ارائه یک مدل مدیریت بحران برای طراحی ابنیه امدادی بر اساس BIM و روش AHP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد، خمین، خمین ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل برتری طراحی براساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمان نسبت به روش سنتی در بناهای امدادی شامل مراکز آتش‌نشانی و بیمارستان‌ها با تأکید بر کاهش بحران می‌باشد. به این منظور با بررسی مطالعات پیشین، شبیه سازی و مدلسازی مطالعه موردی ساختمان‌های آتش‌نشانی و بیمارستان حضرت آیت‌الله بروجردی شهرستان بروجرد با بهره گیری از نرم افزار رویت و با استفاده از نظر خبرگان ، مهم‌ترین معیارها و عوامل تأثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل نشان داد که معیارهای منتخب به ترتیب اولویت شامل: جانی، بهره‌برداری، زمانی و مالی هستند. همچنین به ترتیب عوامل برتری؛ 1) دسترسی به اطلاعات فضاهای ساختمان برای یافتن سریع محل‌های حادثه‌دیده‌تر، 2) مطالعه و عیب‌یابی کوچک‌ترین جزییات آسیب‌های سازه‌ای، 3) گردش دقیق و هوشمند در ساختمان به‌منظور پیدا کردن افراد آسیب‌دیده 4) طراحی سقف‌های هوشمند متحرک (جمع شونده) 5) ساخت سریع ساختمان (از طراحی تا بهره‌برداری) به هنگام بحران‌هایی مانند جنگ 6) قابلیت استفاده از انرژی خورشید و باد در مواقع قطع شدن برق و گاز و ...، با لحاظ شدن عوامل فوق در طراحی ساختمان‌های آتش‌نشانی و بیمارستان به روش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان می‌توان جان افراد بیشتری را به هنگام بحران‌هایی مانند زلزله نجات داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a crisis management model to design a disaster relief building based on BIM and AHP method

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Valizadeh 1
  • Ali Parvari 2
1 Islamic Azad University - Khomein
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
چکیده [English]

The goal of this research is to identify and evaluate the factors of design excellence based on building information modeling (BIM) compared to the traditional method in relief structures including fire station centers and hospitals with an emphasis on crisis reduction. For this purpose, by studying the previous studies, simulation and modeling of the case study of firefighting buildings and Ayatollah Borujerdi Hospital in city of Boroujerd, the most important criteria and effective factors were identified using the Autodesk Revit software as well as experts’ comments. Then, they were prioritized using analytical hierarchy process (AHP). The results obtained indicated that the selected criteria in the order of preference included life, exploitation, time and finance. Also, the factors of excellence were as follows: 1) Access to information of building spaces for quick detection of more incidental and damaged sites; 2) Investigating and troubleshooting the most detailed information of the structural damages; 3) Accurate and smart travel in the building to locate the injured; and 4) Designing the smart movable ceilings (convertible),
5)Build fast buildings (from design to operation) during crises like warfare 6) The ability to use sun and wind energy in the event of power and gas interruptions, ... Considering the above factors in the design of fire fighting buildings and hospitals, building information modeling can save lives in times of earthquake crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • (BIM)
  • crisis management
  • relief buildings
  • Rrvit
  • (AHP)
[1] Samim pey,R.Saght Fuorosh,A. (2015) Evaluation of the Need for Study and Improvement of the Construction Process Design Process by Building Information Modeling, Second International Conference on Research Findings in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran.(in Persian).
[2] Zhang, J.P. and Hu, Z.Z. (2011) BIM-and 4D-based integrated solution of analysis and management for conflicts and structural safety problems during construction: 1. Principles and methodologies. Automation in construction, 20(2), pp.155-166.
[3] Akhoundan, M.R., Khademi, K., Bahmanoo, S., Wakil, K., Mohamad, E.T. and Khorami, M. (2018) Practical use of computational building information modeling in repairing and maintenance of hospital building-case study. SMART STRUCTURES AND SYSTEMS, 22(5), pp.575-586.
[4] Rezaei, S. Saght Fuorosh,A. Alaiya, M. Ali Nezhad, M. (2015) Application of Building Information Modeling to Reduce Design and Construction Misalignment: A Case Study of the Hospital Project, The First National Conference on Applied Research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management), Tehran. (in Persian).
[5] Ebrahimnejadi, M. Ekhalesi, A. Ghafourian, B. (2014) The design of the Shahid Beheshti Hospital in Sabzevar with a Design Approach by Building Information Modeling to Optimize Construction Time. , Master's Thesis, Project Management & Construction, Iran University of Science and Technology, Tehran. (in Persian).
[6] Abbasnejad, B. and Moud, H.I.,. (2013) BIM and basic challenges associated with its definitions, interpretations and expectations. International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 3(2), pp.287-294.
[7]  Jończy.A. Zima.K (2015)Anal ysis of solutions for ex terior wall s in the BIM model using the AHP me thod.., TECHNICAL TRANSACTIONS.CIVIL ENGINEERING.4-B/.
[8]  Davies, R. and Harty, C.,. (2013)Implementing ‘Site BIM’: a case study of ICT innovation on a large hospital project. Automation in construction, 30, pp.15-24.
[9] Sheikh Khoshkar M, Aghili A., Khanzadi M., (2014) "Feasibility Study on Building Information Modeling in Workshop Decisions", International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure, Tabriz, (in Persian).
[10] Qudsipour, S.H. (2000) Analytical Hierarchy Process (AHP) Tehran: Amir Kabir University Press, (in Persian).
[11] Momeni, M., Sharifi Salim, A., (2011) Multivariate Modeling Software and Software.(in Persian).
[12] Ghulami, MH and Aryan, c(2010). Prioritization of Productivity Strategies in HSE Management Using Analytical Hierarchy Process. Third HSE General Conference, (in Persian).
[13] Bahadori, M., Ravangard, R., Yaghoubi, M. and Alimohammadzadeh, K., (2014). Assessing the service quality of Iran military hospitals: Joint Commission International standards and Analytic Hierarchy Process (AHP) technique. Journal of education and health promotion, 3.
[14] Z. Yazdanpanah, (2011)"Location of fire station stations using the AHP model in the GIS environment Case Study: Amol City", Journal of Geospatial Survey of Human Studies, Architecture and Urban Management, Vol. 6, No. 14, 78-74. . , (in Persian).
[15] Manghasarian A., Nekovei M., (2016)"Analysis and Analysis of the System for Modeling Building Information and Evaluation and Prioritizing the Factors of Failure to Realize it in Iran's Construction Industry", Journal of Engineering Engineering and Construction Management, First issue, Spring.(in Persian).
[16] Mohamed, A. Aminah, R. Fayel, A. (2010) “Risk Management in the Construction Industry Using Combined Fuzzy FMEA and Fuzzy AHP”, Journal of construction Engineering and Management.