های شهری و درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهند داشت. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بهینه جهت درآمدهای پایدار شهرداری برای پروژه های عمرانی بر پایه استفاده از روشهای تصمیم گیری و محاسبه اوزان پارامترهای موثر در ارزیابی درآمدهای پایدار شهرداری کرج انجام شده است. در این راستا برای تائید روائی پرسشنامه از روش دلفی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. لذا ملاک ارزیابی، قضاوت گروهی از متخصصان است که براساس تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان خبره درحوزه تامین منابع مالی و مدیریت شهری رتبه بندی معیارهای موثر در ارزیابی درآمدهای شهرداری با تکنیک AHp در نرم افزارSuper Decision و با استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده FOWA به اولویت بندی منابع درآمدی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق درشهرکرج، در بین منابع درآمدی مورد بررسی به روش FOWAقابل مشاهده است که گزینه مالیات انتقالی از دولت به شهرداری با استفاده از روش AHp با ضریب 150/0 و در حالت ریسک پذیری با ضریب 166/0 و ریسک گریزی با ضریب 144/0 با 9شاخص ازبالاترین اولویت درارزیابی تامین منابع مالی شهرداری برای درآمدهای پایدارجهت پروژه های عمرانی برخورداراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Riskiness and Risk Aversion Template Effective Factors on Municipality's Sustainable Income for Optimal Management of Construction Projects (Case Study: Municipality of Karaj)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baghdadi 1
  • Mohammad Javad Kazemeini 2
  • Sayed Ehsan Shirangi 2
1 Master of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Civil Engineering, Construction Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important manifestations of sustainable development in any country is the country's productivity of sustainable sources of income. In fact, sustainable income is the basis for sustainable urban development. In the current century municipal financing is one of the most important issues in urban management, and in our country there has always been a discussion and a place for the challenge. Accordingly, in this paper, the aim of presenting an optimal model for sustainable municipal income for construction projects is based on the use of decision-making methods and calculation of the parameters of effective parameters in the assessment of sustainable earnings in the municipality of Karaj city. In this regard, Delphi method was used to validate the validity of the questionnaire using SPSS software. Therefore, the criterion of Evaluation, judgment by a group of experts and based on completing the questionnaire and conducting interviews with accurate experts in providing financial resources and urban management. The ranking of effective measures in assessing income municipalities using the Hierarchical AHP technique was done in Super Decision software and language quantitative meter using the method the average FOWA weighted weight has been paid to prioritize earnings resources. Based on the findings of the research in the city of Karaj, among the sources of income studied by the FOWA method, it can be seen that the transitional tax option from the government to the municipality using the AHP method with a coefficient of 0/150 and in Riskiness with a coefficient of 0/166 and risk aversion with a coefficient of 0/144 with 9 indicators of the highest priority in the assessment of the supply of municipal resources for the sustainable growth of development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karaj Municipality
  • Sustainable Development
  • Sustainable Income
  • Civil projects
  • AHP
  • FOWA
 
[2] مظفری،غلامحسین و همکاران ارائه الگوی پایدار سازی نظام درآمدی و تامین منابع مالی شهرداریها ( مطالعه موردی شهرداری تهران), فصلنامه تحقیقات جغرافیائی،زمستان 1395، شماره چهارم ، شماره پیاپی 123
]3[ Peter, M, Third Millennium Management , Bathos Press University of South Australia. 1997
[4] اکبری ، نعمت اله، موذن جمشیدی، هما (1392) ،مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها ( مطالعه موردی کلان شهر اصفهان) ،پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری،مشهد
[5] اکبری، نعمت­اله،یارمحمدیان،ناصر (1391)، محاسبه میزان پایداری درآمد شهرداری در صورت تقسیط عوارض ساختمانی (مطالعه موردی شهرداری اصفهان )، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره اول،صفحات 115-103
[6] معاونت مالی و اداری  اداره کل تشخیص و وصول درآمد(1386) ، طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران، مصوبه 64،66،68، جلسات رسمی – علنی فوق العاده و عادی شورای اسلامی شهر تهران،دوره سوم،تهران
[7] معزی مقدم، حسین(1380)، شیوه­های تامین منابع درآمدی شهرداری­ها، معاونت برنامه ریزی و توسعه، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور
[8] قادری،جعفر(1385) ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری­ها در ایران،فصلنامه بررسی های اقتصادی،دوره سوم،شماره 3
[9] طباطبائی نژاد،سید محمد،طباطبائی نژاد،سید علی(1390)، آسیب شناسی حقوقی منابع مالی در پروژه­های عمرانی شهری، مجموعه مقالات چهارمین همایش مالیه شهرداری،مشکلات و راهکارها، تهران.
]10 [Sullivan ,A(2003) , Urban conomic , 5thed,Mc Graw – Hill Higher Education .
]11[Chetan, V., Hitesh, V. (2011), Creative Financing of Urban Infrastructure In India Through Market – based Financing and Public Private Partnership Options. University of Toronto, new Delhi National Institute of Public Finance and Policy new Delhi, No.3-7
]12[ Govinda, R. M., Bird, R.M. (2010), Urban Governance and Finance India, University of Toronto, new Delhi National Institute of Public Finance and Policy, new Delhi, No 7-9.
]13 [Venkatachalam, Pritha (2005), Innovative Approaches to Municipal Infrastructure Financing a case study on Tamil Nadu, India, Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science, London.
]14[ http://www.ottawa.ca/city_hall/financial/lrfp3 /introduction/focus_en.html, 2007, Focus of LRFP III.
[15] محمودی، محمود؛ زمردیان، غالمرضا؛ آقایی، مرتضی،(1390) بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهر تهران و اولویتبندی آنها، نشریه مدیریت شهری، دوره 9، ویژه نامه بهار و تابستان ، 276-259.
[16] دانش جعفری، داود،کریمی، سمانه (1390) ،مطالعه تطبیقی منابع درآمدی و تأمین مالی شهرداری تهران با تعدادی از شهرهای مهم جهان. اقتصاد شهر، شماره 11 ،صفحات24-38
[17] شرزه ای، غلامعلی؛ مجتهد، احمد و همکاران (1385).پروژه اصلاح و تأمین منابع درآمدی شهرداریهای کشور، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور.
]18[ Hicks, J. R. (1974). Value and Capital, Thired Edition Oxford Univ. Press.
]19[ UN (2009), Guide to Municipal Finance, United Nations Human Settlements Program, 2009.
[20] مهندسان مشاورهامونپاد،(1381). شیوه­های­افزایش درآمد و کاهش هزینه شهرداری،دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور،مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران،معاونت سازمان شهرداریهای کشور.
[21] شرزه­ای،غلامعلی،ماجد،وحید(1390) ، تامین مالی پایدار شهر، چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار شهر،دو فصلنامه مدیریت شهری،ویژه نامه بهار و تابستان صفحات  316-299
[22] ک شوری، طرح درآمد پایدار شهرداری­های کشور، دوره دهم، سال اول،شماره چاپ 453، شماره ثبت 248 ،
[23] آل­اسحاق،پریسا،هداوند،مهدی(1392)،بررسی منابع نوین درآمدی شهرداری ها ،فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد،دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی،دوره 6،شماره22،زمستان 1392، صفحات 28-1.
]24[ Al-Khalifah, A. (2018). The Strategic Stabilization of Private Banks and Insurance Company in the Financial Service Sector. Journal of Humanities Insights, 2(04), 161-166
]25[ F. Alizadeh and M. Lahiji,(2018) Suitable Delivery System in Small E-Commerce Companies, J. Hum. Ins. 201 8; 2(4): 167-171,
DOI: 10.22034/JHI.2018.80886
[26] قربانی،رسول،عظیمی،میترا(1394)، در مورد الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تامین مالی مطلوب برای بخش عمومی  با استفاده از روش MCDM،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،سال نهم،شماره1،پیاپی29،بهار1394،صفحات 107-124
]27[ Nazari-Shirkouhi, S., Miri-Nargesi, S., & Ansarinejad, A. (2017). A fuzzy decision making methodology based on fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS with a case study for information systems outsourcing decisions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32(6), 3921-3943.
[28] میان­آبادی، حجت ، افشار،عباس(1387)،کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم­گیری و مدیریت ریسک،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه­ها،تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده شهید رضائی.
]29[ Shahab Saquib Sohail, Jamshed Siddiqui, Rashid Ali،(2018). An OWA - Based Ranking Approach for University Books Recommendation،  International Journal of Intelligent Systems, VOL. 33, 396–416 (2018).doi 10.1002/int.21937